Skoči do osrednje vsebine

Zaščita živali pri omamljanju in zakolu

Skrb za dobro počutje živali se ne konča z odhodom živali z gospodarstva, ampak je potrebno skrbeti, da je za žival poskrbljeno do zadnjega trenutka njenega življenja, torej tudi pri postopkih, ki zajemajo zakol ali usmrtitev živali.

Zato morajo biti zakol živali in z njim povezani postopki opravljeni tako, da povzročijo čimbolj humano smrt živali in sicer na način, ki zmanjša bolečino, stisko, strah in trpljenje, ki se ji ni mogoče izogniti, kar na najmanjšo mero. Zaščita živali pri zakolu pa se začne že na gospodarstvu, začenši s pripravo živali za zakol, nadalje z zagotovitvijo, da je primerna za prevoz in končno s postopki, ki vodijo do zakola v klavnici ali na kmetiji.

Osebje, ki se ukvarja z natovarjanjem in raztovarjanjem, selitvijo, namestitvijo, oskrbo, zadrževanjem, omamljanjem, zakolom in izkrvavitvijo živali igra pomembno vlogo pri dobrem počutju teh živali. Zaradi tega bi mora biti zadosti številčno, potrpežljivo, obzirno, kompetentno in ustrezno usposobljeno.

Usposabljanje osebja, ki izvaja usmrtitev živali in s tem povezane postopke

V Republiki Sloveniji izobraževanje za pridobitve potrdila o usposobljenosti za usmrtitev živali in s tem povezane postopke v skladu s 7. členom Uredbe 1099/2009 izvajata dve odobreni organizaciji in sicer Veterinarska fakulteta in Razpis.si.

Usposabljanje lahko opravite tudi v katerikoli drugi državi članici Evropske unije pri za to pooblaščenem izvajalcu usposabljanja.

Uprava prizna kvalifikacije tudi osebam z ustrezno izobrazbo. Vlogi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega stavka (načrt učnega programa in spričevalo).

Prav tako pa Uprava prizna kvalifikacije osebam, ki želijo pridobiti potrdilo o usposobljenosti za omamljanje s prostim projektilom za gojeno divjad in imajo opravljen lovski izpit ter veljavno lovsko izkaznico v skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo. Vlogi mora biti priložena kopija spričevala uspešno opravljenega lovskega izpita ter kopija veljavne lovske izkaznice.

 • Vloga za prijavo na usposabljanje

  Vloga za prijavo na usposabljanje osebja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za usmrtitev živali in s tem povezane postopke
  Obrazci, prijavnice | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Potrdilo o usposobljenosti za izvajanje usmrtitev živali in s tem povezane postopke

Potrdilo o usposobljenosti za izvajanje usmrtitev živali in s tem povezane postopke potrebuje vsakdo, ki bo opravljal usmrtitev živali in z usmrtitvijo povezane postopke  v odobreni in registrirani klavnici (zakol v sklopu turistične kmetije). Usmrtitev živali pomeni vsak nameren postopek, ki povzroči smrt živali.

Postopki povezani z usmrtitvijo so:

 • ravnanje z živalmi tik pred zakolom,
 • začasna namestitev živali,
 • omejitev premikanja živali,
 • omamljanje živali,
 • izkrvavitev živali.

Izjeme pri katerih se ne zahteva potrdilo o usposobljenosti:

 1. Neposredna dobava manjših količin perutnine, zajcev in kuncev.

  Usposabljanja ne potrebuje oseba, ki bo izvajala usmrtitev in z njo povezane postopke pri perutnini, zajcih in kuncih na kmetiji,  za neposredno dobavo manjših količin mesa s strani proizvajalca končnemu uporabniku. 

 2. Zakol živali, razen perutnine, kuncev in zajcev za zasebno domačo porabo izven klavnice, izvede lastnik živali ali oseba za katero je lastnik odgovoren in jo nadzira.

  Za zakol živali za zasebno domačo porabo izven klavnice oseba ne potrebuje potrdila o usposobljenosti, vendar pa morajo usmrtitev in z njo povezane postopke izvajati samo ustrezno usposobljene osebe, ne da bi živalim povzročale  bolečino, vznemirjanje ali trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti.

