Skoči do osrednje vsebine

Povračila potnih stroškov Sveta EU

Svet EU je institucija, ki predstavlja vlade držav članic. V okviru tega telesa se srečujejo ministri iz posameznih držav članic EU ter v njem sprejemajo zakone in usklajujejo politike. Svet običajno odloča skupaj z Evropskim parlamentom po rednem zakonodajnem postopku oziroma postopku soodločanja. Postopek soodločanja se uporablja za področja politik, na katerih ima EU bodisi izključno bodisi deljeno pristojnost z državami članicami. V teh primerih Svet zakonodajo sprejema na podlagi predlogov, ki mu jih predloži Evropska komisija.

Pri pripravi dela ministrov, ki obravnavajo predloge v različnih sestavah Sveta, sodeluje več kot 150 delovnih skupin in odborov. Te delovne skupine in odbore sestavljajo uradniki iz vseh držav članic.

V vsaki obravnavi se predlog v Svetu preuči na treh ravneh:

  • v delovni skupini
  • v Odboru stalnih predstavnikov (Coreper)
  • v sestavi Sveta

Tako se zagotovi strokovni pregled predloga na ravni delovne skupine, politična odgovornost zanj na ministrski ravni ter pregled s strani veleposlanikov v Coreperju, ki imajo strokovno znanje in politični vpogled.

Potni stroški delegatov držav članic za udeležbo na delovnih skupinah in odborih bremenijo splošni proračun Evropske unije (oddelek II-Evropski Svet in Svet) iz proračunske postavke 2200 (potni stroški delegacij). Vsaka država članica je upravičena do določenega letnega zneska, ki je enak odstotku proračunskih sredstev namenjenih kritju potnih stroškov delegacij v splošnem proračunu Evropske unije. Letni zneski omogočajo posameznim državam članicam, da se same odločijo glede obsega svoje zastopanosti na sestankih delovnih skupin in odborov.

Povračila potnih stroškov za udeležbo na sestankih Sveta EU

  • Povračila potnih stroškov za udeležbo na sestankih Sveta EU

    Upravičenost stroškov v letu 2020 zaradi udeležbe na sestankih delovnih teles Sveta EU zaradi neustreznega voznega reda letov: Glede na dejstvo, da vozni red ne omogoča pravočasnega prihoda na sestanke Sveta EU, lahko proračunski uporabniki uveljavljajo tudi stroške nočitve in stroške prevoza na in iz letališča.
    Navodila

Seznam upravičenih sestankov Sveta EU v tekočem letu