Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja Inšpektorata za javni sektor

Zahtevo za dostop do informacije javnega značaja lahko vložijo tako pravne kot fizične osebe, pri tem pa jim ni treba navajati razloga. Informacije javnega značaja lahko zahtevajo od:

 • državnih organov,
 • organov lokalnih skupnosti,
 • javnih agencij,
 • javnih skladov,
 • nosilcev javnih pooblastil,
 • izvajalcev javnih služb,
 • gospodarskih družb in drugih pravnih oseb zasebnega prava pod prevladujočim vplivom Republike Slovenije,
 • samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava.
 • Opis storitve in obrazec

  Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko vložite pisno ali s tako imenovano neformalno zahtevo (recimo ustno), vendar le, če je zahteva podana pisno, je možna pritožba.

  Kot pisna (formalna) se šteje tudi zahteva v elektronski obliki (npr. poslana po elektronski pošti), in sicer tudi brez varnega elektronskega podpisa, če vsebuje vse sestavine (navedbo organa kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca), da jo lahko vsebinsko obravnavamo. Na podlagi določb Zakona o splošnem upravnem postopku je bila namreč sprejeta Uredba o upravnem poslovanju, ki v 101. členu določa, da se lahko vse vloge (razen naštetih) vložijo v elektronski obliki brez varnega elektronskega podpisa.
  Med vlogami, ki morajo biti varno elektronsko podpisane, ni zahtev po ZDIJZ, kar pomeni, da se slednje lahko vložijo tudi v elektronski obliki brez varnega elektronskega podpisa.

  V zahtevi morate opredeliti:
  1. informacijo s katero se želite seznaniti in
  2. na kakšen način se želite seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis)
  Obrazci, prijavnice