Skoči do osrednje vsebine

Na inšpektoratu izvajamo notranji nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo upravni postopek in upravno poslovanje; predpisov, ki urejajo plače v javnem sektorju in uslužbenska razmerja. Večinoma gre za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki so v pristojnosti ministrstva za javno upravo, v nekaterih primerih pa pristojnost za nadzor opredeli tudi kakšen drug predpis. Nadzor izvajamo v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil in drugih pravnih in fizičnih osebah (kadar odločajo o upravnih zadevah oziroma opravljajo upravne naloge) pri drugih pravnih osebah javnega sektorja (javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava), če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti in morajo izvajati navedene predpise; pri osebah javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje. Nadzore izvajamo po uradni dolžnosti, na podlagi prejetih pobud ali drugih informacij, ki kažejo na morebitne nepravilnosti, in na podlagi lastne določitve sistemskih nadzorov, če ocenimo, da pri določenih uporabnikih proračuna obstaja večje tveganje za kršitev veljavnih predpisov.

Vodstvo

Organizacijski enoti inšpektorata

Poročila Inšpektorata za javni sektor

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za odločanje v upravnem postopku v Inšpektoratu za javni sektor