Skoči do osrednje vsebine

Priprava sklepa o izplačilu premalo izplačanih zneskov plač in dogovora o vračilu preveč izplačanih zneskov plač

Inšpektorji Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev smo pri svojih inšpekcijskih nadzorih odkrili primere, ko je delodajalec zaradi napačnih izračunov ob prehodu na nov plačni sistem javnemu uslužbencu izplačal bodisi prenizko bodisi previsoko plačo. Takšna stanja sankcionira Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v tretjem odstavku 3. člena, ki se glasi: »V pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu se javnemu uslužbencu in funkcionarju ne sme določiti plače v drugačni višini, kot je določena z zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami.«.

Ravnanje delodajalca in javnega uslužbenca oziroma funkcionarja je določeno v prvem, drugem in petem odstavku 3.a člena ZSPJS:

  1. Ugotovitev neskladnosti določb o plači je določena v prvem odstavku 3. a člena, ki se glasi:" (1) O ugotovitvi neskladnosti določb o plači v pogodbi o zaposlitvi javnega uslužbenca, odločbi oziroma sklepu, s katerim je določena plača funkcionarja, s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona mora delodajalec nemudoma pisno obvestiti prizadetega javnega uslužbenca ali funkcionarja in obrazložiti svojo ugotovitev in mu izročiti pisni predlog ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi, odločbo oziroma sklep s katerim se odpravijo neskladnosti."
  2. Ravnanje v primeru premalo izplačanih plač je določeno v drugem odstavku 3. a člena, ki se glasi: "(2) Če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu ali funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona izplačana nižja plača, kot bi mu pripadala, se mu razlika z zakonitimi zamudnimi obrestmi med izplačano in zakonito določeno plačo izplača skupaj s prvim izplačilom plače po ugotovitvi nastale nezakonitosti."
  3. Ravnanje v primeru preveč izplačanih plač je določeno v petem odstavku 3. a člena, ki se glasi: "(5) Če se sklene dogovor o vračilu preveč izplačanih zneskov plač, javni uslužbenec oziroma funkcionar povrne preveč izplačane zneske plač za obdobje zadnjih desetih mesecev pred prenehanjem izplačevanja plače v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona, vendar ne več, kot znaša dvakratnik zakonito določene osnovne plače javnega uslužbenca oziroma funkcionarja za polni delovni čas za mesec pred mesecem predložitve dogovora. Če se dogovori obročno odplačevanje, obdobje vračila ne sme biti daljše od 24 mesecev."

V zvezi s premalo oziroma preveč izplačanimi plačami smo pripravili primere obvestila s pripadajočim sklepom in obvestili s pripadajočim pozivom k podpisu dogovora, ki so, skupaj s pripadajočimi podatki, priloženi v spodnjih priponkah. Če potrebujete pomoč pri pripravi tabel za izračun preveč ali premalo izplačane plače, se lahko obrnete Inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev.

V zvezi z morebitnimi dodatnimi pojasnili glede posredovanja obrazcev REK in M4 se obrnite na pristojni urad Finančne uprave Republike Slovenije.