Skoči do osrednje vsebine

Povračila stroškov in drugi osebni prejemki

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov na službenem potovanju ter regres za letni dopust, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč in odpravnina ob upokojitvi.

Povračila stroškov in drugi osebni prejemki so urejeni v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), za javni sektor v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) še za mesec november 2022 in Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA, od 1. decembra 2022 dalje) za funkcionarje, za javne uslužbence pa aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

V tem sklopu bomo objavljali odgovore, mnenja in pojasnila, ki se nanašajo na izvajanje posameznih predpisov s področja uslužbenskega sistema.

V rubriki Aktualno objavljamo najnovejša in aktualna pojasnila, ki pa so objavljena tudi v eni od vsebinskih rubrik v nadaljevanju strani.

Usklajevanje višin zneskov

Regres za prehrano

Odpravnina ob upokojitvi in odpravnina po Zakonu o uravnoteženju javnih financ

Povračila potnih stroškov Sveta EU

  • Povračila potnih stroškov Sveta EU

    Svet EU je institucija, ki predstavlja vlade držav članic. V okviru tega telesa se srečujejo ministri iz posameznih držav članic EU ter v njem sprejemajo zakone in usklajujejo politike. Svet običajno odloča skupaj z Evropskim parlamentom po rednem zakonodajnem postopku oziroma postopku soodločanja. Postopek soodločanja se uporablja za področja politik, na katerih ima EU bodisi izključno bodisi deljeno pristojnost z državami članicami. V teh primerih Svet zakonodajo sprejema na podlagi predlogov, ki mu jih predloži Evropska komisija.

Prevoz na delo

Nadomestilo za ločeno življenje

Nagrade dijakom in študentom