Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo dovoljenja za raziskave in razvoj s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

Izvajalec dejavnosti, ki želi izvajati teste učinkovitosti z neregistriranim FFS, ki vključujejo izpust tega FFS v okolje ali vključujejo  neregistrirano rabo FFS, mora pri Upravi vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za raziskave in razvoj s FFS.

Kdo lahko vloži vlogo za izdajo dovoljenja za raziskave in razvoj s FFS

Vlogo vloži

  • proizvajalec FFS ali njegov uradni zastopnik, ki želi s testi učinkovitosti pridobiti podatke za registracijo FFS ali 
  • pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje kmetijske oziroma raziskovalne dejavnosti in ima odločbo Uprave o imenovanju izvajalca testov učinkovitosti ali izvaja primerljive standardne operativne postopke. 
  • Obrazec vloge za izdajo dovoljenja za raziskave in razvoj s FFS

    Vlagatelj mora vlogo za izdajo dovoljenja za raziskave in razvoj predložiti na obrazcu, v katerem izpolni vse rubrike in priloži priloge, zahtevane v 8. točki obrazca.
    Obrazci, prijavnice

Stroški postopka izdaje dovoljenja za raziskave in razvoj s FFS

Za izdajo dovoljenja za raziskave in razvoj mora vlagatelj plačati upravno takso in pristojbino za kritje stroškov obravnave vloge. 

Pristojbina je namenjena za pokritje stroškov vsebinske presoje vloge in jo izvedemo na Upravi. Stroški vsebinske obravnave vloge znašajo 100,00 EUR.

Upravna taksa je namenjena pokritju stroškov izdaje odločbe v upravnem postopku in znaša 22,60 EUR.