Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Izvajajo ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi postopek, izvaja pooblastila in izreka ukrepe.

V Republiki Sloveniji inšpekcijski organi delujejo bodisi kot poseben državni organ, kot vladna služba, znotraj katere deluje inšpekcija, v okviru javnih agencij, kot organi v sestavi ministrstev ali kot del organov v sestavi ministrstev. Inšpekcijski organi seznanjajo javnost s svojim delom na različne načine, med drugim tudi s strateškimi usmeritvami in prednostnimi nalogami inšpektoratov oziroma inšpekcij za tekoče leto in letnimi poročili Inšpekcijskega sveta.

Inšpekcijski svet

Inšpekcijski svet je stalno medresorsko delovno telo za medsebojno usklajevanje dela in doseganje večje učinkovitosti različnih inšpekcij. Inšpekcijski svet vodi minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki jo minister pooblasti. Člani Inšpekcijskega sveta so glavni inšpektorji in predstojniki organov oziroma poslovodni organi oseb javnega prava, v katerih deluje inšpekcija, oziroma osebe, ki jih predstojnik oziroma poslovodni organ pooblasti.

Obvestila o sprejetih dokumentih na področju inšpekcijskega nadzora

Poročilo o izvedbi Strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2020

Vlada Republike Slovenije je na 57. redni seji dne 11. 2. 2021 obravnavala Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2020. Prav tako je Inšpekcijskemu svetu naložila, da v okviru pristojnosti za koordinacijo dela inšpekcij pristopi k aktivnemu doseganju večje učinkovitosti inšpekcij (sklep Vlade Republike Slovenije, številka 06100-4/2021/3, z dne 11. 2. 2021).

Iz Poročila o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2020 izhaja, da so inšpektorati in inšpekcije večinoma v celoti izvedli strateške usmeritve in prioritete iz svoje pristojnosti ter da so zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 morali prilagoditi svoje aktivnosti, tako da so nekatere načrtovane nadzore nadomestili z drugimi, prav tako določeni zavezanci v tem obdobju niso poslovali, zato nadzori niso bili izvedeni.


Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2021

Vlada Republike Slovenije je na 59. redni seji, ki je bila dne 24. 2. 2021, obravnavala Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2021 (sklep Vlade Republike Slovenije, številka 06100-9/2021/4, z dne 24. 2. 2021), ki vsebujejo podatke o načrtovanih sistemskih inšpekcijskih nadzorih, prioritetnih inšpekcijskih nadzorih, inšpekcijskih nadzorih na osnovi ostalih prejetih pobud in prijav, prekrškovnih postopkih, skupnih inšpekcijskih nadzorih, nadzorih na podlagi 55. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 v zvezi z Zakonom o nalezljivih boleznih.

Pomembni dokumenti