GOV.SI

Povračila stroškov in drugi osebni prejemki

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi.

Povračila stroškov in drugi osebni prejemki so urejeni v Zakonu o delovnih razmerjih, za javni sektor v ZUJF za funkcionarje, za javne uslužbence pa aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 40/12, 46/13 in 80/18).

V tem sklopu bomo objavljali odgovore, mnenja in pojasnila, ki se nanašajo na izvajanje posameznih predpisov s področja uslužbenskega sistema.

Odpravnina ob upokojitvi in odpravnina po Zakonu o uravnoteženju javnih financ

Prevoz na delo

Nadomestilo za ločeno življenje

Nagrade