Skoči do osrednje vsebine

Prijava na usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS)

Fitofarmacevtska sredstva (FFS) lahko ob nepravilni rabi negativno vplivajo na zdravje in okolje. Zato se morajo osebe, ki prodajajo, svetujejo in uporabljajo FFS, namenjena poklicni rabi, seznaniti s pravilnim ravnanjem in pravilno uporabo teh sredstev, da se preprečijo prakse, ki bi morda povzročile tveganje za zdravje uporabnika, drugih prisotnih oseb, potrošnikov ali nevarnost za okolje. Obveznost usposabljanja o FFS je predpisana z zakonom.

Vrste usposabljanj o fitofarmacevtskih sredstvih

Izvajalci organizirajo različne vrste usposabljanj:

 • za svetovalce za FFS, ki svetujejo uporabo FFS bodisi v prodajalnah s FFS ali v svetovalni službi,
 • za prodajalce FFS, 
 • za uporabnike FFS (izvajalce ukrepov varstva rastlin).

Usposabljanja so osnovna in nadaljnja:

 • osnovno usposabljanje obsega tečaj in preverjanje znanja iz varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, vpliv FFS na zdravje ljudi in vpliv FFS na okolje in traja:
  • za svetovalce za FFS 35 šolskih ur, 
  • za prodajalce FFS 20 šolskih ur, 
  • za uporabnike FFS (izvajalce ukrepov varstva rastlin) 15 šolskih ur.

 • nadaljnje usposabljanje obsega obnovitveni tečaj, ki je krajši od osnovnega in je brez preverjanja znanja. Slušatelju omogoča, da osveži in posodobi znanje, ki je nujno za njegovo delo: 
  • za svetovalce za FFS 8 šolskih ur, 
  • za prodajalce FFS 6 šolskih ur in 
  • za uporabnike FFS (izvajalce ukrepov varstva rastlin) 4 šolske ure. 

Pogoji za prijavo na usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih

Na osnovno usposabljanje za svetovalca za FFS ali prodajalca FFS se lahko prijavi le kandidat, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje glede osnovne izobrazbe.

Zakon zahteva za prodajalca FFS končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo kmetijske smeri; za svetovalca za FFS pa končano najmanj višjo strokovno izobrazbo kmetijstva - rastlinske smeri. Izvajalec bo prijavo kandidata, ki ne ustreza pogojem, zavrnil.

Za prijavo na usposabljanje o FFS za uporabnika FFS (izvajalca ukrepov varstva rastlin) niso predpisani posebni pogoji. 

Prijava na usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih

Kandidati, ki se želijo udeležiti osnovnega ali nadaljnjega usposabljanja, vložijo pisno prijavo pri enem od izvajalcev usposabljanja. Prijava mora biti vložena na predpisanem obrazcu. Obrazec prejmete pri izvajalcu usposabljanja o FFS. 

Izvajalci usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih

 • Za izvajanje usposabljanja o FFS je pooblaščenih 15 izvajalcev. V skladu z zakonom so pooblaščeni za 5 let. Seznam izvajalcev z njihovimi kontaktnimi podatki redno posodabljamo.
  Seznami in evidence

Urnik usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih

Informacije o razpisanih tečajih za osnovno in nadaljnje usposabljanje posamezni izvajalci redno posodabljajo. 

Urnik usposabljanja o FFS.

Vendar priporočamo, da kandidati za podrobnejše informacije pred prijavo kontaktirajo izvajalce, saj je organizacija tečaja odvisna od števila prijav. 

Stroški usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih

Cene so predpisane in ne smejo presegati zgornje predpisane meje.

Osnovno usposabljanje:

 • za svetovalce za FFS največ 326,00 EUR,
 • za prodajalce FFS največ 135,00 EUR, 
 • za uporabnike FFS (izvajalce ukrepov varstva rastlin) največ 54,00 EUR.

