Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje pravic javnih uslužbencev iz delovnega razmerja

Uveljavljanje pravic javnih uslužbencev iz delovnega razmerja je urejeno v Zakonu o javnih uslužbencih. Ureditev dvostopenjskega odločanja pri delodajalcu odstopa od ureditve pravnega varstva v splošni delovnopravni zakonodaji.

Načini uveljavljanja pravic

Javni uslužbenec ima pri uveljavljanju pravnega varstva na voljo tri vrste pravnih sredstev:

  • vloži zahtevo za odpravo kršitev pravic oziroma izpolnitev obveznosti neposredno pri predstojniku, če meni, da predstojnik ne izpolnjuje svoje obveznosti oziroma krši katero od njegovih pravic. Če predstojnik ne odloči o zahtevi v petnajstih dneh od njene vložitve s pisnim sklepom ali v tem roku obveznosti ne izpolni oziroma kršitve ne odpravi, lahko javni uslužbenec v nadaljnjih osmih dneh vloži pritožbo zaradi molka organa prve stopnje;
  • vloži pritožbo zoper odločitev predstojnika o pravici in obveznosti iz delovnega razmerja v osmih dneh od vročitve pisnega sklepa ter tudi predlog za zadržanje izvršitve te odločitve, če oceni, da bi z izvrševanjem lahko nastale nepopravljive posledice;
  • predlaga razveljavitev določb pogodbe o zaposlitvi in drugih pravnomočnih individualnih aktov, za katere meni, da so v neskladju z zakonom, podzakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo.

Odločanje o pritožbah

O pritožbah, predlogih za začasno zadržanje in predlogih za razveljavitev pritožb javnih uslužbencev pri organih državne uprave in pri pravosodnih organih ter tudi pritožb javnih uslužbencev pri upravah lokalne skupnosti (ker komisija za pritožbe pri reprezentativnih združenjih lokalnih skupnosti ni organizirana) odloča Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije.

Sodno varstvo

Nadaljnje sodno varstvo javnih uslužbencev pred pristojnim delovnim ali upravnim sodiščem je dovoljeno pod pogojem, da je javni uslužbenec izkoristil možnost pritožbe.

Izjemoma lahko javni uslužbenec v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih vloži tožbo neposredno pri pristojnem delovnem sodišču v primeru čistih denarnih terjatev. 

Poti sodnega varstva v primeru delovnega spora ali upravnega spora so podrobneje opisane na spletni strani nasodiscu.si, kjer se nahajajo splošne informacije za udeležence v sodnih postopkih.

Praksa Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja

V nadaljevanju je predstavljena praksa Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja, ki je uporabnikom lahko v pomoč pri reševanju vsebinsko podobnih primerov z namenom enotne uporabe predpisov, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev. Z objavo svoje prakse komisija za pritožbe zagotavlja tudi javnost svojega delovanja. 

Pomembni dokumenti