Evropska priporočila glede omamljanja živali

Na spodnjih povezavah so objavljena znanstvena mnenja  na področju zaščite živali med usmrtitvijo. Članki so javno objavljeni na spletnih straneh EFSA (European Food Safety Agency - Evropska agencija za varnost hrane).  

Pristojnost nadzora nad zaščito živali pri omamljanju in zakolu

Pristojnost nadzora nad izvajanjem Uredbe o zaščiti živali pri usmrtitvi ima Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), razen nadzora nad ustreznostjo navodil za uporabo opreme za omejitev premikanja in omamljanja živali. Nadzor nad tem vrši Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Nadzor izvajajo uradni veterinarji, zaposleni na območnih uradih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Zakol v sili na domu

1. Kdaj izvesti nujni zakol?

 • če je žival hudo poškodovana ali če zaradi poškodbe močno krvavi;
 • če je žival napihnjena zaradi prehrane ali če zdravi živali grozi nevarnost, da se bo zadušila, ker se ji je zataknil tujek v požiralniku ali v sapniku;
 • če je žival poškodoval električni tok ali udarec strele;
 • če ima žival takšne spremembe na lokomotornem sistemu okončin, da transport te živali ni dovoljen skladno z Uredbo 1/2005, je pa splošno zdravstveno stanje te živali dobro in se predvideva, da bi bil trup te živali ocenjen v klavnici kot ustrezen za prehrano ljudi.

 

2. Ante mortem pregled na gospodarstvu

Opravi se s strani uradnega veterinarja za ante mortem pregled v sili  zaklanih živali (v nadaljevanju veterinar):

 • pred vsakim nujnim zakolom mora biti žival pregledana s strani veterinarja;
 • veterinar presodi, ali je žival klinično zdrava;
 • veterinar je tisti, ki bo odločil, ali se bo izvedel nujni zakol ali ne.

3. Zakol živali

Zakol živali in postopki povezanimi z njim morajo biti izvedeni v skladu z Uredbo (ES) st. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi in Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi (Uradni list RS, st. 5/17). 

Veterinar mora biti pri zakolu in z njim povezanimi postopki prisoten in poskrbeti, da vsi postopki potekajo v skladu z zakonodajo.

Veterinar ob kontroli zakola in z njim povezanimi postopki zagotovi, da:

 • se živalim prihrani vsakršna bolečina, vznemirjenje ali trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti,
 • postopke izvaja ustrezno usposobljena oseba, ki svojo usposobljenost potrdi s predhodnimi izkušnjami, ustrezno izobrazbo ali s potrdilom o usposobljenosti,
 • je za postopke uporabljena ustrezna oprema (predpisana, vzdrževana in očiščena),
 • so postopki izvedeni ustrezno (pravilno in učinkovito omamljanje, ustrezna in pravočasna izkrvavitev).

Veterinar s podpisom Uradnega spričevala zagotovi, da so bili zakol in z njim povezani postopki ustrezni in v skladu z zakonodajo.

4. Dokumentacija in identifikacija

V primeru nujnega zakola mora trup živali spremljati v klavnico naslednja spremna dokumentacija:

 • Uradno spričevalo v primeru nujnega zakola zunaj klavnice. lzda jo veterinar po opravljenem kliničnem pregledu živali, ko se je prepričal, da ni ovir glede zakola živali in po ustrezno opravljenem zakolu in z njim povezanimi postopki.
 • lzjava o prehranski varnosti za živali namenjene v zakol. lzpolni jo imetnik živali. Pomembno: podatki o prehranjevalni verigi spremljajo trup živali s pripadajočimi organi v klavnico.
 • Potni list (govedo), spremni list (drobnica ali prašiči), identifikacijski dokument (ID) ali do izdaje ID drugo pisno dokazilo o izvedbi postopka za izdajo identifikacijskega dokumenta - potrdila o označitvi kopitarja (kopitarji).

5. Transport trupa do klavnice

lmetnik živali mora čimprej obvestiti pristojno osebo v bližji klavnici in organizirati odpremo trupa živali v klavnico. Trup se odpremi v klavnico skupaj s spremno dokumentacijo.

Če med zakolom in prihodom v klavnico mineta več kot dve uri, mora biti trup živali (o)hlajen. Kadar klimatski pogoji to dovoljujejo (pozimi), aktivno ohlajevanje ni potrebno. (4. odstavek Poglavja VI, Priloge III, Uredbe 853/2004/ES) .