Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev potrdila o usposobljenosti za usmrtitev živali in s tem povezane postopke

Usposabljanje osebja, ki izvaja usmrtitev živali in s tem povezane postopke

V Republiki Sloveniji izobraževanje za pridobitve potrdila o usposobljenosti za usmrtitev živali in s tem povezane postopke v skladu s 7. členom Uredbe 1099/2009 izvajata dve odobreni organizaciji in sicer Veterinarska fakulteta in Razpis.si.

Usposabljanje se lahko opravi tudi v katerikoli drugi državi članici Evropske unije pri za to pooblaščenem izvajalcu usposabljanja.

Postopek za pridobitev

Pri odobreni organizaciji, ki izvaja izobraževanje za pridobitev potrdila, se kandidat prijavi za predavanja in od njih pridobi tudi vse potrebne informacije glede tečaja. Po opravljenem izobraževanju je potrebno opraviti še pisni preizkus znanja, ki ga pripravi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava).

Po opravljenem pisnem preizkusu prejmete potrdilo o usposobljenosti v skladu z 21. členom Uredbe sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi. Potrdilo izda Uprava.

Za pridobitev potrdila za klavnice, ki imajo pooblaščenca za dobro počutje živali (v enem letu zakoljejo več kot 1000 glav velike živine sesalcev ali 150 000 ptic ali kuncev), pa mora oseba opraviti še praktično usposabljanje.

Oseba, ki ni opravljala praktičnega usposabljanja, lahko pridobi potrdilo o usposobljenosti z opravljenim praktičnim delom na podlagi vloge, ki ji priloži potrdilo o najmanj osmih mesecih delovnih izkušenj na področju usmrtitve živali in s tem povezanih postopkov.

Priznanje ustrezne usposobljenosti

Izobraževanja in preizkusa znanja pa ni potrebno opravljati osebam z ustrezno izobrazbo. Uredba 1099/2009 namreč dopušča, da država članica prizna kvalifikacije osebam, ki so uspešno zaključile izobraževanje po učnih programih, ki so vključevali vsebine, ki so podrobneje določene v Uredbi.

Republika Slovenija ne priznava nobenega učnega programa iz prejšnjega odstavka, ki bi bil ustrezen za priznanje ustrezne usposobljenosti, zato je za pridobitev Potrdila o usposobljenosti potrebno opraviti Osnovno usposabljanje in pisni preizkus znanja.

Uprava pa prizna kvalifikacije osebam, ki želijo pridobiti potrdilo o usposobljenosti za omamljanje s prostim projektilom za gojeno divjad in imajo opravljen lovski izpit ter veljavno lovsko izkaznico v skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo. Vlogi mora biti priložena kopija spričevala uspešno opravljenega lovskega izpita, kopija veljavne lovske izkaznice, izjava o nekaznovanosti s področja zaščite živali in potrdilo o plačilu upravne takse.

 • Vloga za prijavo na usposabljanje

  Vloga za prijavo na usposabljanje osebja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za usmrtitev živali in s tem povezane postopke
  Obrazci, prijavnice

Potrdilo o usposobljenosti za izvajanje usmrtitev živali in s tem povezane postopke

Potrdilo o usposobljenosti za izvajanje usmrtitev živali in s tem povezane postopke potrebuje vsakdo, ki bo opravljal usmrtitev živali in z usmrtitvijo povezane postopke  v odobreni in registrirani klavnici (zakol v sklopu turistične kmetije). Usmrtitev živali pomeni vsak nameren postopek, ki povzroči smrt živali.

Postopki povezani z usmrtitvijo so:

 • ravnanje z živalmi tik pred zakolom,
 • začasna namestitev živali,
 • omejitev premikanja živali,
 • omamljanje živali,
 • izkrvavitev živali.

Izjeme pri katerih se ne zahteva potrdilo o usposobljenosti:

 1. Neposredna dobava manjših količin perutnine, zajcev in kuncev.

  Usposabljanja ne potrebuje oseba, ki bo izvajala usmrtitev in z njo povezane postopke pri perutnini, zajcih in kuncih na kmetiji,  za neposredno dobavo manjših količin mesa s strani proizvajalca končnemu uporabniku. 

 2. Zakol živali, razen perutnine, kuncev in zajcev za zasebno domačo porabo izven klavnice, izvede lastnik živali ali oseba za katero je lastnik odgovoren in jo nadzira.

  Za zakol živali za zasebno domačo porabo izven klavnice oseba ne potrebuje potrdila o usposobljenosti, vendar pa morajo usmrtitev in z njo povezane postopke izvajati samo ustrezno usposobljene osebe, ne da bi živalim povzročale  bolečino, vznemirjanje ali trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti.