Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Zapisniki sistemskih inšpekcijskih nadzorov Upravne inšpekcije

Gre za za zapisnike nadzorov, ki so bili izvedeni kot sistemski nadzori na podlagi izbranih aktualnih vsebinskih področij v skladu z letnimi načrti dela inšpektorata ali pa kot obsežnejši nadzori na osnovi prejetih pobud v primerih ko gre za veliko število pobud pri enem inšpekcijskem zavezancu ali pri skupini istovrstnih  inšpekcijskih zavezancev. Izdelana poročila predstavljajo prikaz bistvenih ugotovitev nadzorov, ki imajo določeno skupno tematiko. Namen objave poročil je preventiven, z njimi želimo opozoriti na pogoste nepravilnosti pri izvajanju predpisov in vplivati na to, da drugi inšpekcijski zavezanci tovrstnih napak ne bi ponavljali.

Poročilom je dodanih tudi nekaj primerov anonimiziranih zapisnikov, iz katerih so ugotovljene nepravilnosti podrobneje razvidne.

 • Inšpekcijski nadzori nad izvajanjem Zakona o tujcih na upravnih enotah in Zavodu RS za zaposlovanje v letu 2018

  V načrt dela za leto 2018 smo na Upravni inšpekciji vključili tudi izvedbo sistemskih nadzorov upravnih enot nad vodenjem upravnih postopkov pri izvajanju tujske zakonodaje, ki sodi na področje notranjih zadev. V sistemski nadzor smo zajeli pregled štirih upravnih enot (dveh večjih – Ljubljana, Celje, ene srednje - Slovenska Bistrica in ene manjše - Piran) glede na število prebivalcev oziroma teritorialno območje, ki ga posamezna upravna enota pokriva. Inšpekcijski nadzor je v skladu s pristojnostmi zajemal nadzor nad izvajanjem določb ZUP, Uredbe o upravnem poslovanju in materialnih predpisov v delih, ki se nanašajo na procesne določbe. Pri pregledu reševanja zadev se je prvenstveno osredotočila na spoštovanje instrukcijskih rokov za odločanje z upoštevanjem načela ekonomičnosti postopka ter drugih temeljnih načel ZUP, posebnosti, ki vplivajo na vodenje postopkov v instrukcijskih rokih, ki izhajajo iz določb materialnega predpisa (ZTuj-2). Preverili smo tudi upravno poslovanje. Določene zaključke smo oprli tudi na teorijo upravnega prava, ki določene zakonske določbe razlaga po namenu.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
 • Inšpekcijski nadzori s področja vodenja upravnih postopkov in upravno poslovanje v javnih zavodih s področja socialnega zavarovanja v letu 2017

  V letu 2017 smo izvedli sistemske nadzore v vseh treh zavodih s področja socialnega zavarovanja in sicer v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Inšpekcijski nadzori so zajemali ugotavljanje pravilnosti izvajanja upravnih postopkov in izvajanja določb Uredbe o upravnem poslovanju.
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor

Zapisniki ostalih inšpekcijskih nadzorov Upravne inšpekcije

Objavljamo primere anonimiziranih zapisnikov nekaterih inšpekcijskih nadzorov, ki so bili opravljeni na podlagi prejetih pobud pri posameznih inšpekcijskih zavezancih iz katerih so razvidne pogoste nepravilnosti, ki se lahko pojavljajo tudi pri drugih zavezancih. 

 • Zapisnik številka 0610-350/2018, z dne 25.1.2019, katerega organ nadzora je Mestna občina Novo Mesto

  Insitut, ki smo ga pregledovali v okviru področja upravni postopki in upravno poslovanje: oblikovanje odločbe (uvod, izrek obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu); reševanje vlog za vstop stranke (prijavitelj); odgovarjanje na dopise; načelo varstva pravic strank; načelo pravice do pritožbe; evidentiranje dokumentov; uporaba načrta klasifikacijskih znakov; izpolnjevanje pogojev za odločanje v upravnem postopku; izdajanje pooblastil za odločanje; spoštovanje rokov za odločanje; spoštovanje organa I. stopnje s pritožbo; postopanje organa II. stopnje s pritožbo; instrukcijski roki (ZUP).
  Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor
Iskalnik