Skoči do osrednje vsebine

Zapisniki sistemskih inšpekcijskih nadzorov Upravne inšpekcije

Gre za za zapisnike nadzorov, ki so bili izvedeni kot sistemski nadzori na podlagi izbranih aktualnih vsebinskih področij v skladu z letnimi načrti dela inšpektorata ali pa kot obsežnejši nadzori na osnovi prejetih pobud v primerih ko gre za veliko število pobud pri enem inšpekcijskem zavezancu ali pri skupini istovrstnih  inšpekcijskih zavezancev. Izdelana poročila predstavljajo prikaz bistvenih ugotovitev nadzorov, ki imajo določeno skupno tematiko. Namen objave poročil je preventiven, z njimi želimo opozoriti na pogoste nepravilnosti pri izvajanju predpisov in vplivati na to, da drugi inšpekcijski zavezanci tovrstnih napak ne bi ponavljali.

Poročilom je dodanih tudi nekaj primerov anonimiziranih zapisnikov, iz katerih so ugotovljene nepravilnosti podrobneje razvidne.

 • Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v letu 2020

  V sistemskem nadzoru smo preverjali zakonitost vodenja upravnih postopkov in spoštovanje pravil upravnega poslovanja. Glede na oceno tveganja je nadzor v večji meri obsegal upravne postopke na področju športa (zlasti v zvezi z vpisi v razvid poklicnih športnikov in razvid zasebnih športnih delavcev, vpisi v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, v zvezi z izbrisi iz razvidov ter v zvezi s pridobitvijo in odvzemom statusa nevladne organizacije v javnem interesu). Pregledana so bila tudi navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za vlaganje vlog za vpis v razvid poklicnih športnikov/zasebnih športnih delavcev in spletni obrazci ter dana priporočila za njihovo uskladitev z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku. Zaradi izkazanih zaostankov so bili predmet nadzora tudi upravni postopki, ki se nanašajo na napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
  Ugotovljene nepravilnosti se nanašajo na nekatera temeljna načela upravnega postopka (načelo zakonitosti, načelo ekonomičnosti postopka), sestavne dele odločb, popravljanje pomot v odločbah, ugotovitveni postopek ter na upravljanje z dokumentarnim gradivom.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Inšpekcijski nadzori nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju na Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport v letu 2019

  Inšpektorji smo v sistemskih nadzorih v letu 2019 preverjali zakonitost vodenja upravnih postopkov, postopkov dostopa do informacij javnega značaja in upravnega poslovanja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport. Pregledanih je bilo več inšpekcijskih postopkov, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, ki se nanašajo na dokazovanje z izvedenci, izrekanje ukrepov, časovni okvir vodenja postopka, sestavo zapisnikov, odločanje o stranski udeležbi v postopku, odločanje o izločitvi uradne osebe, sestavo pozivov za izjasnitev in izvedbo dokaza z zaslišanjem priče.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Inšpekcijski nadzori nad izvajanjem 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku na ministrstvih v letu 2019

  Inšpektorji smo v letu 2019 opravili sistemske nadzore v zvezi z izvajanjem določb 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku na ministrstvih. Preverjali smo pravilnost izvajanja določbe tretjega odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, pri reševanju pritožbenih postopkov. Po tej določbi lahko organ druge stopnje, če spozna, da bo pomanjkljivosti postopka na prvi stopnji hitreje in bolj ekonomično odpravil organ prve stopnje, odpravi odločbo prve stopnje s svojo odločbo in vrne zadevo organu prve stopnje v ponovni postopek. V takem primeru je organ druge stopnje dolžan s svojo odločbo opozoriti organ prve stopnje, glede česa je treba dopolniti postopek, organ prve stopnje pa mora vseskozi ravnati po tej odločbi in brez odlašanja, najpozneje pa v 30 dneh od prejema zadeve, izdati novo odločbo.

  V nadzorih smo inšpektorji pregledali večje število pritožbenih postopkov (po metodi na preskok) in pri tem ugotovili kršitve in nepravilnosti pri izvajanju določbe 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, v manjši meri.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor

Zapisniki ostalih inšpekcijskih nadzorov Upravne inšpekcije

Objavljamo primere anonimiziranih zapisnikov nekaterih inšpekcijskih nadzorov, ki so bili opravljeni na podlagi prejetih pobud pri posameznih inšpekcijskih zavezancih iz katerih so razvidne pogoste nepravilnosti, ki se lahko pojavljajo tudi pri drugih zavezancih. 

 • Zapisnik številka 0610-272/2017-13 z dne 18. 6. 2020, katerega organ nadzora je Upravna enota Ajdovščina

  Nadzor je obsegal presojo zakonitosti postopka izdaje odločbe o spremembi lokacijskega dovoljenja. Nadzor je bil usmerjen predvsem na spoštovanje določb Zakona o splošnem upravnem postopku pri vodenju ustne obravnave, prekinitev in preložitev ustne obravnave ter sestava zapisnikov ustne obravnave. Presojali smo tudi pravilnost prekinitve postopka z vidika spoštovanja temeljnih načel Zakona o splošnem upravnem postopku (varstvo pravic strank in načelo ekonomičnosti v postopku).
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-3/2016-12 z dne 28.2. 2020, katerega organ nadzora je Inšpektorat Republike Slovenije za delo

