Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcijski svet je stalno medresorsko delovno telo za medsebojno koordinacijo dela in doseganje večje učinkovitosti različnih inšpekcij. Inšpekcijski svet vodi minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki jo minister pooblasti. Člani Inšpekcijskega sveta so glavni inšpektorji in predstojniki organov oziroma poslovodni organi oseb javnega prava, v katerih deluje inšpekcija, oziroma osebe, ki jih predstojnik oziroma poslovodni organ pooblasti.

Delovno področje Inšpekcijskega sveta

Inšpekcijski svet deluje preko sej in preko svojih delovnih teles. Seje vodi predsednik sveta ali oseba, ki jo predsednik pooblasti, na njej pa sodelujejo člani sveta in njihovi sodelavci. Predsednik inšpekcijskega sveta lahko samostojno ali na predlog članov sveta povabi na sestanek tudi druge udeležence, ki bi lahko pomembno prispevali k uspešnemu reševanju posameznih vprašanj dnevnega reda.

Natančneje delovno področje Inšpekcijskega sveta obsega:

 • načrtovanje skupnega izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora različnih inšpekcij in skrb za hitro prenašanje informacij;
 • obravnava skupnih strokovnih in organizacijskih vprašanj, povezanih z delovanjem posameznih inšpekcij;
 • določanje in spremljanje kazalcev uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcij;
 • načrtovanje in predlaganje usposabljanj javnih uslužbencev v inšpekcijah, skladno s potrebami;
 • načrtovanje standardizacije opreme, evidenc in dostopov do baz podatkov, potrebnih za učinkovitejše opravljanje inšpekcijskega nadzora in vodenje prekrškovnih postopkov;
 • zagotavljanje skupnega informacijskega sistema za vse inšpekcije, ki si medsebojno izmenjujejo podatke;
 • zagotavljanje enotne razlage predpisov, ki se nanašajo na delo inšpekcij;
 • zagotavljanje pravne pomoči v zahtevnih operativnih primerih;
 • obravnavanje predlogov za spremembe oziroma dopolnitve predpisov;
 • sodelovanje pri reševanju vprašanj s področja pristojnosti;
 • obravnavanje poročil delovnih teles.

Reševanje prijav konkretnih kršitev ni v pristojnosti inšpekcijskega sveta, zato bodo tovrstne prijave posredovane pristojnim inšpekcijskim organom.

 • Sistem inšpekcijskega nadzora

  Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Izvajajo ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi postopek, izvaja pooblastila in izreka ukrepe.

Predsednik Inšpekcijskega sveta

Člani

 • Člani Inšpekcijskega sveta

  Inšpekcijski svet vodi minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki jo minister pooblasti. Člani Inšpekcijskega sveta so glavni inšpektorji in predstojniki organov oziroma poslovodni organi oseb javnega prava, v katerih deluje inšpekcija, oziroma osebe, ki jih predstojnik oziroma poslovodni organ pooblasti.
  Seznami in evidence | Ministrstvo za javno upravo

Odbori Inšpekcijskega sveta

V okviru Inšpekcijskega sveta so bili ustanovljeni odbori za izvajanje nalog Inšpekcijskega sveta, ki pripomorejo k večji učinkovitosti, strokovnosti in koordiniranosti izvajanja posameznih akcij oziroma reševanja problemov širše narave.

Naloge Odbora za informacijsko podporo:

 • priprava informacijske podpore za enotno vstopno točko portala inšpekcijskih služb,
 • izvedba intranetne povezave med posameznimi inšpekcijskimi službami in medsebojna povezljivost nekaterih baz podatkov,
 • načrtuje standardizacijo opreme, evidenc, dostopov do baz podatkov, ki jih inšpektorji potrebujejo za učinkovitejše opravljanje inšpekcijskega nadzora,
 • druge naloge po odločitvi inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.

Naloge Odbora za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje:

 • obravnavanje predlogov s področja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja,
 • predlaga ustrezne oblike usposabljanja inšpektorjev, skladno s potrebami,
 • priprava gradiv s področja dela na področjih skupnega interesa inšpektorjev za obravnavo na inšpekcijskem svetu,
 • organizacija strokovnih posvetov z administrativno podporo Upravne akademije Ministrstva za javno upravo,
 • druge naloge po odločitvi inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.

Naloge Odbora za merjenje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcijskih služb:

 • priprava predloga stalnih meril in kriterijev za ugotavljanje uspešnosti delovanja inšpekcijskih služb ter ugotavljanja učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcij,
 • spremljanje izvajanja meril in kriterijev za ugotavljanje uspešnosti delovanja inšpekcijskih služb ter ugotavljanja učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcij,
 • priprava četrtletnih poročil za obravnavo na seji inšpekcijskega sveta o statističnih učinkih in kakovosti dela inšpekcij,
 • druge naloge po naročilih inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.

Naloge Odbora za pravno področje:

 • obravnava pravnih vprašanj, naslovljenih na inšpekcijski svet,
 • zbiranje pripomb in sugestij za pripravo sprememb krovnih predpisov s področja delovanja inšpekcij,
 • pomaga pri reševanju vprašanj pristojnosti,
 • nudenje pravne pomoči v zapletenih operativnih primerih,
 • nudenje enotne razlage določb predpisov, ki se v praksi različno razlagajo,
 • opredeljevanje do predlogov zakonodaje, predvsem v primerih, ko se bo ta nanašala na delovna področja več inšpekcij,
 • druge naloge po naročilu inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.
Odbor Vodja odbora Člani odbora
Odbor za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje   mag. Boris Balant (boris.balant@mors.si) Breda Gruden, članica in namestnica vodje
Franc Rančigaj, član
dr. Andreja Kikec Trajković, članica
Odbor za pravno področje   Andrej Žakelj (andrej.zakelj@gov.si) mag. Saša Dragar Milanovič, članica in namestnica vodje
Polona Cankar, članica
Jadranko Grlić, član
Katja Privšek / Špela Struna, članica
Martin Golčer, član
Odbor za merjenje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti inšpekcijskih služb Dušan Sterle, vodja (dusan.sterle@gov.si) mag. Jurij Komar, član in namestnik vodje
mag. Janez Novak, član
Marko Kandolf, mag., član
Odbor za informacijsko podporo Aleksander Golob (aleksander.golob@gov.si) Marjan Rosa, član in namestnik vodje
Andreja Bizjak, članica
mag. Romana Lah, članica
Mojca Ferluga, članica

Regijska koordinacija inšpektorjev

Za koordinacijo dela inšpekcij na regionalni ravni so bile na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru ustanovljene regijske koordinacije inšpektorjev. Člani regijskih koordinacij inšpektorjev so vodje območnih enot inšpekcij, predsednik posamezne regijske koordinacije inšpektorjev pa je vodja območne enote ene od inšpekcij.

Regijske koordinacije inšpektorjev
po sedežih
Predsednik Kontakt Mandat traja do
Celje Zdenko Slatnar zdenko.slatnar@mors.si 19. 9. 2023
Koper Urban Kodrič urban.kodric@gov.si 17. 10. 2023
Kranj Matej Demšar matej.demsar@gov.si 16. 1. 2023
Ljubljana Alenka Fritz Kolbe alenka.fritz-kolbe@gov.si 1. 12. 2022
Maribor Milena Lubej milena.lubej@gov.si 23. 5. 2022
Murska Sobota Matej Štivan matej.stivan@gov.si 4. 9. 2023
Nova Gorica Radovan Ličen radovan.licen@gov.si 26. 9. 2022
Novo mesto Marko Emeršič marko.emersic@gov.si 4. 9. 2023