Skoči do osrednje vsebine

Vloga za razširitev registracije fitofarmacevtskega sredstva (FFS) na manjše uporabe

Kaj so manjše uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS)?

Manjše uporabe FFS so primeri uporab oziroma kombinacije kmetijska rastlina/škodljivi organizem, za katere ni na voljo FFS zaradi premajhnega obsega prodaje FFS in tržne nezanimivosti za distributerje FFS:

 1. na kmetijskih rastlinah, ki se na območju države gojijo v manjšem obsegu in je običajno tudi njihova poraba v prehrani manjša,
 2. uporabe, ki so posledica sporadičnih ali specifičnih lokalno omejenih škodljivih organizmov tudi na kmetijskih rastlinah, ki se gojijo v večjem obsegu,
 3. uporabe, kjer je na voljo le majhen obseg FFS, ki ne zadoščajo za učinkovito in zadostno varstvo rastlin, pomanjkanje širšega spektra aktivnih snovi za manjše uporabe pa lahko vodi do pojava odpornosti škodljivih organizmov.

Za območje Republike Slovenije smo izdelali seznam rastlin, za katere lahko vlagatelji vožijo vlogo za razširitev registracije FFS na manjše uporabe. 

V postopku razširitve registracije FFS na manjše uporabe ne preverimo učinkovitosti FFS proti škodljivim organizmom za te manjše uporabe. Uporabnik FFS prevzame odgovornost za učinkovitost FFS in njegovo morebitno fitotoksičnost za gojene rastline. 

Kdo lahko vloži vlogo za razširitev registracije fitofarmacevtskega sredstva (FFS) na manjše uporabe?

Vlogo za razširitev registracije FFS na manjše uporabe lahko vložijo:

 1. imetnik registracije FFS,
 2. uradni ali znanstveni organi, ki sodelujejo v kmetijskih  dejavnostih,
 3. profesionalne kmetijske organizacije ali
 4. profesionalni uporabniki FFS, ki imajo vejavno izkaznico o pridobitvi znanj iz fitomedicine

 

Vložitev vloge, pogoji in dokumentacija za razširitev registracije fitofarmacevtskega sredstva (FFS) na manšje uporabe

Vlagatelj vloži vlogo na Upravo za varno hrano, veterinastvo in varstvo rastlin na obrazcu, h katermu priloži zahtevano dokumentacijo, oziroma nam je dokumentacija proizvajalca FFS na voljo (bodisi v naši bazi ali EU bazi podatkov). 

Za pozitivno rešitev vloge morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

 1. FFS je že registrirano v Sloveniji za glavne uporabe, običajno v enakem ali manjšem odmerku,
 2. je predlagana uporaba FFS manjša,
 3. je manjša uporaba FFS sprejemljiva glede vidika varovanja zdravja in okolja,
 4. je razširitev registracije FFS na manjše uporabe smiselna ter v javnem interesu,
 5. je vlagatelj predložili dokumentacijo in informacije v podporo razširitvi uporabe, zlasti podatke o količini ostankov FFS/aktivne snovi v rastlinskih proizvodih in po potrebi druge podatke, potrebne za oceno tveganja za izvajalce tretiranja, delavce in druge navzoče ter za okolje (oziroma nam je dokumentacija na voljo).

Vlogo za razširitev registracije FFS na manjše uporabe lahko vlagatelj vloži tudi na podlagi vzajemnega priznavanja registracije FFS za manjše uporabe iz druge države članice, če se uporaba kot manjša šteje tudi v tej državi članici in je FFS registrirano v Sloveniji.

Obrazec vloge za razširitev registracije fitofarmacevtskega sredstva (FFS) za manjše uporabe

 • Vloga za razširitev registracije fitofarmacevtskega sredstva za manjše uporabe

  Vlagatelj vloži vlogo na obrazcu, na katerem izpolni vse rubrike in priloži vse zahtevane priloge v 2. točki obrazca.

  Obrazci, prijavnice

Odločba o razširitvi registracije fitofarmacevtskega sredstva (FFS) na manjše uporabe

Če smo vlogo za razširitev registracije FFS na manjše uporabe v Republiki Sloveniji pozitivno ocenili,  izdamo odločbo o razširitvi registracije FFS na manjše uporabe, s katero določimo pogoje prometa in uporabe FFS v Republiki Sloveniji. Podatke o razširitvi registracije FFS vnesemo v elektronsko bazo registriranih FFS

Stroški postopka razširitve registracije fitofarmacevtskega sredstva (FFS) na manjše uporabe

Za izdajo odločbe o razširitvi registracije FFS na manjše uporabe mora vlagatelj plačati upravno takso in pristojbino za kritje stroškov obravnave vloge. 

Pristojbina je namenjena za pokritje stroškov vsebinske presoje vloge. Stroški vsebinske obravnave vloge se obračunajo glede na opravljeno delo in znašajo do 800,00 EUR. 

Upravna taksa je namenjena pokritju stroškov izdaje odločbe v upravnem postopku in znaša 22,60 EUR.