Skoči do osrednje vsebine

Vloga za imenovanje za izvajalce testov učinkovitosti s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

Testi učinkovitosti s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

Posebne pogoje za izvajanje testov učinkovitosti s FFS predpisujemo za teste z neregistriranimi FFS. Podatke, rezultate in poročila teh testov naročnik testov uporabi v dokumentaciji za registracijo FFS. Teste, ki jih opravi izvajalec, ki izplonjuje predpisane pogoje in pridobi imenovanje, sprejmejo države članice EU kot sestavni del dokumentacije za registracijo FFS.

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec testov učinkovitosti s FFS in zahtevana dokumentacija

Izvajalec testov učinkovitosti s FFS:

 1. je fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje kmetijske oziroma raziskovalne dejavnosti na področju kmetijstva in
 2. izpolnjuje pogoje glede števila, izobrazbe in delovnih izkušenj zaposlenega osebja, prostorov, kmetijskih površin in opreme, načina izvajanja standardnih operativnih postopkov, referenc s področja zdravstvenega varstva rastlin in FFS ter zagotavlja nezdružljivost interesov.

Pogoji so podrobneje opredeljeni v alinejah v nadaljevanju:

 • Vlagatelj ima reference s področja zdravstvenega varstva rastlin in s področja FFS (npr. reference s področja testiranja FFS v poskusih, opazovalno napovedovalne službe in aplikacije FFS). Kot dokazilo k vlogi priloži poročila o opravljanju dejavnostih s teh področij v preteklih petih letih. Če vlagatelj vlaga vlogo za podaljšanje certifikata, tega dokazila ni treba prilagati.
 • Nezdružljivost interesov: Izvajanje poskusov za naročnika, ki bo dokumentacijo iz teh poskusov vlagal v postopku registracije FFS, mora biti v smislu nezdružljivosti interesov ločeno od uradnega ocenjevanja te dokumentacije v postopku registracije. K vlogi vlagatelj priloži dokazila o referencah in organizacijski shemi.
 • Kmetijske površine v lasti oziroma najemu: Kot dokazilo k vlogi priloži spisek parcel, kjer bo opravljal poskuse z navedbo naslova/krajevnega imena, katastrske občine, št. parcele, površine in lastništva oziroma najema. Za parcele v najemu vlagatelj priloži overovljeno kopijo najemne pogodbe. Dokumentacijo glede parcel v najemu lahko naknadno dopolni z novimi dokazili o najemu.
 • Prostori: Vlagatelj mora imeti primerne prostore glede na dejavnost, ki jo opravlja. Vlogi priloži seznam in opis prostorov: pisarne, skladišča (za FFS, pridelke, mehanizacijo …), arhiv, laboratoriji, rastlinjaki in podobno.
 • Primerna tehnična opremljenost: Kot prilogo vlogi priloži spisek mehanizacije in opreme: stroji za obdelavo zemlje, setev, nanos FFS, spravilo pridelka; oprema za merjenje, tehtanje in analize; vremenske postaje, sušilniki in podobno. Navede le opremo, ki zahteva redno vzdrževanje, testiranje oziroma umerjanje (kalibriranje).
 • Kadri: Vlagatelj mora imeti zaposlene kadre z izobrazbo, ki jo zahteva sistemizacija iz področja dela, ki ga opravljajo (npr. s področja kmetijstva, strojništva, biologije, kemije). Izmed zaposlenih kadrov mora določiti odgovorno osebo za opravljanje poskusov, ki mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva in 5 let delovnih izkušenj s področja varstva rastlin.  Za notranjo kontrolo kakovosti vseh opravil v zvezi z opravljanjem testov učinkovitosti mora določiti drugo osebo (ki ni odgovorna oseba za izvajanje testov učinkovitosti) z najmanj visokošolsko izobrazbo. Vlogi priloži seznam zaposlenih kadrov in najete delovne sile s podatki o njihovi izobrazbi in delovnimi izkušnjami, ter shemo odgovornosti posameznih oseb za posamezna opravila (hierarhija). Za zaposlene, ki so udeleženi pri izvajanju testov učinkovitosti mora vlagatelj predložiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Standardni operativni postopki

Potek vseh opravil, povezanih z opravljanjem testov, mora izvajalec zapisati v obliki standardnih operativnih postopkov (SOP) v skladu z mednarodnimi standardi (npr. ISO standardi). Vsa opravila mora nato izvajati v skladu z zapisanimi postopki.

