Skoči do osrednje vsebine

Vloga za vzajemno priznavanje registracije fitofarmacevtskega sredstva (FFS)

Vlagatelj, ki želi dati FFS v promet v Republiki Sloveniji, lahko vloži vlogo za vzajemno priznavanje registracije FFS iz druge države članice EU za enako uporabo tega FFS, kot je registrirano v drugi državi članici EU, pod pogojem, da so kmetijske prakse med državama primerljive.

Postopek vzajemnega priznavanja registracij je obvezen med državami iste cone. Cone so administrativno določene in predpisane za potrebe registracije FFS. Slovenija spada v osrednjo cono, kamor spadajo še naslednje države: Belgija, Češka, Nemčija, Irska, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Romunija in Slovaška. 

Če za določeno kulturo v osrednji coni niso registrirana primerna FFS (kot na primer za oljke), lahko vlagatelj vloži vlogo za priznavanje registracije FFS iz druge (severne ali južne) cone. Na Upravi preverimo primernost vloge in primerljivost kmetijskih praks. 

Vsebina vloge za vzajemno priznavanje registracije fitofarmacevtskega sredstva (FFS)

Vlagatelj lahko vlogo za vzajemno priznavanje registracije FFS vloži v Sloveniji istočasno, ko vloži vlogo za consko registracijo v drugi državi članici ali pa kasneje, ko je conska ocena že zaključena. Najprej vlogo vnese v elektronski sistem EU PPPAMS. Postopek vzajemnega priznavanja registracij FFS poteka v skladu z EU navodili

Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vlagatelj predloži spremni dopis z obrazložitvijo vloge in opisom FFS ter naslednjo dokumentacijo:

  1. Kopijo odločbe o registraciji iz druge države članice (skupaj z etiketo in varnostnim listom) s prevodom v slovenski ali angleški jezik.
  2. Uradno izjavo vlagatelja, da je FFS identično sredstvu v drugi državi članici.
  3. Celoten dosje za FFS, kot je bil predložen v drugi državi članici.
  4. Poročilo o registraciji FFS iz druge države članice, če ni dostopno v bazi EU. 
  5. Etiketa in navodilo za uporabo FFS v Sloveniji v slovenskem jeziku.

Zaradi specifičnih pogojev in razmer slovenskega kmetijstva in okolja imamo nekaj dodatnih zahtev za nacionalno registracijo FFS glede učinkovitosti FFS, varstva pri delu s FFS, varovanja površinskih in podzemnih voda in varovanja neciljnih organizmov. Vlagatelji upoštevajo te zahteve pri pripravi dokumentacije za registracijo FFS v Republiki Sloveniji. 

Obrazec vloge

  • Obrazec vloge v SI in EN jeziku

    Obrazci, prijavnice | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Kdo lahko vloži vlogo za vzajemno priznavanje registracije fitofarmacevtskega sredstva (FFS)?

Vlogo lahko vloži proizvajalec FFS ali njegov uradni zastopnik, ki bo dal FFS v promet v Republiki Sloveniji.

V primeru, da vlogo vloži proizvajalec FFS, ki nima uradnega zastopnika v Sloveniji, mora imenovati pooblaščenca ali pa pooblaščenca za vročitve in njegove podatke poslati Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Če proizvajalec FFS tega ne stori v določenem roku, mu na Upravi po uradni dolžnosti postavimo pooblaščenca za vročitve. 

Odločba o registraciji fitofarmacevtskega sredstva (FFS) v postopku vzajemnega priznavanja

Če smo vlogo za registracijo FFS v Republiki Sloveniji pozitivno ocenili, z vlagateljem uskladimo vsebino slovenske etikete FFS  in izdamo vlagatelju odločbo o registraciji FFS, s katero določimo pogoje prometa in uporabe FFS v Republiki Sloveniji. Podatke o FFS vnesemo v elektronsko bazo registriranih FFS

Stroški postopka vzajemnega priznavanja registracije fitofarmacevtskega sredstva (FFS)

Za izdajo odločbe o registraciji FFS  mora vlagatelj plačati upravno takso in pristojbino za kritje stroškov obravnave vloge. 

Pristojbina je namenjena za pokritje stroškov vsebinske presoje vloge. Stroški vsebinske obravnave vloge se obračunajo glede na opravljeno delo. O natančni višini pristojbine obvestimo vlagatelja pred izdajo odločbe o registraciji FFS. 

Upravna taksa je namenjena pokritju stroškov izdaje odločbe v upravnem postopku in znaša 22,60 EUR.

Zakonodaja registracija FFS

Zakonodaja

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12)

Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/15 in 59/19)

Zakonodaja EU

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS.

Uredba Komisije (EU) št. 283/2013 z dne 1. marca 2013 o določitvi zahtevanih podatkov o aktivnih snoveh v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

Uredba Komisije (EU) št. 284/2013 z dne 1. marca 2013 o določitvi zahtevanih podatkov o fitofarmacevtskih sredstev v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

Uredba Komisije (EU) št. 546/2011 z dne 10. junija 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede enotnih načel za ocenjevanje in registracijo fitofarmacevtskih sredstev

Uredba Komisije (EU) št. 547/2011 z dne 10. junija 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede označevanja fitofarmacevtskih sredstev