Skoči do osrednje vsebine

Trajnostna raba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) je skupek ukrepov, ki jih izvajamo z namenom zmanjševanja tveganj in vplivov zaradi uporabe FFS za zdravje ljudi in okolje. Spodbujamo pravilno uporabo FFS, izvajanje integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in metode varstva rastlin z manjšim tveganjem, obveščamo javnost o FFS, izvajamo usposabljanje svetovalcev za FFS, prodajalcev in uporabnikov FFS ter pregled naprav za nanašanje FFS.

Usposabljanje uporabnikov o fitofarmacevtskih sredstvih

V sistemu usposabljanja o FFS se osebe, ki uporabljajo FFS v svojih poklicnih dejavnostih (poklicni uporabniki) ali jih prodajajo in svetujejo o njih (distributerji FFS in osebe, ki svetujejo v zvezi z varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi in varno uporabo FFS v okviru strokovnih služb ali komercialnih storitev), strokovno usposobijo za varno uporabo FFS. Varna uporaba FFS pomeni pravilno uporabo FFS za varstvo rastlin in zagotavlja varovanje zdravja potrošnika, uporabnika FFS, delavca, ki dela na škropljeni površini, morebitne druge prisotne osebe, prebivalstva in okolja. Usposabljanje o FFS je obvezno za uporabnike FFS, namenjenih za poklicno uporabo, prodajalce FFS in svetovalce za FFS. 

Usposabljanje izvajajo pooblaščeni izvajalci, izbrani na javnem razpisu. Izvajalec usposabljanja o FFS udeležencu tečaja po uspešno opravljenem izpitu izda izkaznico – potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine. Imetnik izkaznice lahko podaljša njeno veljavnost vsaka tri leta ali vsakih pet let, če se udeleži tečaja za podaljšanje izkaznice.

V pomoč udeležencem usposabljanja smo v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije pripravili enotno gradivo Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS ter Vprašanja in odgovori

Izkaznico lahko pridobi vsaka oseba, ki pri svojem delu uporablja FFS, namenjena za poklicno rabo. Uporabnik FFS potrebuje izkaznico pri nakupu FFS, ki jo predloži prodajalcu oziroma svetovalcu za FFS v trgovini. 

Prijava na usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih

Prodaja fitofarmacevtskih sredstev

Sistem prodaje FFS v Sloveniji je urejen tako, da imajo distributerji FFS dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter zaposlene svetovalce za FFS in prodajalce FFS z ustrezno osnovno izobrazbo in veljavno izkaznico – potrdilom o usposabljanju o FFS; ter imajo ustrezne skladiščne, prodajne in spremljevalne prostore.

Distributerji FFS v Sloveniji morajo vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje prometa s FFS. O prodaji FFS morajo voditi evidenco in jo posredovati Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vsako leto do konca marca za prejšnje leto. 

Kupci, ki kupujejo FFS, namenjena poklicni rabi, morajo ob nakupu FFS predložiti veljavno izkaznico - potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine

FFS, ki se lahko uporabljajo v ekološki pridelavi, se lahko uporabljajo tudi kot FFS namenjena za nepoklicno rabo. Za nakup teh kupcu ni treba predložiti izkaznice - potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. 

Obveščanje in osveščanje javnosti o fitofarmacevtskih sredstvih

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zagotavlja obveščanje širše in strokovne javnosti o tveganjih, ki jih lahko pomeni uporaba FFS za zdravje ljudi in okolje.

V okviru vsakoletne javne kampanje javnost obveščamo o varni rabi FFS in varovanju čebel. Distributerji FFS na etiketo FFS, ki se razvrščajo kot nevarna za čebele, dodajo znak čebele v rdečem rombu na beli podlagi. Ta znak uporabniku FFS pove, da mora uporabljati to FFS na način, ki ne bo ogrozil čebel. Za lažjo prepoznavo smo uvrstili FFS, ki se razvrščajo kot nevarna za čebele, na poseben seznam

V sodelovanju z Gospodarskim interesnim združenjem fitofarmacije, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Čebelarsko zvezo Slovenije izdajamo letake in brošure o pravilni rabi FFS ter varovanju zdravja in okolja, s katerimi ozaveščamo javnost s to problematiko. 

Pregled naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

Naprave za nanašanje FFS morajo pred dajanjem v promet in uporabo izpolnjevati predpisane pogoje, ki zagotavljajo tehnično ustrezno nanašanje FFS na tretirane površine, s tem pa tudi varno delo in varovanje okolja.

Nove naprave, ki jih dajejo podjetniki na trg, morajo izpolnjevati zahteve, predpisane s standardi Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO)  SIST EN ISO 16119 od 1 do 4: 2013

Lastniki ali uporabniki naprav morajo zagotoviti njihovo redno pregledovanje. Preglede opravljajo pooblaščeni pregledniki. Preglednik naprave na pregledu preveri, ali naprava izpolnjuje zahteve iz standarda SIST EN ISO 16122 od 1-4: 2015, kakor je določeno v zakonodaji. Lastnik ali uporabnik naprave mora prijaviti napravo, preden jo pripelje na pregled.

Prijava naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v pregled

Uprava vodi podatke o pregledanih napravah za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev. 

