Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcijski svet je stalno medresorsko delovno telo za medsebojno koordinacijo dela in doseganje večje učinkovitosti različnih inšpekcij. Inšpekcijski svet vodi minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki jo minister pooblasti. Člani Inšpekcijskega sveta so glavni inšpektorji in predstojniki organov oziroma poslovodni organi oseb javnega prava, v katerih deluje inšpekcija, oziroma osebe, ki jih predstojnik oziroma poslovodni organ pooblasti.

Delovno področje Inšpekcijskega sveta

Seje Inšpekcijskega sveta vodi minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki jo minister pooblasti (predsednik Inšpekcijskega sveta), na njej pa sodelujejo člani Inšpekcijskega sveta in njihovi sodelavci. Predsednik inšpekcijskega sveta lahko samostojno ali na predlog članov Inšpekcijskega sveta povabi na sestanek tudi druge udeležence, ki bi lahko pomembno prispevali k uspešnemu reševanju posameznih vprašanj dnevnega reda. 

Pristojnosti Inšpekcijskega sveta:

 • načrtuje skupno izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora različnih inšpekcijskih organov in skrbi za hitro prenašanje informacij med njimi,
 • obravnava skupna strokovna in organizacijska vprašanja, povezana z delovanjem posameznih inšpekcijskih organov,
 • določa in spremlja kazalce uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcijskih organov,
 • načrtuje in predlaga usposabljanje javnih uslužbencev v inšpekcijskih organih v skladu s potrebami,
 • načrtuje standardizacijo opreme, evidenc in dostopov do zbirk podatkov, potrebnih za učinkovitejše opravljanje inšpekcijskega nadzora in vodenje prekrškovnih postopkov,
 • zagotavlja skupni informacijski sistem za vse inšpekcijske organe, ki si medsebojno izmenjujejo podatke,
 • zagotavlja enotno razlago predpisov, ki se nanašajo na delo inšpekcijskih organov,
 • zagotavlja pravno pomoč v zahtevnih operativnih primerih,
 • pristojnemu ministrstvu predlaga, da predlaga spremembe in dopolnitve predpisov s področja inšpekcijskega nadzora ter obravnava spremembe in dopolnitve teh predpisov,
 • razpravlja o primerih spora o pristojnosti med inšpekcijskimi organi,
 • sodeluje pri reševanju vprašanj s področja pristojnosti inšpekcijskih organov,
 • pristojnemu ministrstvu predlaga, da pripravi predpise ali njihove spremembe, ki urejajo statusni in materialni položaj zaposlenih v inšpekcijskih organih,
 • obravnava poročila o delu inšpekcijskih organov in notranjih organizacijskih oblik Inšpekcijskega sveta.

Na Inšpekcijski svet lahko daste pobudo ali predlog v zvezi z inšpekcijskimi postopki. Reševanje prijav, ki se nanašajo na konkretne kršitve, ni v pristojnosti Inšpekcijskega sveta. 

Kadar gre za konkretno kršitev, je mogoča prijava kršitev inšpekcijskemu organu.  

Storitev

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za javno upravo
 • Sistem inšpekcijskega nadzora

  Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Izvajajo ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi postopek, izvaja pooblastila in izreka ukrepe.

Člani

 • Člani Inšpekcijskega sveta

  Inšpekcijski svet vodi minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki jo minister pooblasti. Člani Inšpekcijskega sveta so glavni inšpektorji in predstojniki organov oziroma poslovodni organi oseb javnega prava, v katerih deluje inšpekcija, oziroma osebe, ki jih predstojnik oziroma poslovodni organ pooblasti.
  Seznami in evidence

Odbori Inšpekcijskega sveta

V okviru Inšpekcijskega sveta so bili ustanovljeni odbori za izvajanje nalog Inšpekcijskega sveta, ki pripomorejo k večji učinkovitosti, strokovnosti in koordiniranosti izvajanja posameznih akcij oziroma reševanja problemov širše narave.

Naloge Odbora za informacijsko podporo:

 • priprava informacijske podpore za enotno vstopno točko portala inšpekcijskih služb,
 • izvedba intranetne povezave med posameznimi inšpekcijskimi službami in medsebojna povezljivost nekaterih baz podatkov,
 • načrtuje standardizacijo opreme, evidenc, dostopov do baz podatkov, ki jih inšpektorji potrebujejo za učinkovitejše opravljanje inšpekcijskega nadzora,
 • druge naloge po odločitvi inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.

