Skoči do osrednje vsebine

Evropska unija finančno podpira projekte in programe na različnih področjih, ki med drugim vključujejo regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije ter humanitarno pomoč. Finančna pomoč je na voljo malim in srednje velikim podjetjem, nevladnim organizacijam, neprofitnim organizacijam, raziskovalnim ustanovam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in mnogim drugim.

Upravljanje sredstev

Upravljanje sredstev EU poteka na različne načine. Približno 80 odstotkov proračunskih sredstev EU se dodeljuje v partnerstvu z nacionalnimi in regionalnimi organi (tako imenovan sistem deljenega upravljanja), in sicer predvsem upravljanje sredstev petih strukturnih in investicijskih skladov, katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir. To so:

Evropska sredstva do leta 2020 zasledujejo cilje Strategije Evropa 2020, programa EU za delovna mesta in gospodarsko rast v tem desetletju. Strategija poudarja pomen pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti kot načina za odpravo strukturnih pomanjkljivosti evropskega gospodarstva, za izboljšanje njegove konkurenčnosti in produktivnosti ter podporo trajnostnemu socialno-tržnemu gospodarstvu.

Za obdobje 2014–2020 je Evropska komisija z državami članicami na podlagi intenzivnih usklajevanj sklenila tako imenovan Partnerski sporazum, ki je določil izvajanje programov strukturnih in investicijskih skladov v tem finančnem obdobju. Vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov za izbrane tematske cilje.

Slovenija ima v obdobju 2014–2020 dostop do skupno 4,174 milijarde evrov sredstev. Od tega 3,312 milijarde evrov sredstev iz evropske kohezijske politike, 837,8 milijona evrov iz sklada EKSRP in 24,8 milijona evrov iz sklada ESPR.

Večino drugih proračunskih sredstev upravlja neposredno Evropska komisija preko t. i.  centraliziranih programov (Obzorje 2020, SME Instrument, Erasmus+, LIFE, Creative Europe, Enterprise Europe Network in mnogi drugi) v obliki nepovratnih sredstev, ki so namenjena podpori posameznim projektom, ki se navezujejo na različne politike EU.

Upravljanje finančnih sredstev urejajo stroga pravila, ki zagotavljajo natančen nadzor nad namensko uporabo sredstev ter transparentno in odgovorno porabo denarja.

Iskalnik