Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Izvajajo ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi postopek, izvaja pooblastila in izreka ukrepe.

V Republiki Sloveniji inšpekcijski organi delujejo bodisi kot poseben državni organ, v okviru javnih agencij, kot organi v sestavi ministrstev ali kot del organov v sestavi ministrstev. Inšpekcijski organi seznanjajo javnost s svojim delom na različne načine, med drugim tudi s strateškimi usmeritvami in prednostnimi nalogami inšpektoratov oziroma inšpekcij za tekoče leto in letnimi poročili Inšpekcijskega sveta.

Inšpekcijski svet

Inšpekcijski svet je stalno medresorsko delovno telo za medsebojno usklajevanje dela in doseganje večje učinkovitosti različnih inšpekcij. Inšpekcijski svet vodi minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki jo minister pooblasti. Člani Inšpekcijskega sveta so glavni inšpektorji in predstojniki organov oziroma poslovodni organi oseb javnega prava, v katerih deluje inšpekcija, oziroma osebe, ki jih predstojnik oziroma poslovodni organ pooblasti.