Skoči do osrednje vsebine

Vloga za spremembo ali umik registracije fitofarmacevtskega sredstva (FFS)

Imetnik registracije FFS lahko kadarkoli vloži vlogo za spremembo ali umik registracije FFS.  Obrazec za takšno vlogo ni predpisan, vlagatelj pripravi dopis, v katerem navede spremembo ali umik registracije FFS in razloge za spremembo ali umik. 

Sprememba registracije

Imetnik registracije FFS lahko vloži vlogo za več vrst sprememb registracije FFS: 

 1. Za manjše spremembe v registraciji FFS, ki ne zahtevajo ocene FFS za zdravje in okolje in ne vplivajo na uporabo FFS, kot je na primer sprememba trgovskega imena FFS, sprememba proizvajalca ali zastopnika za FFS, manjše spremembe v sestavi FFS ali embalaži, ki ne vplivajo na njegove fizikalne in kemijske lastnosti in podobno. Vlagatelj vloži vlogo na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na spremnem dopisu, kjer obrazloži naravo spremembe in predloži dokazila o spremembi. 
 2. Za spremembo registracije FFS zaradi nove uporabe vlagatelj predloži dokumentacijo za oceno učinkovitosti ter za oceno FFS za zdravje ljudi in okolje. Vlogo obravnavamo po postopku za vlogo za consko registracijo FFS
 3. Za spremembo registracije zaradi spremembe kemijske sestave FFS ali embalaže, ki vplivajo na lastnosti FFS in embalaže, vlagatelj predloži dokumentacijo za oceno fizikalno kemijskih lastnosti FFS ali embalaže. Vlogo v tem delu obravnavamo po postopku za vlogo za consko registracijo FFS
 4. Za spremembe manjših uporab FFS, kjer gre za dodatne manjše uporabe FFS, vlagatelj predloži dokumentacijo za oceno manjših uporab. Vlogo obravnavamo po postopku za vlogo za razširitev registracje FFS za manjše uporabe

Umik registracije

Imetnik registracije lahko vloži vlogo za umik registracije FFS, če ne želi več dajati FFS v promet v Sloveniji. Prav tako lahko imetnik registracije FFS vloži vlogo za umik samo določenih uporab v registraciji FFS, ki je registrirano za več uporab. Vlogo vloži na dopisu, kjer navede tudi razlog za umik registracije FFS. 

Stroški postopka

 • Upravna taksa

  Za obravnavo vlog sprememb ali umika registracij FFS pristojni organ zaračuna pristojbino v skladu z prilogo 2 Uredbe o izvajanju Uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015, 59/2019 in 9/2020).

  Vlagatelj pa mora plačati tudi upravno takso. Dokazili o plačilu pristojbine in upravne takse priloži k vlogi.
  Navodila

Zakonodaja