Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Zapisniki sistemskih inšpekcijskih nadzorov Upravne inšpekcije

Gre za za zapisnike nadzorov, ki so bili izvedeni kot sistemski nadzori na podlagi izbranih aktualnih vsebinskih področij v skladu z letnimi načrti dela inšpektorata ali pa kot obsežnejši nadzori na osnovi prejetih pobud v primerih ko gre za veliko število pobud pri enem inšpekcijskem zavezancu ali pri skupini istovrstnih  inšpekcijskih zavezancev. Izdelana poročila predstavljajo prikaz bistvenih ugotovitev nadzorov, ki imajo določeno skupno tematiko. Namen objave poročil je preventiven, z njimi želimo opozoriti na pogoste nepravilnosti pri izvajanju predpisov in vplivati na to, da drugi inšpekcijski zavezanci tovrstnih napak ne bi ponavljali.

Poročilom je dodanih tudi nekaj primerov anonimiziranih zapisnikov, iz katerih so ugotovljene nepravilnosti podrobneje razvidne.

 • Inšpekcijski nadzor na Ministrstvu za kulturo v letu 2021

  UI je v letu 2021 izvedla sistemski nadzor nad poslovanjem Ministrstva za kulturo. Inšpekcijski nadzor je zajemal nadzor nad izvajanjem določb materialnih predpisov s področij delovanja MK, ki določajo procesna pravila ter s preverjanjem pravilnosti uporabe določb ZUP in UUP. V okviru tega nadzora so bile obravnavane tudi prejete pobude, v katerih so pobudniki očitali različne kršitve ZUP in UUP.
  Zapisniki
 • Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o prijavi prebivališča v letu 2020

  UI je v letu 2020 izvedla v štirih upravnih enotah (UE Ljutomer, UE Koper, UE Brežice in UE Krško) sistemske nadzore, v katerih je preverjala pravilnost izvajanja procesnih določb Zakona o prijavi prebivališča. Polega tega pa je UI izvajanje določb Zakona o prijavi prebivališča preverila še v šestih upravnih enotah (UE Ljubljana, UE Grosuplje, UE Celje, UE Maribor, UE Kranj in UE Žalec), zoper katere je bilo prejetih največ pobud zaradi domnevnih nepravilnosti pri izvajanju navedenega zakona. V inšpekcijskih nadzorih je UI preverjala pravilnost in ažurnost vodenja upravnih postopkov, po določbah ZPPreb-1 (postopki ugotavljanja resničnosti prijav prebivališč in postopki ugotavljanja dejanskega stalnega/začasnega prebivališča – problematiki t.i. fiktivnih prebivališč) in določb ZUP.
  Zapisniki
 • Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem izvajanja upravnih postopkov v (med)občinskih inšpektoratih v letu 2020

  UI je v letu 2020 izvedla sistemske nadzore v treh Medobčinskih inšpektoratih: Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica-v nadaljevanju MI-SPO, Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci - v nadaljevanju MIO Beltinci in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje - v nadaljevanju MIO Rogaška Slatina, v katerih se je preverjalo pravilnosti izvajanja procesnih določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru, določb ZUP in UUP ter izvajanjem določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
  Zapisniki
 • Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v letu 2020

  V sistemskem nadzoru smo preverjali zakonitost vodenja upravnih postopkov in spoštovanje pravil upravnega poslovanja. Glede na oceno tveganja je nadzor v večji meri obsegal upravne postopke na področju športa (zlasti v zvezi z vpisi v razvid poklicnih športnikov in razvid zasebnih športnih delavcev, vpisi v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, v zvezi z izbrisi iz razvidov ter v zvezi s pridobitvijo in odvzemom statusa nevladne organizacije v javnem interesu). Pregledana so bila tudi navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za vlaganje vlog za vpis v razvid poklicnih športnikov/zasebnih športnih delavcev in spletni obrazci ter dana priporočila za njihovo uskladitev z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku. Zaradi izkazanih zaostankov so bili predmet nadzora tudi upravni postopki, ki se nanašajo na napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
  Ugotovljene nepravilnosti se nanašajo na nekatera temeljna načela upravnega postopka (načelo zakonitosti, načelo ekonomičnosti postopka), sestavne dele odločb, popravljanje pomot v odločbah, ugotovitveni postopek ter na upravljanje z dokumentarnim gradivom.
  Zapisniki
 • Inšpekcijski nadzori nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju na Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport v letu 2019

