Skoči do osrednje vsebine

Povračila stroškov in drugi osebni prejemki

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi.

Povračila stroškov in drugi osebni prejemki so urejeni v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), za javni sektor v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) za funkcionarje, za javne uslužbence pa aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

V tem sklopu bomo objavljali odgovore, mnenja in pojasnila, ki se nanašajo na izvajanje posameznih predpisov s področja uslužbenskega sistema.

V rubriki Aktualno objavljamo najnovejša in aktualna pojasnila, ki pa so objavljena tudi v eni od vsebinskih rubrik v nadaljevanju strani.

Usklajeni zneski nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči

Regres za prehrano

Odpravnina ob upokojitvi in odpravnina po Zakonu o uravnoteženju javnih financ

Povračila potnih stroškov Sveta EU

  • Povračila potnih stroškov Sveta EU

    Svet EU je institucija, ki predstavlja vlade držav članic. V okviru tega telesa se srečujejo ministri iz posameznih držav članic EU ter v njem sprejemajo zakone in usklajujejo politike. Svet običajno odloča skupaj z Evropskim parlamentom po rednem zakonodajnem postopku oziroma postopku soodločanja. Postopek soodločanja se uporablja za področja politik, na katerih ima EU bodisi izključno bodisi deljeno pristojnost z državami članicami. V teh primerih Svet zakonodajo sprejema na podlagi predlogov, ki mu jih predloži Evropska komisija.

Prevoz na delo

Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (nmb-95) za Slovenijo

Nadomestilo za ločeno življenje

Nagrade