K vlogi vlagatelj priloži kopije najmanj naslednjih postopkov:

 • standardni operativni postopek za pisanje in vzdrževanje oziroma dopolnjevanje SOP, ki jih uporablja vlagatelj,
 • standardni operativni postopek za sprejem in ravnanje s FFS,
 • standardni operativni postopek za načrtovanje in izvedbo testov ter beleženje in arhiviranje vseh podatkov iz testov,
 • seznam vseh SOP, ki jih uporablja vlagatelj v zvezi z opravljanjem testov
 • standardni operativni postopek v zvezi s poskusnimi površinami in
 • standardni operativni postopek glede izdelave poročil.

Vlagatelj izvaja testiranje s FFS v skladu s standardnimi operativnimi postopki, ki obravnavajo preizkušanje FFS za določen tarčni organizem na določeni kulturi. 

Smernice Evropske organizacije za varstvo rastlin (EPPO)

Izvajalec testov učinkovitosti mora za načrtovanje in izvedbo testov dosledno uporabljati najnovejše objavljene smernice Evropske organizacije za varstvo rastlin (EPPO smernice). Pri praktičnem delu mora spremljati razvoj teh smernic in upoštevati najnovejše objavljene smernice.

Če za posamezen test ni na razpolago EPPO smernice, vlagatelj uporabi druge mednarodno priznane metode, ali metode, ki so primerljive EPPO smernicam.

Vloga za imenovanje izvajalca testa učinkovitosti s FFS

Vlagatelj vlogi priloži:

 • Navedbo, katere vrste testov želi opravljati
  • predhodne teste,
  •  teste za določitev najnižjega učinkovitega odmerka (minimum effctive dose«),  
  • teste učinkovitosti,
  •  o možnem pojavu odpornosti,
  • teste o vplivu na kakovost in količino tretiranih rastlin ali rastlinskih proizvodov,
  • teste fitotoksičnosti za ciljne rastline (različne sorte) ali rastlinske proizvode,
  • teste o vplivu na postopke predelave
  • teste o vplivu na dele rastlin namenjene za razmnoževanje
  • teste neželenih ali nenačrtovanih stranskih učinkov na sosednje in naslednje gojene rastline ter neciljne organizme.
 • Primer enega od zadnjih testov (za vsak primer iz prejšnje točke) z načrtom, protokolom, izvedbo, pripadajočimi dobljenimi neobdelanimi podatki.
 • Poročilo o testih v skladu z najnovejšimi objavljenimi EPPO smernicami. Izvajalec testov poročilo pripravi tako, da naročnik testov z njim v celoti zadosti zahtevam po podatkih za registracijo in oceno FFS. Pred načrtovanjem in izvedbo poskusov mora odgovorna oseba za opravljanje poskusov natančno poznati te zahteve. Del poročila so tudi priloge z zemljevidom Slovenije v formatu A4, na katerem vlagatelj označi lokacije, kjer je opravljal poskuse in seznam teh parcel z opisom (katastrska občina, številka in površina parcele, krajevno ime).

Odločba o imenovanju izvajalca testov učinkovitosti s FFS

S pregledom vloge in zahtevane dokumentacije ter terenskim ogledom komisija, ki jo imenuje Uprava, ugotovi ali vlagatelj izpolnjuje predpisane pogoje.

Če so vsi pogoji izpolnjeni, izdamo odločbo o imenovanju izvajalca z veljavnostjo 5 let. 

Podaljšanje imenovanja za izvajalca testov učinkovitosti s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

Če vlagatelj vlaga vlogo za podaljšanje imenovanja za izvajalca testov učinkovitosti, vloži vlogo na enak način in priloži enako dokumentacijo, kot je navedeno zgoraj, razen primera testa.

Namesto primera testa vlagatelj priloži seznam vseh opravljenih testov, ki so jih naročniki testov uporabili v registracijskem postopku FFS v zadnjih dveh letih.

Stroški postopka izdaje imenovanja za izvajalca testov učinkovitosti s FFS

Za izdajo odločbe o imenovanju izvajalca testov učinkovitosti s FFS vlagatelj plača upravno takso in jo priloži k vlogi.