Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 13 00

E-naslov: is.vog@rvvhvu.pg

Odgovorna oseba: Vida Znoj, vršilka dolžnosti generalnega direktorja

Datum prve objave kataloga: 31. 1. 2019

Datum zadnje spremembe: 11. 4. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=71

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je strokovni organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), pristojen za področje varne hrane in krme, veterinarstva in varstva rastlin. UVHVVR je bila ustanovljena 1. januarja 2013 z združitvijo Veterinarske uprave RS, Fitosanitarne uprave RS, Direktorata za varno hrano ter dela Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Namen ustanovitve sta racionalizacija in učinkovitost upravljanja s tveganji na vseh področjih pristojnosti UVHVVR, s ciljem zagotavljanja varnosti celotne prehranske verige (od vil do vilic).

Strokovna področja upravne in nadzorne pristojnosti UVHVVR med drugim obsegajo varnost in kakovost živil živalskega in rastlinskega izvora, zdravje in dobrobit živali, živalsko krmo, zdravje rastlin, semenski material in fitofarmacevtska sredstva, razen upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (shem kakovosti). 

 

Sistem zagotavljanja varne hrane temelji na analizi tveganj, in vključuje:

 • oceno tveganj,
 • upravljanje s tveganji, in 
 • komunikacijo o tveganjih. 

Ocena tveganj

Ocena tveganja je proces na znanstveni podlagi, sestavljen iz štirih korakov: prepoznavanja in opredelitve dejavnika tveganja (kemijskega, fizičnega ali biološkega), ocene izpostavljenosti ter opredelitve stopnje tveganja. Ocene tveganja vključujejo tudi tveganja povezana z okoljem, ekonomskimi tveganji in tveganji povezanimi s širjenjem bolezni živali in bolezni rastlin.

UVHVVR pri ocenah tveganj strokovno pomoč zagotavljajo strokovnjaki različnih raziskovalnih inštitucij (Nacionalni veterinarski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Kmetijski inštitut, Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano) in drugi strokovnjaki. 

 

Upravljanje s tveganji

Upravljanje s tveganji obsega proces presojanja s posvetovanjem zainteresiranih strani o različnih možnostih ukrepov, ob upoštevanju ocene tveganj in drugih pomembnih  dejavnikov, ter izvajanje učinkovitih ukrepov za preprečevanje in nadzor tveganj.

Upravljanje s tveganji obsega dve pomembni pristojnosti UVHVVR:

aktivno sodelovanje pri pripravi ustrezne zakonodaje na ravni Evropske unije ter na nacionalni ravni, 

izvajanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora na vseh stopnjah prehranske verige (od vil do vilic), ki se začne s semenskim materialom in zaključi s pripravljeno hrano.

Komunikacija o tveganjih

Ustrezna komunikacija o tveganjih je ključna za zagotavljanje pravice potrošnikov do obveščenosti in varnosti. Obsega izmenjavo informacij in mnenj po celotnem postopku analize tveganj, med ocenjevalci tveganj, upravljavci s tveganji, potrošniki, nosilci živilske dejavnosti, stroko in vsemi drugimi zainteresiranimi javnostmi.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Fabian Kos, direktor
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 00
is.vog@rvvhvu.pg

Kontrolno središče Luka Koper
Helena Hrvatin, direktorica
Koper, poštni predal 207, 6104 Koper - Capodistria
05 669 39 40
is.vog@rvvhvu.repoksf

MVP Brnik - letališki mejni prehod
Franci Mlakar, direktor
Zgornji Brnik 130/E, 4210 Brnik - aerodrom
04 201 00 10
is.vog@RVVHVU.kinrB-PVM

MVP Koper - luški mejni prehod
Simeon Žilevski, direktor
Koper, poštni predal 207, 6104 Koper - Capodistria
05 663 45 10
is.vog@RVVHVU.repoK-PVM

Območni urad Celje
Meta Višnikar, direktorica
Ljubljanska cesta 1a, 3000 Celje
03 425 27 70
is.vog@RVVHVU.ejleC-UO

Območni urad Koper
Tatjana Magajna, direktorica
Piranska cesta 2, 6000 Koper
05 663 45 00
is.vog@RVVHVU.repoK-UO

Območni urad Kranj
Matej Demšar, direktor
Kranjska cesta 16, 4202 Naklo
04 231 93 00
is.vog@RVVHVU.jnarK-UO

Območni urad Ljubljana
Barbka Tomše, direktorica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 234 45 50
is.vog@RVVHVU.anajlbujL-UO

Območni urad Maribor
dr. Igor Vojtic, direktor
Tržaška cesta 53, 2000 Maribor
02 238 00 00
is.vog@RVVHVU.robiraM-UO

