Skoči do osrednje vsebine

Kakovost in inovativnost v javnem sektorju

V javno upravo vpeljujemo sisteme vodenja kakovosti in usposabljamo javne uslužbence za uporabo orodij kakovosti (model CAF). Spodbujamo pregled poslovanja, stalno izboljševanje, uvajamo inovativne metode dela in spremljanje poslovanja z vpeljavo ciljnega vodenja.

S tem krepimo ozaveščenost javnih uslužbencev o pomenu kakovosti kot vrednote, inovacijsko kulturo ter prizadevanja za učinkovito in odlično delovanje. Izkušnje uporabnikov javnih storitev redno spremljamo in merimo zadovoljstvo, predloge pa ustrezno obravnavamo, da bi izboljšali kakovost storitev.

Kakovost v javni upravi

V organizacijah javne uprave spodbujamo uporabo modela CAF – skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju, ki je evropsko priznano orodje za preverjanje kakovosti. Organizacijam ponujamo orodje, s katerim lahko na dokaj preprost način ocenijo svoje delovanje ter pri tem prepoznajo svoje prednosti in predvsem priložnosti za izboljšanje svojega delovanja. Končni cilj uvajanja modela CAF v organizacije pa je predvsem izboljšati transparentnost in učinkovitost delovanja javne uprave in javnega sektorja.

Pri vpeljavi celovitega sistema vodenja kakovosti želimo:

 • povečati zavedanje zaposlenih o pomenu kakovosti kot vrednote v javni upravi in
 • razširiti uporabo modela CAF z izmenjavo dobrih praks na vseh ravneh.

Skladno s cilji Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 smo v letu 2016 vzpostavili projekt Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave (model CAF).

Merjenje ključnih ciljev in kazalnikov

Kot enega ključnih ciljev na področju vodenja kakovosti smo v Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020 zapisali uvedbo sistema merljivih ciljev in kazalnikov, ki je pomemben del preglednega in celovitega upravljanja uspešnosti. V ta namen smo v letu 2016 na Ministrstvu za javno upravo vzpostavili pilotni projekt ciljnega vodenja, na podlagi njegovih izkušenj in rezultatov pa bomo sistem prenesli tudi v druge organe javne uprave. 

Inovativnost v javni upravi

Področje inovativnosti v javni upravi smo konec leta 2017 na Ministrstvu za javno upravo tudi sistemsko umestili z vzpostavitvijo projekta Inovativen.si, s katerim želimo:

 • uveljaviti koncept inovativnosti z uvedbo inovativnih pristopov izvajanja projektov, snovanja politik, strategij, zakonskih rešitev in drugih razvojnih projektov ter
 • povečati usposobljenost zaposlenih v javni upravi za uporabo inovativnih načinov delovanja.

Namen projekta je izboljšati učinkovitost in kakovost storitev javne uprave ter obravnavati dejanske potrebe uporabnikov, državljanov in podjetij. Pomemben je tudi promocijski vidik, ki prispeva k prepoznavnosti Slovenije kot ene od nosilnih držav v uvajanju inovativnih rešitev v organizacije javnega sektorja.

Organizacijam javne uprave nudimo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki podporo pri uporabi inovativnih načinov reševanja izzivov. Organiziramo tudi usposabljanja za javne uslužbence za dvig veščin in samostojno uporabo inovativnih metod.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za javno upravo

Merjenje zadovoljstva strank

Organizacije državne uprave, ki poslujejo s strankami, so skladno z Uredbo o upravnem poslovanju zavezane ugotavljati zadovoljstvo strank z njihovim poslovanjem, in sicer najmanj vsaki dve leti na podlagi metodologije, ki jo predpiše minister, pristojen za javno upravo.

Priprava nove metodologije merjenja zadovoljstva strank

S ciljem pripraviti izboljšano metodologijo merjenja zadovoljstva strank smo na Ministrstvu za javno upravo izvedli pilotni projekt ugotavljanja zadovoljstva strank v letu 2018.

Zadovoljstvo strank na upravnih enotah

Na upravnih enotah merijo zadovoljstvo strank že vrsto let in sicer na podlagi enotne metodologije, ki jo je predpisal minister za javno upravo. Metodologija je bila prenovljena v letu 2016 in ponovno uporabljena v letu 2018. Poročila o ugotovljenem zadovoljstvu strank pred letom 2016 so dosegljiva na arhivskih spletnih straneh, novejša pa v nadaljevanju.

Merjenje zadovoljstva zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih na upravnih enotah

Upravne enote zadovoljstvo zaposlenih redno merijo najmanj vsaki dve leti. Pri tem uporabljajo vprašalnik, ki je na voljo za uporabo tudi vsem drugim organom. Poročila o zadovoljstvu zaposlenih v upravnih enotah pred letom 2018 so dosegljiva na arhivskih spletnih straneh, novejša pa v nadaljevanju. 

Organizacijska klima na Ministrstvu za javno upravo

Na Ministrstvu za javno upravo smo spomladi leta 2016 merili organizacijsko klimo z namenom, da ugotovimo stanje na našem ministrstvu, obenem pa rezultate razumemo tudi kot priložnost za izboljšave. Anketni vprašalnik lahko uporabite tudi za merjenje klime v svoji organizaciji.

Projekti s področja kakovosti in inovativnosti

 • S sprejetjem Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 smo se na področju kakovosti zavezali, da bomo sisteme kakovosti izboljšali, uporabo orodij za nadzor kakovosti pa sistematično razširili na vse organe javne uprave. Prav tako smo se zavezali vzpostaviti boljši pregled nad vpeljavo sistemov vodenja kakovosti po organih državne uprave.

 • V Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020 smo kot enega ključnih ciljev na področju vodenja kakovosti zapisali uvedbo sistema merljivih ciljev in kazalnikov, ki je pomemben del interaktivnega in celovitega upravljanja uspešnosti. Vzpostavili smo pilotni projekt, na podlagi njegovih izkušenj in rezultatov pa bomo sistem prenesli tudi na druge organe javne uprave.

 • Inovativen.si

  Zaključen

  Inovativen.si? Sem. Smo!
  S projektom Inovativen.si želimo povečevati učinkovitost in kakovost dela javne uprave, pri čemer sta glavna cilja projekta sistemska uveljavitev inovativnih pristopov z uporabnikom v središču in večja ozaveščenost ter usposobljenost zaposlenih v javni upravi za uporabo inovativnih metod dela.

 • Prizadevamo si, da bi bile javne storitve čim bolj dostopne, kakovostne, enostavne in uporabnikom prijazne, kar bi dosegli tudi z upoštevanjem mnenja uporabnikov. Na Ministrstvu za javno upravo smo zato izvedli pilotni projekt merjenja zadovoljstva strank na dvanajstih organih javne uprave, ki so se za sodelovanje odločili prostovoljno.