Skoči do osrednje vsebine

Zapisniki sistemskih inšpekcijskih nadzorov Upravne inšpekcije

Gre za za zapisnike nadzorov, ki so bili izvedeni kot sistemski nadzori na podlagi izbranih aktualnih vsebinskih področij v skladu z letnimi načrti dela inšpektorata ali pa kot obsežnejši nadzori na osnovi prejetih pobud v primerih ko gre za veliko število pobud pri enem inšpekcijskem zavezancu ali pri skupini istovrstnih  inšpekcijskih zavezancev. Izdelana poročila predstavljajo prikaz bistvenih ugotovitev nadzorov, ki imajo določeno skupno tematiko. Namen objave poročil je preventiven, z njimi želimo opozoriti na pogoste nepravilnosti pri izvajanju predpisov in vplivati na to, da drugi inšpekcijski zavezanci tovrstnih napak ne bi ponavljali.

Poročilom je dodanih tudi nekaj primerov anonimiziranih zapisnikov, iz katerih so ugotovljene nepravilnosti podrobneje razvidne.

 • Inšpekcijski nadzori nad izvajanjem Zakona o tujcih na upravnih enotah in Zavodu RS za zaposlovanje v letu 2018

  V načrt dela za leto 2018 smo na Upravni inšpekciji vključili tudi izvedbo sistemskih nadzorov upravnih enot nad vodenjem upravnih postopkov pri izvajanju tujske zakonodaje, ki sodi na področje notranjih zadev. V sistemski nadzor smo zajeli pregled štirih upravnih enot (dveh večjih – Ljubljana, Celje, ene srednje - Slovenska Bistrica in ene manjše - Piran) glede na število prebivalcev oziroma teritorialno območje, ki ga posamezna upravna enota pokriva. Inšpekcijski nadzor je v skladu s pristojnostmi zajemal nadzor nad izvajanjem določb ZUP, Uredbe o upravnem poslovanju in materialnih predpisov v delih, ki se nanašajo na procesne določbe. Pri pregledu reševanja zadev se je prvenstveno osredotočila na spoštovanje instrukcijskih rokov za odločanje z upoštevanjem načela ekonomičnosti postopka ter drugih temeljnih načel ZUP, posebnosti, ki vplivajo na vodenje postopkov v instrukcijskih rokih, ki izhajajo iz določb materialnega predpisa (ZTuj-2). Preverili smo tudi upravno poslovanje. Določene zaključke smo oprli tudi na teorijo upravnega prava, ki določene zakonske določbe razlaga po namenu.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Inšpekcijski nadzori s področja vodenja upravnih postopkov in upravno poslovanje v javnih zavodih s področja socialnega zavarovanja v letu 2017

  V letu 2017 smo izvedli sistemske nadzore v vseh treh zavodih s področja socialnega zavarovanja in sicer v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Inšpekcijski nadzori so zajemali ugotavljanje pravilnosti izvajanja upravnih postopkov in izvajanja določb Uredbe o upravnem poslovanju.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor

Zapisniki ostalih inšpekcijskih nadzorov Upravne inšpekcije

Objavljamo primere anonimiziranih zapisnikov nekaterih inšpekcijskih nadzorov, ki so bili opravljeni na podlagi prejetih pobud pri posameznih inšpekcijskih zavezancih iz katerih so razvidne pogoste nepravilnosti, ki se lahko pojavljajo tudi pri drugih zavezancih. 

 • Zapisnik številka 0610-112/2017/17 z dne 6. 12. 2019, katerega organ nadzora je Geodetska uprava RS in Ministrstvo za okolje in prostor

  Nadzor je prvenstveno obsegal zakonitost vodenja upravnih postopkov, ki se nanašajo na evidentiranje urejene meje, evidentiranje parcelacije, evidentiranje izravnanega dela meje, spremembo podatkov katastra stavb, spremembo vrste rabe in spremembo podatkov v registru nepremičnin.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-285/2018-11 z dne 27. 11. 2019, katerega organ nadzora je Upravna enota Koper

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe pravil upravnega postopka pri ravnanju z vlogami (vključno s pritožbami) in spoštovanje rokov za odločanje predvsem na področju prometa s kmetijskimi zemljišči, področju graditve objektov ter pri izdaji dovoljenj za bivanje tujcem. Preverjali smo tudi spoštovanje pravil upravnega postopka pri reševanju zahtev za dostop do informacij javnega značaja.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-380/2019-15 z dne 19.11. 2019, katerega organ nadzora je Center za socialno delo Ljubljana (Enota Šiška)

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti sestave odločb (uporabo žiga, podpisa) in njihovega vročanja.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-369/2019-5 z dne 24. 9. 2019, katerega organ nadzora je Upravna enota Ljubljana

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe pravil upravnega postopka na področju ugotavljanja prebivališča, pri odločanju o začasnem prebivališču tujca, pri izdaji gradbenih dovoljenj in uporabi izrednih pravnih sredstev. Preverjala se je tudi pravočasnost evidentiranja vhodnih dokumentov.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-284/2019-9 z dne 8.8. 2019, katerega organ nadzora je Upravna enota Ljubljana

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe pravil upravnega postopka pri izvajanju Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, pri čemer je bil nadzor usmerjen na spoštovanje instrukcijskih rokov pri reševanju zahtev za sprejem v državljanstvo.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-23/2019/9 z dne 5. 7. 2019, katerega organ nadzora je Inšpektorat RS za šolstvo in šport

  Nadzor je obsegal zakonitost vodenja inšpekcijskih postopkov šolske inšpekcije, postopkov po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in pravilnost izvajanja Uredbe o upravnem poslovanju.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-140/2019-11 z dne 13. 5. 2019, katerega organ nadzora je Upravna enota Ljubljana

  Nadzor je obsegal presojo pravilnosti uporabe procesnih določb ZUP in procesnih določb Zakona o graditvi objektov pri sprejemu odločitev Upravne enote Ljubljana v zvezi z gradnjo povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Nadzor je bil usmerjen predvsem v spoštovanje določb ZUP pri sestavi upravnih aktov (ali je bilo obrazloženo ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je le-to oprto, razlogi, ki so odločilni za presojo posameznih dokazov; če so bile navedene določbe predpisov, na katere se opira odločba; če so bili navedeni razlogi, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo sprejeto odločitev.).
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Zapisnik številka 0610-350/2018-14, z dne 25.1.2019, katerega organ nadzora je Mestna občina Novo Mesto

  Insitut, ki smo ga pregledovali v okviru področja upravni postopki in upravno poslovanje: oblikovanje odločbe (uvod, izrek obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu); reševanje vlog za vstop stranke (prijavitelj); odgovarjanje na dopise; načelo varstva pravic strank; načelo pravice do pritožbe; evidentiranje dokumentov; uporaba načrta klasifikacijskih znakov; izpolnjevanje pogojev za odločanje v upravnem postopku; izdajanje pooblastil za odločanje; spoštovanje rokov za odločanje; spoštovanje organa I. stopnje s pritožbo; postopanje organa II. stopnje s pritožbo; instrukcijski roki (ZUP).
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
Iskalnik