Skoči do osrednje vsebine

Pri poslovanju organov državne uprave, občinskih organov in nosilcev javnih pooblastil je za nekatere upravne storitve predvideno plačilo upravne takse. Zavezanec za plačilo je tisti, ki vloži vlogo in tako začne upravni ali drug postopek, za katerega je predvideno plačilo upravne takse.

Splošno o upravnih taksah

Upravna taksa je po zakonski opredelitvi plačilo za delo upravnih organov, s čimer so v tej opredelitvi mišljeni:

  • organi državne uprave in organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter
  • podjetja in druge organizacije in posamezniki, kadar na podlagi javnih pooblastil odločajo o upravnih zadevah in se v tem delu financirajo iz proračunskih sredstev.

Za dajanje pojasnil k splošnim določbam Zakona o upravnih taksah je pristojno Ministrstvo za javno upravo, za pojasnila k upravnim taksam o konkretnih vlogah, odločbah in drugih dokumentih pa so pristojna resorna ministrstva, v katerih pristojnost spada izdaja nekega dokumenta (tako je na primer za pojasnila o višini upravne takse pri izdaji osebnega dokumenta pristojno Ministrstvo za notranje zadeve, za prometno dovoljenje Ministrstvo za infrastrukturo, za gradbeno dovoljenje Ministrstvo za okolje in prostor in tako dalje).

Višina upravne takse

Za katere vloge, dejanja ali izdajo dokumentov smo obvezani k plačilu upravne takse in v kakšni višini, je določeno v Taksni tarifi, ki je priloga Zakona o upravnih taksah.

Upravne takse so praviloma določene v evrih. Lahko so določene v fiksnih zneskih ali v odstotku od vrednosti predmeta. Če je v taksni tarifi predpisano, da se taksa plača od vrednosti predmeta, je osnova za odmero takse vrednost, ki je navedena v vlogi ali listini.

Plačilo upravne takse

Upravno takso plačamo ob nastanku taksne obveznosti, to je ob vložitvi vloge oziroma zahteve. V primerih, ko mora organ šele ugotoviti podatke, ki vplivajo na višino upravne takse, taksna obveznost nastane najpozneje ob izdaji odločbe ali izvršitvi dejanja. Če upravna taksa ni plačana ob nastanku taksne obveznosti ali ni plačana v predpisani višini, organ obvesti taksnega zavezanca o višini takse tako, da mu pošlje plačilni nalog. Zavezanec mora upravno takso plačati v 15 dneh ali v osmih dneh vložiti ugovor.

Upravno takso lahko plačamo ali pri organu, pri katerem smo vložili vlogo oziroma zahtevo, ali pri ponudniku plačilnih storitev z referenco, ki jo določi organ. Upravno takso poravnamo v gotovini ali z drugim plačilnim sredstvom.

Številka transakcijskega računa, sklic in referenca za plačilo upravne takse se pri posameznih organih razlikujejo, zato je podatke o tem treba poiskati na spletnih straneh organa, na katerega se vlaga vloga ali v uradnih prostorih organa, kjer je takso mogoče tudi plačati. Podatki za plačilo upravne takse so objavljeni tudi ob vlogah na eUpravi.

Plačilo takse ni pogoj za izdajo dokumenta ali opravo dejanja, vendar morebitnemu neplačilu, po nastanku izvršljivosti plačilnega naloga ali sklepa, sledi prisilna izvršba, ki jo opravi Finančna uprava Republike Slovenije.

Vračilo upravne takse

Vračilo upravne takse lahko zahtevamo:

  • če smo plačali takso, ki je nismo dolžni plačati,
  • če smo jo plačali v višjem znesku, kakor je predpisana,
  • če smo takso plačali za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil,
  • za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki mu je organ ugodil.

Vračila upravne takse ne moremo zahtevati:

  • za vlogo, s katero smo zahtevali, naj se dejanje opravi ali dokument izda, tudi če organ iz kakršnih koli razlogov ni opravil dejanja, ki je bilo z vlogo zahtevano,
  • za vlogo, če je bil postopek ustavljen na zahtevo ali če želimo opustiti kakšno dejanje po tistem, ko je organ že izvedel celoten ugotovitveni postopek.

Vračilo takse lahko zahtevamo pri organu, ki opravlja dejanja, za katera smo plačali takso. Vračilo takse je treba zahtevati v 60 dneh od plačila oziroma od dneva, ko je plačnik izvedel, da dokument ni bil izdan ali dejanje ni bilo opravljeno, oziroma od dneva, ko je bila izdana odločba ali sklep, s katerim se je ugodilo pritožbi. Po poteku dveh let od dneva plačila vračila takse ni mogoče zahtevati.

Preveč plačana taksa, višja od 18 evrov, pa se vrne po uradni dolžnosti.

Pomembni dokumenti