Nadaljnje usposabljanje:

 • za svetovalce za FFS največ 61,00 EUR,
 • za prodajalce FFS največ 43,00 EUR in 
 • za uporabnike FFS (izvajalce ukrepov varstva rastlin) največ 24,00 EUR

Pisno preverjanje znanja je vključeno v ceno tečaja, če ga kandidat opravi v prvih treh rokih.

Če kandidat ne opravi pisnega preverjanja znanja v treh rokih, ga lahko znova opravlja proti plačilu:

 • 30,00 EUR za svetovalce za FFS,
 • 20,00 EUR za prodajalce FFS in 
 • 15,00 EUR za uporabnike FFS (izvajalce ukrepov varstva rastlin).

Pri nadaljnjem usposabljanju ni preverjanja znanja. 

Vse cene so navedene brez DDV, ki ga izvajalec dodatno obračuna ob izdaji računa.

Izkaznica o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih

Na osnovnem usposabljanju o FFS udeleženci tečaja po uspešno opravljenem preverjanju znanja prejmejo izkaznice - potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Izkaznico predložijo prodajalcu pri nakupu fitofarmacevtskih sredstev kot dokazilo, da imajo opravljeno veljavno usposabljanje o FFS. 

Svetovalci za FFS in prodajalci FFS prejmejo izkaznice z veljavnostjo 3 let. Uporabniki FFS (izvajalci ukrepov varstva rastlin) prejmejo izkaznice z veljavnostjo 5 let. 

Veljavnost izkaznice izvajalec usposabljanja podaljša, če se imetnik izkaznice v zadnjem letu pred potekom veljavnosti izkaznice udeleži nadaljnjega usposabljanja.

Svetovalcem za FFS in prodajalcem FFS izvajalec usposabljanja veljavnost podaljša za tri leta, uporabnikom FFS (izvajalcem ukrepov varstva rastlin) za pet let. 

Vsaka izkaznica se glasi na osebno ime, kategorijo (to je svetovalec za FFS, prodajalec FFS ali izvajalec ukrepov varstva rastlin) in ima neponovljivo številko.  

Zainteresirane osebe lahko preverijo veljavnost izkaznice, če poznajo njeno številko: veljavnost izkaznice.

Pretečena veljavnost izkaznice

Imetniki morajo veljavnost izkaznice podaljševati in za to morajo poskrbeti sami. Če imetnik izkaznice ne podaljša njene veljavnosti pred potekom veljavnosti in veljavnost izteče, se mora še enkrat udeležiti osnovnega tečaja in opraviti preverjanje znanja, če želi ponovno pridobiti izkaznico.

Izjemoma se lahko imetnik izkaznice udeleži nadaljnega usposabljanja v enem letu po izteku veljavnosti izkaznice in jo podaljša, če je v zadnjih treh mesecih pred potekom veljavnosti izkaznice bil v bolniškm staležu najmanj 30 dni, ali je bil na porodniškem dopustu ali pa je bil 30 dni odsoten iz kraja stalnega bivališča. Veljavnost izkaznice se v tem primeru podaljša od datuma opravljenega nadaljnjega usposabljanja. 

V primeru izgube, pogrešitve, tatvine, uničenja izkaznice ali sprememb osebnih podatkov mora imetnik izkaznice o tem pisno obvestiti izvajalca usposabljanja, ki je izdal izkaznico. Izvajalec usposabljanja na podlagi tega pisnega obvestila izkaznico prekliče in izda novo izkaznico.  Stroške izdaje nove izkaznice v znesku 9,70 EUR (brez DDV) plača imetnik izkaznice izdajatelju izkaznice, ki k temu znesku obračuna in doda DDV.

Gradiva in druge informacije

Skupaj z zunanjimi sodelavci smo v letu 2022 izdali priročnik, ki je osnova za dodatno usposabljanje o FFS s poudarkom na osnovah integriranega varstva rastlin, tveganja za zdravje ljudi in za okolje ter obveznosti uporabnikov FFS (izvajalcev ukrepov varstva rastlin). 

Vprašanja in odgovori - usposabljanje o FFS