  Inšpektorji smo v sistemskih nadzorih v letu 2019 preverjali zakonitost vodenja upravnih postopkov, postopkov dostopa do informacij javnega značaja in upravnega poslovanja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport. Pregledanih je bilo več inšpekcijskih postopkov, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, ki se nanašajo na dokazovanje z izvedenci, izrekanje ukrepov, časovni okvir vodenja postopka, sestavo zapisnikov, odločanje o stranski udeležbi v postopku, odločanje o izločitvi uradne osebe, sestavo pozivov za izjasnitev in izvedbo dokaza z zaslišanjem priče.
  Zapisniki
 • Inšpekcijski nadzori nad izvajanjem 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku na ministrstvih v letu 2019

  Inšpektorji smo v letu 2019 opravili sistemske nadzore v zvezi z izvajanjem določb 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku na ministrstvih. Preverjali smo pravilnost izvajanja določbe tretjega odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, pri reševanju pritožbenih postopkov. Po tej določbi lahko organ druge stopnje, če spozna, da bo pomanjkljivosti postopka na prvi stopnji hitreje in bolj ekonomično odpravil organ prve stopnje, odpravi odločbo prve stopnje s svojo odločbo in vrne zadevo organu prve stopnje v ponovni postopek. V takem primeru je organ druge stopnje dolžan s svojo odločbo opozoriti organ prve stopnje, glede česa je treba dopolniti postopek, organ prve stopnje pa mora vseskozi ravnati po tej odločbi in brez odlašanja, najpozneje pa v 30 dneh od prejema zadeve, izdati novo odločbo.

  V nadzorih smo inšpektorji pregledali večje število pritožbenih postopkov (po metodi na preskok) in pri tem ugotovili kršitve in nepravilnosti pri izvajanju določbe 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, v manjši meri.
  Zapisniki

Zapisniki ostalih inšpekcijskih nadzorov Upravne inšpekcije

Objavljamo primere anonimiziranih zapisnikov nekaterih inšpekcijskih nadzorov, ki so bili opravljeni na podlagi prejetih pobud pri posameznih inšpekcijskih zavezancih iz katerih so razvidne pogoste nepravilnosti, ki se lahko pojavljajo tudi pri drugih zavezancih. 

 • Primeri zapisnikov izdelanih v letu 2022

  Primeri zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, ki so bili izdelani na Upravni inšpekciji v letu 2022
  Zapisniki
 • Zapisnik št. 0610-93/2020-7 z dne 12. 10. 2021, katerega organ nadzora je Inšpektorat RS za šolstvo in šport

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti izvajanja določb Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP), določb Zakona o šolski inšpekciji (v nadaljevanju: ZSolI), določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru (v nadaljevanju: ZIN) in upravnega poslovanja na podlagi Uredbe o upravnem poslovanju (v nadaljevanju: UUP).
  Zapisniki
 • Zapisnik št. 0610-405/2020-10 z dne 4. 6. 2021, katerega organ nadzora je OŠ Stražišče Kranj

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti izvajanja Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in procesnih določb Zakona o osnovni šoli (ZOSn-1) in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) ter pravil upravnega poslovanja na podlagi določb Uredbe o upravnem poslovanju (UUP). V nadzoru so bile ugotovljene nepravilnosti, ki smo jih že ugotovili v sistemskih nadzorih osnovnih šol v letu 2019, zato smo na nespremenjeno stanje pri izvajanju prej navedenih predpisov tudi ponovno opozorili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-48/2020-17 z dne 5. 7. 2021, katerega organ nadzora je Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje

