Skoči do osrednje vsebine

Funkcionarji so osebe, ki pridobijo mandat za opravljanje funkcije na splošnih volitvah ali z izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru, in druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti ter župani ali predstojniki državnih organov.

Pravice in obveznosti funkcionarjev na splošno ureja Zakon o funkcionarjih v državnih organih, dodatno pa so pravice in obveznosti funkcionarjev urejene tudi v nekaterih posebnih zakonih, na primer Zakonu o državni upravi, Zakonu o vladi, Zakonu o poslancih, Zakonu o državnem svetu, Zakonu o lokalni samoupravi in drugih.

V skladu z 8. členom ZSPJS-AA (Uradni list RS, št. 139/22) funkcionarjem od 1. decembra 2022 (prvič pri izplačilu plač v januarju 2023) pripadajo povračila stroškov in drugi osebni prejemki v zvezi z delom v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

Vsi funkcionarji v Republiki Sloveniji so opredeljeni v Prilogi 3 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, ki uvršča funkcije v plačne razrede.