Skoči do osrednje vsebine

Pilotni projekt vzpostavitve enotnega sistema ključnih merljivih ciljev in kazalnikov

V Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020 smo kot enega ključnih ciljev na področju vodenja kakovosti zapisali uvedbo sistema merljivih ciljev in kazalnikov, ki je pomemben del interaktivnega in celovitega upravljanja uspešnosti. Vzpostavili smo pilotni projekt, na podlagi njegovih izkušenj in rezultatov pa bomo sistem prenesli tudi na druge organe javne uprave.

Cilji projekta

S pilotnim projektom Vzpostavitev enotnega sistema ključnih merljivih ciljev in kazalnikov zasledujemo strateški cilj »izboljšanje sistemov kakovosti, programskega načrtovanja, pregleda poslovanja, merljivih ciljev in procesnih kazalnikov«.

V Strategiji razvoja javne uprave 2015–2020 smo začrtali, da bomo postopoma vzpostavili sistem ciljnega vodenja z namenom dviga osebne odgovornosti, preglednosti, spremljanja porabe virov in učinkov dela na vseh ravneh. Tako smo na Ministrstvu za javno upravo prvotno uvedli pilotni projekt, v naslednjem koraku pa bomo sistem razširili na ostale organe državne uprave.

Namen projekta

Namen pilotnega projekta je, da opredeljene strateške cilje javne uprave, kot jih določa strategija, ustrezno kaskadiramo do ravni timov in posameznika znotraj organa. S tem bomo vzpostavili pregled nad osebno odgovornostjo ter spremljanje porabe virov in učinkov dela na vseh ravneh. Na ta način bo vodjem omogočen večji pregled nad prispevki posameznika k skupnim ciljem in omogočeno nagrajevanje po učinkih dela.

V okviru projekta je predvideno tudi usposabljanje vodstvenih uslužbencev, priprava priročnika za izvajanje sistema ciljnega vodenja in razvoj aplikativne podpore za vnos ciljev in kazalnikov po vseh organizacijskih ravneh in do ravni posameznega uslužbenca.

Usmerjevalne kartice in navodila