Skoči do osrednje vsebine

Uslužbenski sistem v Sloveniji je del delovnega prava, ki ureja posebnosti delovnih razmerij, pri katerih je delodajalec država, lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava. Posebnosti delovnih razmerij v uslužbenskem sistemu izhajajo iz narave dela, ki ga opravljajo javni uslužbenci, in jih ureja Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), sprejet leta 2002.

Poleg Zakona o javnih uslužbencih uslužbenski sistem urejata še Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in skupina področnih zakonov, podzakonskih predpisov ter kolektivnih pogodb dejavnosti, ki urejajo posebnosti delovnih razmerij, pri katerih je delodajalec oseba javnega prava.

V tem sklopu bomo objavljali odgovore, mnenja in pojasnila, ki se nanašajo na izvajanje posameznih predpisov s področja uslužbenskega sistema.

Delovna mesta, položaji in nazivi

Sklenitev delovnega razmerja

Izobraževanje, usposabljanje in strokovni izpiti

Letni dopust in druge odsotnosti z dela

Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

Aktivnosti in pojasnila v zvezi s covid-19

Zakonodaja