Skoči do osrednje vsebine

Zapisniki sistemskih inšpekcijskih nadzorov Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev

Gre za za zapisnike nadzorov, ki so bili izvedeni kot sistemski nadzori na podlagi izbranih aktualnih vsebinskih področij v skladu z letnimi načrti dela inšpektorata ali pa kot obsežnejši nadzori na osnovi prejetih pobud v primerih ko gre za veliko število pobud pri enem inšpekcijskem zavezancu ali pri skupini istovrstnih  inšpekcijskih zavezancev. Izdelana poročila predstavljajo prikaz bistvenih ugotovitev nadzorov, ki imajo določeno skupno tematiko. Namen objave poročil je preventiven, z njimi želimo opozoriti na pogoste nepravilnosti pri izvajanju predpisov in vplivati na to, da drugi inšpekcijski zavezanci tovrstnih napak ne bi ponavljali.

Poročilom je dodanih tudi nekaj primerov anonimiziranih zapisnikov, iz katerih so ugotovljene nepravilnosti podrobneje razvidne.

 • Inšpekcijski nadzori nad izplačili dela preko polnega delovnega časa (kontrolni nadzori) v letu 2020

  Izvedli smo 2 inšpekcijska nadzora na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, na Interni kliniki in Ginekološki kliniki. Šlo je za kontrolna nadzora glede na ugotovitve in izvedene popravljalne ukrepe v že opravljenih inšpekcijskih nadzorih v prejšnjih letih, ko so inšpektorji izrekli ukrep, da naj UKC Ljubljana preneha z izplačevanjem dela preko polnega delovnega časa na podlagi opravljenih storitev v okviru nacionalnega programa SVIT.
  Pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (Interna klinika) nismo ugotovili nepravilnosti.
  Zapisniki
 • Inšpekcijski nadzori s področja sistemiziranja delovnih mest v letu 2017

  Na Inšpektoratu za javni sektor smo v številnih nadzorih pred preverjanjem pravilnosti določitve plač preveri tudi, ali so delovna mesta pravilno sistemizirana. V letu 2017 smo v zvezi s tem ugotovil več nepravilnosti, le-te pa so podobne ugotovitvam iz prejšnjih let.
  Zapisniki

Inšpekcijski nadzori s področja izplačil dodatkov za stalno pripravljenost v letu 2015, 2016 in 2017

Zapisniki ostalih inšpekcijskih nadzorov Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev

Objavljamo primere anonimiziranih zapisnikov nekaterih inšpekcijskih nadzorov, ki so bili opravljeni na podlagi prejetih pobud pri posameznih inšpekcijskih zavezancih iz katerih so razvidne pogoste nepravilnosti, ki se lahko pojavljajo tudi pri drugih zavezancih.

 • Primeri zapisnikov izdelanih v letu 2022

  Primeri zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, ki so bili izdelani na Inšpekciji za sistem javnih uslužbencev v letu 2022
  Zapisniki
 • Zapisnik št. 0611-281/2019-23 z dne 9. 3. 2021, katerega organ nadzora je OŠ Srečka Kosovela Sežana

  V okviru inšpekcijskega nadzora je bil opravljen nadzor nad določitvijo in izplačilom delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javne uslužbenke v obdobju od meseca januarja 2017 do maja 2020.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0611-224/2019 z dne 29.11.2019, katerega organ nadzora je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

  V okviru inšpekcijskega nadzora v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, smo opravili nadzor nad postopki zaposlovanja v Sovi.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0611-225/2018-13 z dne 29.10.2019, katerega organ nadzora je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

  V okviru inšpekcijskega nadzora v Ministrstvu za obrambo, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, smo opravili nadzor nad postopki priznavanja višje ravni znanja angleškega jezika.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0611-135/2018-13 z dne 26.11.2018, katerega organ nadzora je Splošna bolnišnica Celje

  V okviru inšpekcijskega nadzora v Splošni bolnišnici Celje, smo opravili nadzor nad plačilom povračil stroškov prevoza na delo in z dela. Na zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru je bil s strani Splošne bolnišnice Celje podan ugovor. Odločitev ministra, pristojnega za javno upravo o ugovoru pod številko 0100-776/2018/2 z dne 6.5.2019 je sestavni del zapisnika.
  Zapisniki