Skoči do osrednje vsebine

Foto: Ministrstvo za javno upravo

Inovativen.si? Sem. Smo!
S projektom Inovativen.si želimo povečevati učinkovitost in kakovost dela javne uprave, pri čemer sta glavna cilja projekta sistemska uveljavitev inovativnih pristopov z uporabnikom v središču in večja ozaveščenost ter usposobljenost zaposlenih v javni upravi za uporabo inovativnih metod dela.

Inovativnost v državnih upravah po svetu in pri nas ni od včeraj. Le pomislite, kje bi bili danes, če ne bi nekoč neka modra oblast uvedla obveznega šolanja v domačem jeziku? Ali če ne bi Feničani namesto blagovne menjave uvedli menjalnega sredstva, denarja. Inovacije – in to ne le tiste tehnološke – so bile od nekdaj osnovno gibalo razvoja vsake družbe, gonilo gospodarskega napredka in večje kakovosti življenja. In vendar so bili izzivi, s katerimi so se soočale vlade v preteklosti, precej manj kompleksni, kot so današnji. Medsebojna odvisnost in prepletenost problematik, rastoče zahteve in potrebe državljanov, skokovit razvoj novih tehnologij in globalna povezanost vseh nas zahtevajo spremembo načina delovanja javnih sistemov. Tradicionalni modeli organiziranja, odločanja in delovanja postajajo vedno manj uspešni. Potrebna je še hitrejša odzivnost na potrebe državljanov in še večja fleksibilnost v načinu delovanja.

In ravno to naslavlja projekt Inovativen.si: kreativno reševanje izzivov in zagotavljanje znanja in kompetenc zaposlenih za drugačen način dela. Želimo, da inovativni pristopi postanejo naš vsakdan in da se v državni upravi okrepi inovacijska kultura. Namen je z inovativnimi metodami ter v partnerstvu med javno upravo, državljani, civilno družbo in zasebnim sektorjem priti do bolj kakovostnih rešitev in storitev, ki bodo bolj po meri uporabnikov. S sodelovanjem pri programu pa tudi izvajalci dodajo svoj prispevek k razvoju javne uprave in celotne družbe.

Kdo?

Projektna skupina, katere osnovni nalogi sta (v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki):

  • strokovna podpora in pomoč organom državne uprave pri uporabi inovativnih pristopov za reševanje izzivov in
  • organizacija usposabljanj za dvig veščin in samostojno uporabo inovativnih metod in tehnik.

Kako?

Zbiramo ideje, ki jih lahko na nas naslovijo organi državne uprave, in iščemo rešitve skozi izdelavo prototipov ter z aktivnim vključevanjem uporabnikov v snovanje že od samega začetka. 

Vzpostavljena je inovacijska skupnost v državni upravi, ki smo jo povezali s podobnimi skupinami na mednarodni ravni. Nenehno skrbimo za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks.

Skozi proces različnih usposabljanj bomo popeljali najmanj 1.200 uslužbencev.

Cilji projekta

S projektom želimo povečevati učinkovitost in kakovost dela javne uprave, pri čemer sta glavna cilja projekta:

  • sistemska uveljavitev inovativnih pristopov z uporabnikom v središču in
  • večja ozaveščenost ter usposobljenost zaposlenih v javni upravi za uporabo inovativnih metod dela.

Projekt je del operacije Inovativen.si, s katero želimo z uporabo inovativnih metod dela dvigniti učinkovitost in kakovost storitev javne uprave. Inovativni pristopi so ključ za dvig kakovosti v javni upravi, saj z učinkovitimi tehnikami spodbujajo sooblikovanje pravih rešitev za doseganje zastavljenih ciljev.

Cilj operacije je vzpostavitev skupine strokovnjakov (think tank) za nudenje strokovne in metodološke podpore organom državne uprave pri oblikovanju novih konceptov tako pri razvojnem načrtovanju kot tudi zakonodajnem področju. Okrepili bomo inovativnost delovanja javne uprave in s tem izboljšali kakovosti, učinkovitosti in celovitosti oblikovanih rešitev, izhajajoč iz potreb uporabnika.

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije znaša 1.000.000 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada za operacijo pa znaša 800.000 evrov.