Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev potrdila o usposobljenosti za usmrtitev živali in s tem povezane postopke

Usposabljanje osebja, ki izvaja usmrtitev živali in s tem povezane postopke

V Republiki Sloveniji izobraževanje za pridobitve potrdila o usposobljenosti za usmrtitev živali in s tem povezane postopke v skladu s 7. členom Uredbe 1099/2009 izvajata dve odobreni organizaciji in sicer Veterinarska fakulteta in Razpis.si.

Usposabljanje se lahko opravi tudi v katerikoli drugi državi članici Evropske unije pri za to pooblaščenem izvajalcu usposabljanja.

Postopek za pridobitev

Pri odobreni organizaciji, ki izvaja izobraževanje za pridobitev potrdila, se kandidat prijavi za predavanja in od njih pridobi tudi vse potrebne informacije glede tečaja. Po opravljenem izobraževanju je potrebno opraviti še pisni preizkus znanja, ki ga pripravi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava).

Po opravljenem pisnem preizkusu prejmete potrdilo o usposobljenosti v skladu z 21. členom Uredbe sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi. Potrdilo izda Uprava.

Priznanje ustrezne usposobljenosti

Izobraževanja in preizkusa znanja pa ni potrebno opravljati osebam z ustrezno izobrazbo. Uprava namreč prizna kvalifikacije osebam, ki so uspešno zaključile izobraževanje po učnih programih, ki so vključevali vsebine, praktični in teoretični del in je podrobneje določen v Uredbi 1099/2009. Vlogi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega stavka (načrt učnega programa in spričevalo).

Prav tako pa Uprava prizna kvalifikacije osebam, ki želijo pridobiti potrdilo o usposobljenosti za omamljanje s prostim projektilom za gojeno divjad in imajo opravljen lovski izpit ter veljavno lovsko izkaznico v skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo. Vlogi mora biti priložena kopija spričevala uspešno opravljenega lovskega izpita, kopija veljavne lovske izkaznice, izjava o nekaznovanosti s področja zaščite živali in potrdilo o plačilu upravne takse.

 • Vloga za prijavo na usposabljanje

  Vloga za prijavo na usposabljanje osebja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za usmrtitev živali in s tem povezane postopke
  Obrazci, prijavnice

Potrdilo o usposobljenosti za izvajanje usmrtitev živali in s tem povezane postopke

Potrdilo o usposobljenosti za izvajanje usmrtitev živali in s tem povezane postopke potrebuje vsakdo, ki bo opravljal usmrtitev živali in z usmrtitvijo povezane postopke  v odobreni in registrirani klavnici (zakol v sklopu turistične kmetije). Usmrtitev živali pomeni vsak nameren postopek, ki povzroči smrt živali.

Postopki povezani z usmrtitvijo so:

 • ravnanje z živalmi tik pred zakolom,
 • začasna namestitev živali,
 • omejitev premikanja živali,
 • omamljanje živali,
 • izkrvavitev živali.

Izjeme pri katerih se ne zahteva potrdilo o usposobljenosti:

 1. Neposredna dobava manjših količin perutnine, zajcev in kuncev.

  Usposabljanja ne potrebuje oseba, ki bo izvajala usmrtitev in z njo povezane postopke pri perutnini, zajcih in kuncih na kmetiji,  za neposredno dobavo manjših količin mesa s strani proizvajalca končnemu uporabniku. 

 2. Zakol živali, razen perutnine, kuncev in zajcev za zasebno domačo porabo izven klavnice, izvede lastnik živali ali oseba za katero je lastnik odgovoren in jo nadzira.

  Za zakol živali za zasebno domačo porabo izven klavnice oseba ne potrebuje potrdila o usposobljenosti, vendar pa morajo usmrtitev in z njo povezane postopke izvajati samo ustrezno usposobljene osebe, ne da bi živalim povzročale  bolečino, vznemirjanje ali trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti.