GOV.SI

Uveljavljanje pravic javnih uslužbencev iz delovnega razmerja

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Uveljavljanje pravic javnih uslužbencev iz delovnega razmerja je urejeno v Zakonu o javnih uslužbencih. Ureditev dvostopenjskega odločanja pri delodajalcu odstopa od ureditve pravnega varstva v splošni delovnopravni zakonodaji.

Načini uveljavljanja pravic

Javni uslužbenec ima pri uveljavljanju pravnega varstva na voljo tri vrste pravnih sredstev:

  • Vloži zahtevo za odpravo kršitev pravic oz. izpolnitev obveznosti neposredno pri predstojniku, v kolikor meni, da le ta ne izpolnjuje svoje obveznosti oz. krši katero od njegovih pravic. V kolikor predstojnik ne odloči o zahtevi v petnajstih dneh od njene vložitve s pisnim sklepom oz. če v tem roku predstojnik obveznosti ne izpolni oz. kršitve ne odpravi, lahko javni uslužbenec v nadaljnjih osmih dneh vloži pritožbo zaradi molka organa prve stopnje;
  • Vloži pritožbo zoper odločitev predstojnika o pravici in obveznosti iz delovnega razmerja v osmih dneh od vročitve pisnega sklepa in tudi predlog za zadržanje izvršitve te odločitve, če oceni, da bi lahko z izvrševanjem nastale nepopravljive posledice;
  • Predlaga razveljavitev določb pogodbe o zaposlitvi in drugih pravnomočnih individualnih aktov, za katere meni, da so v neskladju z zakonom, podzakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo.

Odločanje o pritožbah

O pritožbah, predlogih za začasno zadržanje in predlogih za razveljavitev javnih uslužbencev pri organih državne uprave in pri pravosodnih organih ter tudi javnih uslužbencev pri upravah lokalne skupnosti (ker komisija za pritožbe pri reprezentativnih združenjih lokalnih skupnosti ni organizirana) odloča Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije.

Sodno varstvo

Nadaljnjo sodno varstvo javnih uslužbencev pred pristojnim delovnim ali upravnim sodiščem je dovoljeno pod pogojem, da je javni uslužbenec izkoristil možnost pritožbe.

Izjemoma lahko javni uslužbenec v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih vloži tožbo neposredno na pristojno delovno sodišče v primeru čistih denarnih terjatev. 

Praksa Komisije za pritožbe

V nadaljevanju je predstavljena praksa Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja, ki lahko uporabnikom služi pri reševanju vsebinsko podobnih primerov z namenom enotne uporabe predpisov, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev. Z objavo svoje prakse Komisija za pritožbe zagotavlja tudi javnost svojega delovanja.