Območni urad Murska Sobota
Mojca Rupnik, direktorica
Kocljeva 10, 9000 Murska Sobota
02 521 43 40
is.vog@RVVHVU.atoboSaksruM-UO

Območni urad Nova Gorica
Nataša Pajntar, direktorica
Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica
05 330 22 70
is.vog@RVVHVU.aciroGavoN-UO

Območni urad Novo mesto
Liljana Kotar, direktorica
Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto
07 393 42 25
is.vog@RVVHVU.otseMovoN-UO

Območni urad Postojna
mag. Tamara Čehovin, direktorica
Kolodvorska cesta 5a, 6230 Postojna
05 721 15 50
is.vog@RVVHVU.anjotsoP-UO

Območni urad Ptuj
mag. Alenka Neudauer Kranjc, direktorica
Miklošičeva cesta 5, 2250 Ptuj
02 798 03 60
is.vog@RVVHVU.jutP-UO

Sektor za fitofarmacevtska sredstva
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 00
is.vog@rvvhvu.pg

Sektor za hrano in krmo
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 00
is.vog@rvvhvu.pg

Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 66
is.vog@ris.ofni

Sektor za mednarodne zadeve
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 00
is.vog@rvvhvu.pg

Sektor za nadzor hrane
mag. Nadja Škrk, vodja
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 00
is.vog@rvvhvu.pg

Sektor za nadzor varstva rastlin
Alenka Pivk, vodja
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 00
is.vog@rvvhvu.pg

Sektor za veterinarski nadzor
dr. Branko Podpečan, vodja
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 00
is.vog@rvvhvu.pg

Sektor za zdravje in dobrobit živali
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 00
is.vog@rvvhvu.pg

Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 00
is.vog@rvvhvu.pg

Služba za odnose z javnostmi
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 478 91 63
is.vog@pgkm.rp

Služba za splošne zadeve
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 00
is.vog@rvvhvu.pg

Urad za notranjo presojo
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 00
is.vog@rvvhvu.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Polona Cankar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Splošna zakonodaja
Zakonodaja s področja živil in krme
Zakonodaja s področja zdravil
Zakonodaja s področja zdravja živali
Zakonodaja s področja dobrobiti živali
Zakonodaja s področja TSE (Transimsivne spongiformne encefalopatije)
Zakonodaja s področja živalskih stranskih proizvodov
Zakonodaja s področja identifikacije in registracije živali
Zakonodaja s področja zdravja rastlin
Zakonodaja s področja rastlinskega semenskega materiala
Zakonodaja s področja fitofarmacevtskih sredstev
Zakonodaja s področja ostankov pesticidov
Veterinarska zakonodaja
Veterinarska zbornica, mreža, kadri

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • inšpekcijski upravni postopki,
 • inšpekcijski prekrškovni postopki,
 • upravni postopki:
  • vpis v evidenco imetnikov rejnih živali,
  • registracija, odobritev in vpis v register obratov iz pristojnosti UVHVVR,
  • izdaja veterinarskih zdravstvenih spričeval,
  • dodeljevanje koncesij za izvajanje javne veterinarske službe,
  • registracija zavetišč za zapuščene živali,
  • registracija FFS,
  • izdaja dovoljenj za raziskave in razvoj FFS,
  • izdaja dovoljenj za vzporedni vnos FFS,
  • izdaja izjemnih dovoljenj uporabe FFS,
  • registracija specializiranih prodajaln za promet s FFS,
  • pooblastitve institucij za izobraževanja v zvezi FFS,
  • pooblastitve institucij, ki izvajajo testiranje naprav za nanašanje FFS,
  • vpis v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov in dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov,
  • vpis v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin in dovoljenja za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja,
  • vpis sort kmetijskih rastlin v sortno listo,
  • dodeljevanje javnih pooblastil na področju zdravstvenega varstva rastlin in rastlinskega semenskega materiala, dodeljevanje koncesij za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin,
  • odškodnine za uničenje rastlin, napadenih s škodljivimi organizmi,
  • izdaja dovoljenj za vnos in uporabo organizmov za namene biotičnega varstva rastlin in v znanstvene namene,
  • - in drugo...

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Naročanje po telefonu (01 300 1300):
Od ponedeljka do četrtka: 9.00 - 15.30
Petek: 9.00 - 14.30

Navedene uradne ure veljajo za glavni urad UVHVVR. Uradne ure območnih uradov in mejnih veterinarskih postaj najdete na spletni strani Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Informacije o inšpekcijskih postopkih in uradnih nadzorih,
 • podatki iz uradnih evidenc kot npr. število registriranih psov.

Katalogi informacij javnega značaja