Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Inšpektorat za javni sektor

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Inšpektorat za javni sektor

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 83 84

E-naslov: is.vog@sji.pg

Odgovorna oseba: Albert Nabernik, glavni inšpektor

Datum prve objave kataloga: 1. 2. 2009

Datum zadnje spremembe: 28. 9. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=56

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Inšpektorat za javni sektor.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na inšpektoratu izvajamo notranji nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo upravni postopek in upravno poslovanje, ter predpisov, ki urejajo plače v javnem sektorju in uslužbenska razmerja. Večinoma gre za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki so v pristojnosti Ministrstva za javno upravo, v nekaterih primerih pa pristojnost za nadzor opredeli tudi kakšen drug predpis. Nadzor izvajamo v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil in drugih pravnih in fizičnih osebah (kadar odločajo o upravnih zadevah oziroma opravljajo upravne naloge) ter pri drugih pravnih osebah javnega sektorja (javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava), če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti in morajo izvajati navedene predpise. Nadzore izvajamo po uradni dolžnosti, na podlagi prejetih pobud ali drugih informacij, ki kažejo na morebitne nepravilnosti, in na podlagi lastne določitve sistemskih nadzorov, če ocenimo, da pri določenih uporabnikih proračuna obstaja večje tveganje za kršitev veljavnih predpisov.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in plačni sistem
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 83 84
is.vog@sji.pg

Upravna inšpekcija
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 83 84
is.vog@sji.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Alenka Jarc

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Inšpektorat za javni sektor


Tatjana Turnšek

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Inšpektorat za javni sektor

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Pravna podlaga za izvedbo inšpekcijskega nadzora

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Letna poročila o delu inšpektorata
Na inšpektoratu vsako leto pripravimo poročilo o svojem delu, v katerem predstavimo bistvene podatke o svojem delovanju v preteklem letu. Pred ustanovitvijo inšpektorata v današnji obliki smo letna poročila oblikovali za vsako inšpekcijo posebej. Od leta 2012 pa je letno poročilo oblikovano kot en dokument.
Poročila
Letna poročila inšpektorata o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Poročila

Strategije in programi

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • vodenje upravnega postopka na podlagi 307.b in 307.c člena Zakona o splošnem upravnem postopku
 • vodenje prekrškovnega postopka
 • odločanje o dostopu do informacij javnega značaja

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

Uradne ure so namenjene pobudnikom/prijaviteljem.
V času uradnih ur so inšpektorji na voljo po telefonu in osebno (razen za prijave po ZZPri) na sedežu organa.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • zapisniki o opravljenem inšpekcijskem nadzoru upravnih inšpektorjev
 • zapisniki o opravljenem inšpekcijskem nadzoru inšpektorjev za sistem javnih uslužbencev
 • vpogled v posamezno inšpekcijsko zadevo
 • popisi spisov posameznih zadev

Informacije, ki so jih prosilci na podlagi 6. točke 10. člena ZDIJZ zahtevali najmanj trikrat:

Upravna inšpekcija:

Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in plačni sistem:


Katalogi informacij javnega značaja