  Inšpekcijski nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe pravil upravnega postopka in upravnega poslovanja na področju uveljavitev pravic iz javnih sredstev, postopke postavitev skrbnika za posebni primer in predhodno svetovanje glede poteka stikov med staršema otrok. Ugotovljene so bile kršitve: pri sestavi odločb: uvod in izrek odločb (napačna pravna podlaga in pomanjkljiv izrek odločb). V zvezi z upravnim poslovanjem organa, pa je ugotovljeno, da CSD ne ravna povsem skladno s pravili upravnega poslovanja, določenimi z UUP, predvsem glede evidentiranja dokumentov in navedb evidenčnih podatkov dokumentov, nepravilno tiskanje elektronskih dokumentov ter uporaba odtisa prejemne štampiljke
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-294/2021-9 z dne 22. 6. 2021, katerega organ nadzora je Upravna enota Ljubljana

  Inšpekcijski nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe pravil upravnega postopka na področju razlastitev in izdaje gradbenih dovoljenj, preverjalo se je tudi upravno poslovanje organa. Ugotovljene so bile kršitve: pri uporabi temeljnih načel ZUP (zakonitost, varstvo pravic strank in javnih koristi, zaslišanje stranke, materialna resnica, pravica do pritožbe, ekonomičnost postopka), pri odločanju o pravici do vpogleda v spis, pri vročanju dokumentov strankam in stranskim udeležencem postopka, pri sestavi odločb: izrek, obrazložitev (pomanjkljiva navedba vseh dokazov in razlogov, odločilnih za presojo posameznih dokazov), pri obravnavi vlog in odločanju v instrukcijskih rokih, pri dokumentiranju in evidentiranju opravljenih dejanj, ki vplivajo na poslovanje organa oziroma na reševanje konkretnih zadev, pri spoštovanju roka za odgovarjanje na dopise strank, pri razvrščanju dokumentarnega gradiva po vsebini in nepravilna sestava dokumentov. V zvezi s tem so bili načelniku odrejeni ukrepi za odpravo nepravilnosti.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-33/2021-6 z dne 11. 5. 2021, katerega organ nadzora je Ministrstvo za kulturo

  Inšpektorat je prejel več pobud za inšpekcijski nadzor v zvezi z različnimi upravnimi postopki, kjer so pobudniki ponavljali očitke o dolgotrajnosti postopkov odločanja o pravicah, zato je bilo v nadzoru preverjeno, kako MK kot organ prve stopnje spoštuje določila 222. člena ZUP glede roka za izdajo odločbe, načelo ekonomičnosti postopka ter druga temeljna načela upravnega postopka. Preverjeno je bilo tudi spoštovanje določil o pregledovanju dokumentov ter v zvezi z obvestili o poteku postopka in določil o pristojnosti MK. Pri tem pa je nadzor obsegal tudi presojo pravilnosti uporabe procesnih določb Zakona o varstvu kulturne dediščine in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-382/2018-17 z dne 7. 12. 2020, katerega organ nadzora je Veterinarska zbornica Slovenije

  Insitut, ki smo ga pregledovali v okviru področja upravni postopki in upravno poslovanje: ne-objava veljavnega akta (Pravilnika) v Uradnem listu RS, problematika urejanja postopka s podzakonskim aktom in obravnavanja zahteve za stransko udeležbo v postopku.
 • Zapisnik številka 0610-542/2019-14 z dne 1. 9. 2020, katerega organ nadzora je Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  V inšpekcijskem nadzoru so bile obravnavane naslednje vsebine določb Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju:
  Temeljna načela upravnega postopka (ekonomičnosti postopka); priznanja stranske udeležbe (43. člen Zakona o splošnem upravnem postopku), sestavljanje in izdelava zapisnikov (74. do 80. člen Zakona o splošnem upravnem postopku) in uradnih zaznamkov; izdelovanja vabil (70. do 73. člen Zakona o splošnem upravnem postopku); navajanja pravilnih pravnih podlag v uvodih odločb in sklepov, izdelovanja in oblikovanja posameznih delov odločb: uvodi, izreki; načini vročanja dokumentov v upravnem postopku; postopanja s pritožbami; izvajanja postopkov v okviru izrednih pravnih sredstev; poslovanje s strankami in njihovih zastopnikih v postopkih, evidentiranja pošte, evidentiranja dokumentov; izdelovanja in oblikovanja dokumentov (63. člen Uredbe o upravnem poslovanju) in evidentiranja vročilnic kot dokaza o vročitvi.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-32/2020-21 z dne 2. 7. 2020, katerega organ nadzora je Mestna občina Ljubljana