  Inšpektorat je prejel več pobud za inšpekcijski nadzor v zvezi z inšpekcijskimi postopki, ki jih je vodil Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Inšpekcijski nadzor je zajemal nadzor nad izvajanjem določb Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakona o inšpekciji dela, Zakona o socialnem varstvu in Zakona o inšpekcijskem nadzoru v delih, ki vsebujejo procesne določbe, ter nadzor nad izvajanjem določb Uredbe o upravnem poslovanju.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-154/2017-9 z dne 14.2.2020, katerega organ nadzora je Agencija RS za okolje

  Inšpekcijski nadzor je zajemal nadzor nad izvajanjem določb Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in določb materialnih predpisov uporabljeni v upravnih postopkih, in sicer v delih, ki se nanašajo na določanje postopka (procesne določbe materialnih predpisov) ter nadzor nad izvajanjem določb Uredbe o upravnem poslovanju.
  Preverjalo se je oblikovanje zapisnikov, pravočasno obravnavanje vlog, pravilnost vsebinskega oblikovanje dopisov za dopolnitev vlog, pravilnost reševanje vlog, glede na vsebino zahtevkov strank (primer: pri vlogah za priznanje položaja stranske udeležbe), pravilnost vročanje dokumentov v primeru, da ima stranka pooblaščenca, kot to določa 88. člen ZUP, pravilnost izvajanje načela zaslišanja stranke v postopkih, pravilnost izvajanja načela varstva pravic strank in varstva javne koristi (7. člen ZUP), upoštevanje načela ekonomičnosti pri vodenju upravnih postopkov, pravilnost izvajanja določb 157. člena ZUP, reševanje upravnih zadev v predpisanih rokih (določenih v materialnih predpisih na podlagi 3. člena ZUP), oblikovanje izrekov in obrazložitev konkretnih upravnih aktov, podpisov dokumentov, izdanih v upravnih postopkih s strani uradnih oseb (ki so pooblaščene za vodenje in odločanje v upravnih postopkih), uporaba jezika v postopku in izvajanja procesnih dejanj v ponovljenih postopkih, tako da ne bi prihajalo do kršitev instrukcijskega roka določenega v tretjem odstavku 251. člena ZUP, pravilnost evidentiranja dokumentov in odgovarjanja na prejete dopisa, v skladu z namenom in roku, opredeljenim v 17. členom Uredbe o upravnem poslovanju (UUP) ( in 18. člen UUP-prej).
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-112/2017-17 z dne 6. 12. 2019, katerega organ nadzora je Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor

  Nadzor je prvenstveno obsegal zakonitost vodenja upravnih postopkov, ki se nanašajo na evidentiranje urejene meje, evidentiranje parcelacije, evidentiranje izravnanega dela meje, spremembo podatkov katastra stavb, spremembo vrste rabe in spremembo podatkov v registru nepremičnin.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-285/2018-11 z dne 27. 11. 2019, katerega organ nadzora je Upravna enota Koper

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe pravil upravnega postopka pri ravnanju z vlogami (vključno s pritožbami) in spoštovanje rokov za odločanje predvsem na področju prometa s kmetijskimi zemljišči, področju graditve objektov ter pri izdaji dovoljenj za bivanje tujcem. Preverjali smo tudi spoštovanje pravil upravnega postopka pri reševanju zahtev za dostop do informacij javnega značaja.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-380/2019-15 z dne 19.11. 2019, katerega organ nadzora je Center za socialno delo Ljubljana (Enota Šiška)

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti sestave odločb (uporabo žiga in podpisa) in njihovega vročanja.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-369/2019-5 z dne 24. 9. 2019, katerega organ nadzora je Upravna enota Ljubljana

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe pravil upravnega postopka na področju ugotavljanja prebivališča, pri odločanju o začasnem prebivališču tujca, pri izdaji gradbenih dovoljenj in uporabi izrednih pravnih sredstev. Preverjala se je tudi pravočasnost evidentiranja vhodnih dokumentov.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-284/2019-9 z dne 8.8. 2019, katerega organ nadzora je Upravna enota Ljubljana

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe pravil upravnega postopka pri izvajanju Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, pri čemer je bil nadzor usmerjen na spoštovanje instrukcijskih rokov pri reševanju zahtev za sprejem v državljanstvo.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-140/2019-11 z dne 13. 5. 2019, katerega organ nadzora je Upravna enota Ljubljana

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe procesnih določb Zakona o splošnem upravnem postopku in procesnih določb Zakona o graditvi objektov pri sprejemu odločitev Upravne enote Ljubljana v zvezi z gradnjo povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Nadzor je bil usmerjen predvsem v spoštovanje določb Zakona o splošnem upravnem postopku pri sestavi upravnih aktov (ali je bilo obrazloženo ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je le-to oprto, razlogi, ki so odločilni za presojo posameznih dokazov; če so bile navedene določbe predpisov, na katere se opira odločba; če so bili navedeni razlogi, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo sprejeto odločitev.).
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-350/2018-14 z dne 25.1.2019, katerega organ nadzora je Mestna občina Novo Mesto

  Insitut, ki smo ga pregledovali v okviru področja upravni postopki in upravno poslovanje: oblikovanje odločbe (uvod, izrek obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu); reševanje vlog za vstop stranke (prijavitelj); odgovarjanje na dopise; načelo varstva pravic strank; načelo pravice do pritožbe; evidentiranje dokumentov; uporaba načrta klasifikacijskih znakov; izpolnjevanje pogojev za odločanje v upravnem postopku; izdajanje pooblastil za odločanje; spoštovanje rokov za odločanje; spoštovanje organa I. stopnje s pritožbo; postopanje organa II. stopnje s pritožbo; instrukcijski roki (Zakon o splošnem upravnem postopku).
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
Iskalnik