Naloge Odbora za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje:

 • obravnavanje predlogov s področja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja,
 • predlaga ustrezne oblike usposabljanja inšpektorjev, skladno s potrebami,
 • priprava gradiv s področja dela na področjih skupnega interesa inšpektorjev za obravnavo na inšpekcijskem svetu,
 • organizacija strokovnih posvetov z administrativno podporo Upravne akademije Ministrstva za javno upravo,
 • druge naloge po odločitvi inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.

Naloge Odbora za merjenje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcijskih služb:

 • priprava predloga stalnih meril in kriterijev za ugotavljanje uspešnosti delovanja inšpekcijskih služb ter ugotavljanja učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcij,
 • spremljanje izvajanja meril in kriterijev za ugotavljanje uspešnosti delovanja inšpekcijskih služb ter ugotavljanja učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcij,
 • priprava četrtletnih poročil za obravnavo na seji inšpekcijskega sveta o statističnih učinkih in kakovosti dela inšpekcij,
 • druge naloge po naročilih inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.

Naloge Odbora za pravno področje:

 • obravnava pravnih vprašanj, naslovljenih na inšpekcijski svet,
 • zbiranje pripomb in sugestij za pripravo sprememb krovnih predpisov s področja delovanja inšpekcij,
 • pomaga pri reševanju vprašanj pristojnosti,
 • nudenje pravne pomoči v zapletenih operativnih primerih,
 • nudenje enotne razlage določb predpisov, ki se v praksi različno razlagajo,
 • opredeljevanje do predlogov zakonodaje, predvsem v primerih, ko se bo ta nanašala na delovna področja več inšpekcij,
 • druge naloge po naročilu inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.
Odbor Vodja odbora Člani odbora
Odbor za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje   mag. Boris Balant (boris.balant@mors.si) mag. Igor Semolič, član in namestnik vodje
Andreja Troha, članica
mag. Polona Vagaja, članica
Odbor za pravno področje   Anže Globokar (anze.globokar@gov.si) Špela Struna/Katja Privšek, članica in namestnica vodje
Polona Cankar, članica
Marta Dremelj, članica
Mojca Jaklič, članica
mag. Urška Lapuh Podbevšek, članica
Klara Kozina, članica
Odbor za merjenje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti inšpekcijskih služb Albert Nabernik (albert.nabernik@gov.si) mag. Jurij Komar, član in namestnik vodje
mag. Janez Novak, član
Matija Remec, član
Odbor za informacijsko podporo Aleksander Golob (aleksander.golob@gov.si) Marjan Rosa, član in namestnik vodje
Andreja Bizjak, članica
mag. Romana Lah, članica
Mojca Ferluga, članica

Regijska koordinacija inšpektorjev

Za koordinacijo dela inšpekcij na regionalni ravni so bile ustanovljene regijske koordinacije inšpektorjev. Člani regijskih koordinacij inšpektorjev so vodje območnih enot inšpekcij, predsednik posamezne regijske koordinacije inšpektorjev pa je vodja območne enote ene od inšpekcij. Postopek imenovanja predsednika regijske koordinacije inšpektorjev določa Poslovnik Inšpekcijskega sveta.

Regijske koordinacije inšpektorjev
po sedežih
Predsednik Kontakt Mandat traja do
Celje Franci Plavčak franci.plavcak@gov.si 5. 9. 2025
Koper Primož Perne primoz.perne@gov.si 17. 10. 2025
Kranj Matjaž Gašperlin matjaz.gasperlin@gov.si 16. 1. 2025
Ljubljana Boštjan Štamcar bostjan.stamcar@gov.si 1. 12. 2024
Maribor Aljoša Oberžan aljosa.oberzan@gov.si 23. 5. 2024
Murska Sobota Romana Šumak romana.sumak@gov.si 5. 9. 2025
Nova Gorica Ljubo Trajkovski ljubo.trajkovski@gov.si 26. 9. 2024
Novo mesto mag. Romana Tomše romana.tomse@gov.si 5. 9. 2025