Skoči do osrednje vsebine

Predhodno soglasje za pridobitev orožja za omamljanje živali

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – UVHVVR, skladno s 27. členom Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05, 82/07, 63/10, 52/13 in 29/16) in na predlog vlagatelja izda predhodno soglasje kot pogoj v upravnem postopku pristojnega organa, ki skladno z drugimi predpisi, ki opredeljujejo nabavo, uporabo in posedovanje orožja, izda ali zavrne dovoljenje za uporabo in posedovanje orožja za omamljanje.

Vlogo za pridobitev predhodnega soglasja lahko podajo državni organi, pravne ali fizične osebe. Državni organi in pravne osebe lahko pridobijo predhodno soglasje, v kolikor se njihova dejavnost nanaša na zaščito živali ali znanstveno raziskovanje živalskih vrst. Za zaščito rejnih živali lahko fizične osebe pridobijo predhodno soglasje samo za omamljanje lastnih živali. Vsakdo, ki pridobi dovoljenje o uporabi in posedovanju orožja za omamljanje, lahko orožje za omamljanje na podlagi odločbe uradnega veterinarja uporabi tudi za nevarne živali.

Koraki postopka

 • Predlagatelj vloži vlogo za pridobitev predhodnega soglasja na naslov inštitucije UVHVVR
 • UVHVVR pregleda vlogo, pozove k morebitni dopolnitvi oziroma odloči o izdaji predhodnega soglasja

Vloga in priloge za izdajo predhodnega soglasja

Vlogi za izdajo predhodnega soglasja priložite še naslednje priloge:

  1. Dokazilo o usposobljenosti osebe za rokovanje z orožjem.
  2. Sporazum med vlagateljem in veterinarsko organizacijo, ki se zavezuje, da bo za vlagatelja nabavljala, hranila in po potrebi izdajala narkotična zdravila za posamezno žival.
  3. Dokazilo državnega organa ali pravne osebe o registrirani dejavnosti za izvajanje zaščite živali oziroma, da ima registrirano dejavnost za znanstveno raziskovanje živalskih vrst. Veterinarskim organizacijam ni potrebno priložiti tovrstnega dokazila.
  4. Dokazilo o plačilu upravne takse[1] v znesku 22,60 EUR, nakazano v dobro proračuna Republike Slovenije, na tekoči račun št. SI56 01100-1000315637, sklic SI11 23370-7111002.

  [1] Tarifna št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)

Stroški postopka

Stroški upravne takse znašajo 22,60 EUR.