  Nadzor je bil opravljen na upravnem področju avto-taksi prevozov. V nadzoru se je preverjalo, kako uslužbenci MOL ravnajo z dokumentarnim gradivom (evidentiranje, razvrščanje), ali spoštujejo instrukcijske roke za odločanje in kako sestavljajo upravne akte.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-71/2019-9 z dne 8. 7. 2020, katerega organ nadzora je Osnovna šola Milana Jarca Črnomelj

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti izvajanja določb Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP), določb pravilnost izvajanja določb Zakona o dostopu do informacija javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ), v delu, ki se nanašajo na določanje pravil upravnega postopka in določb pravilnosti izvajanja določb Uredbe o upravnem poslovanju (v nadaljevanju: UUP). Nadzor je bil predvsem usmerjena na pravilnost oblikovanja konkretnih upravnih aktov (odločb in sklepov), kot to določajo pravila ZUP in spoštovanja določb ZUP in ZDIJZ instrukcijskih rokov ter oblikovanju dokumentov z vsebinami, ki jih določa UUP.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-272/2017-13 z dne 18. 6. 2020, katerega organ nadzora je Upravna enota Ajdovščina

  Nadzor je obsegal presojo zakonitosti postopka izdaje odločbe o spremembi lokacijskega dovoljenja. Nadzor je bil usmerjen predvsem na spoštovanje določb Zakona o splošnem upravnem postopku pri vodenju ustne obravnave, prekinitev in preložitev ustne obravnave ter sestava zapisnikov ustne obravnave. Presojali smo tudi pravilnost prekinitve postopka z vidika spoštovanja temeljnih načel Zakona o splošnem upravnem postopku (varstvo pravic strank in načelo ekonomičnosti v postopku).
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-3/2016-12 z dne 28. 2. 2020, katerega organ nadzora je Inšpektorat Republike Slovenije za delo

  Inšpektorat je prejel več pobud za inšpekcijski nadzor v zvezi z inšpekcijskimi postopki, ki jih je vodil Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Inšpekcijski nadzor je zajemal nadzor nad izvajanjem določb Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakona o inšpekciji dela, Zakona o socialnem varstvu in Zakona o inšpekcijskem nadzoru v delih, ki vsebujejo procesne določbe, ter nadzor nad izvajanjem določb Uredbe o upravnem poslovanju.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-154/2017-9 z dne 14. 2. 2020, katerega organ nadzora je Agencija RS za okolje

  Inšpekcijski nadzor je zajemal nadzor nad izvajanjem določb Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in določb materialnih predpisov uporabljeni v upravnih postopkih, in sicer v delih, ki se nanašajo na določanje postopka (procesne določbe materialnih predpisov) ter nadzor nad izvajanjem določb Uredbe o upravnem poslovanju.
  Preverjalo se je oblikovanje zapisnikov, pravočasno obravnavanje vlog, pravilnost vsebinskega oblikovanje dopisov za dopolnitev vlog, pravilnost reševanje vlog, glede na vsebino zahtevkov strank (primer: pri vlogah za priznanje položaja stranske udeležbe), pravilnost vročanje dokumentov v primeru, da ima stranka pooblaščenca, kot to določa 88. člen ZUP, pravilnost izvajanje načela zaslišanja stranke v postopkih, pravilnost izvajanja načela varstva pravic strank in varstva javne koristi (7. člen ZUP), upoštevanje načela ekonomičnosti pri vodenju upravnih postopkov, pravilnost izvajanja določb 157. člena ZUP, reševanje upravnih zadev v predpisanih rokih (določenih v materialnih predpisih na podlagi 3. člena ZUP), oblikovanje izrekov in obrazložitev konkretnih upravnih aktov, podpisov dokumentov, izdanih v upravnih postopkih s strani uradnih oseb (ki so pooblaščene za vodenje in odločanje v upravnih postopkih), uporaba jezika v postopku in izvajanja procesnih dejanj v ponovljenih postopkih, tako da ne bi prihajalo do kršitev instrukcijskega roka določenega v tretjem odstavku 251. člena ZUP, pravilnost evidentiranja dokumentov in odgovarjanja na prejete dopisa, v skladu z namenom in roku, opredeljenim v 17. členom Uredbe o upravnem poslovanju (UUP) ( in 18. člen UUP-prej).
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-112/2017-17 z dne 6. 12. 2019, katerega organ nadzora je Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor

  Nadzor je prvenstveno obsegal zakonitost vodenja upravnih postopkov, ki se nanašajo na evidentiranje urejene meje, evidentiranje parcelacije, evidentiranje izravnanega dela meje, spremembo podatkov katastra stavb, spremembo vrste rabe in spremembo podatkov v registru nepremičnin.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-285/2018-11 z dne 27. 11. 2019, katerega organ nadzora je Upravna enota Koper

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe pravil upravnega postopka pri ravnanju z vlogami (vključno s pritožbami) in spoštovanje rokov za odločanje predvsem na področju prometa s kmetijskimi zemljišči, področju graditve objektov ter pri izdaji dovoljenj za bivanje tujcem. Preverjali smo tudi spoštovanje pravil upravnega postopka pri reševanju zahtev za dostop do informacij javnega značaja.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-380/2019-15 z dne 19. 11. 2019, katerega organ nadzora je Center za socialno delo Ljubljana (Enota Šiška)

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti sestave odločb (uporabo žiga in podpisa) in njihovega vročanja.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-369/2019-5 z dne 24. 9. 2019, katerega organ nadzora je Upravna enota Ljubljana

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe pravil upravnega postopka na področju ugotavljanja prebivališča, pri odločanju o začasnem prebivališču tujca, pri izdaji gradbenih dovoljenj in uporabi izrednih pravnih sredstev. Preverjala se je tudi pravočasnost evidentiranja vhodnih dokumentov.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-284/2019-9 z dne 8. 8. 2019, katerega organ nadzora je Upravna enota Ljubljana

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe pravil upravnega postopka pri izvajanju Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, pri čemer je bil nadzor usmerjen na spoštovanje instrukcijskih rokov pri reševanju zahtev za sprejem v državljanstvo.
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-140/2019-11 z dne 13. 5. 2019, katerega organ nadzora je Upravna enota Ljubljana

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe procesnih določb Zakona o splošnem upravnem postopku in procesnih določb Zakona o graditvi objektov pri sprejemu odločitev Upravne enote Ljubljana v zvezi z gradnjo povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Nadzor je bil usmerjen predvsem v spoštovanje določb Zakona o splošnem upravnem postopku pri sestavi upravnih aktov (ali je bilo obrazloženo ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je le-to oprto, razlogi, ki so odločilni za presojo posameznih dokazov; če so bile navedene določbe predpisov, na katere se opira odločba; če so bili navedeni razlogi, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo sprejeto odločitev.).
  Zapisniki
 • Zapisnik številka 0610-350/2018-14 z dne 25. 1. 2019, katerega organ nadzora je Mestna občina Novo Mesto

  Insitut, ki smo ga pregledovali v okviru področja upravni postopki in upravno poslovanje: oblikovanje odločbe (uvod, izrek obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu); reševanje vlog za vstop stranke (prijavitelj); odgovarjanje na dopise; načelo varstva pravic strank; načelo pravice do pritožbe; evidentiranje dokumentov; uporaba načrta klasifikacijskih znakov; izpolnjevanje pogojev za odločanje v upravnem postopku; izdajanje pooblastil za odločanje; spoštovanje rokov za odločanje; spoštovanje organa I. stopnje s pritožbo; postopanje organa II. stopnje s pritožbo; instrukcijski roki (Zakon o splošnem upravnem postopku).
  Zapisniki