Poleg tehnične brezhibnosti naprave za nanašanje FFS je zelo pomembna uporaba primernih šob za posamezni posevek ali nasad. Pri uporabi šob za zmanjšanje zanašanja (AD-šobe) je to še posebej pomembno, ker mora uporabnik FFS natančno uskladiti delovne parametre (tlak, hitrost vožnje, zmogljivost ventilatorja, mejna hitrost vetra, usmeritev zračnega toka in podobno) s tehničnimi lastnostmi šobe. Najpogostejše napake pri uporabi AD-šob so zbrane na tej povezavi

Vse vrste šob so v standardih Sveta Združenega kraljestva za varstvo rastlin (BCPC) in Ameriškega združenja kmetijskih inženirjev (ASABE) razvrstili v razrede po velikosti kapljic in označili z barvo in črkovnimi simboli.

Tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi iz zraka

Tretiranje s FFS iz zraka z uporabo zračnih plovil je v Sloveniji z zakonom prepovedano. Tretiranje iz zraka namreč pomeni večjo obremenitev okolja s FFS zaradi njihovega večjega zanašanja. 

Droni so letalniki in zakon prepoveduje tudi njihovo uporabo za tretiranje s FFS. 

Varovanje vodnega okolja in pitne vode pred onesnaženjem s fitofarmacevtskimi sredstvi

Pri uvajanju ukrepov za varovanje voda upoštevamo zakonodajo s področja varovanja voda v Sloveniji, ki omejuje uporabo FFS ob vodnih površinah in na vodovarstvenih območjih. Uporabnik ne sme uporabljati FFS v pasu:

  • 15 m do voda 1. reda (to so: Jadransko morje, Blejsko jezero, Bohinjsko jezero, Cerkniško jezero, Sava (skupaj z Bohinjko in Dolinko), Tržiška Bistrica, Kokra, Selška in Poljanska Sora, Kamniška Bistrica, Ljubljanica, Savinja, Mirna (na Dolenjskem), Krka, Sotla, Kolpa, Drava, Meža z Mislinjo, Dravinja, Pesnica, Mura, Ledava, Ščavnica, Rižana, Reka, Soča, Idrijca, Vipava, Dragonja, Nadiža, Idrija, Paka in druge celinske vode, ki tvorijo ali prečkajo državno mejo, ter
  • 5 m do voda 2. reda (vse ostale vodne površine).

Pri registraciji FFS ocenimo njegove lastnosti in določimo širši varnostni pas, kadar je zaradi lastnosti FFS to potrebno. Proizvajalec FFS navede širino varnostnega pasu na etiketi FFS. Uporabnik FFS mora pred uporabo prebrati navodila na etiketi.  

Podzemno vodo, ki jo v Sloveniji neposredno uporabljamo za pitno vodo, varujemo pred onesnaženjem z urejanjem rabe tal na vodovarstvnih območjih.

Za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe FFS na javnih površinah, vključno z igrišči za golf in športnimi igrišči ter objekti gospodarske javne infrastrukture, kot so ceste in železnice, smo uvedli prepoved uporabe FFS za zatiranje plevela (tj. herbicidov), ki za ceste in železnice začne veljati 1. aprila 2021, na drugih javnih površinah pa velja od 1. oktobra 2019.

Zmanjšanje tveganj zaradi rabe fitofarmacevtskih sredstev na posebnih območjih

Ob registraciji FFS ocenimo tveganje zaradi njegove uporabe. Ocena tveganja vključuje tveganje za zdravje ljudi (potrošnikov, uporabnikov FFS, naključno prisotnih oseb, delavcev v nasadu ali posevku) in tveganje za okolje. V skladu z oceno določimo ukrepe za zmanjšanje tveganja, ki so navedeni na etiketi FFS. Na splošno obveznosti uporabnikov FFS urejamo s predpisi. 

Posebna območja so zavarovana območja za varovanje voda (vodovarstvena območja), habitatni tipi, območja varovanja ptic, neposredna bližina območij javnih parkov in vrtov, športnih, rekreacijskih, šolskih in otroških igrišč, okolica zdravstvenih ustanov, nedavno tretirane površine, ki jih uporabljajo kmetijski delavci ali imajo dostop do njih.

Uporabnik FFS mora zagotoviti, da zaradi uporabe FFS oziroma zaradi zanašanja, spiranja ali odtekanja FFS ne pride do zanašanja na sosednje gojene rastline. Prav tako mora zagotoviti, da pri uporabi FFS ne pride v neposredni stik z vodnim telesom površinske in podzemne vode ali zalogami pitne vode; v neposredni stik s človekom, objekti za skladiščenje in predelavo rastlin, z objekti za rejo in oskrbo živali, čebelnjaki, stanovanjskimi stavbami, vrtci, šolami, otroškimi in športnimi igrišči, zdravstvenimi ustanovami, domovi upokojencev ali drugimi tovrstnimi objekti. Za preprečitev zanašanja je treba naprave za nanašanje FFS uporabljati v ustrezni oddaljenosti od teh objektov

Za vstop kmetijskih delavcev na tretirane površine določimo glede na lastnosti vsakega posameznega FFS čas, ko delavci ne smejo vstopati na te površine. Ta čas se imenuje delovna karenca in je naveden na etiketi FFS.

1. oktobra 2019 je začela veljati prepoved rabe herbicidov (to so FFS za zatiranje plevela) na javnih površinah, na cestah in železnicah pa bo začela veljati 1. aprila 2021. 

Ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihovo skladiščenje

Distributerji in uporabniki FFS morajo ustrezno ravnati pri prodaji, skladiščenju oziroma uporabi FFS. 

FFS morajo skladiščiti v primernih prostorih pri temperaturi, zračni vlagi ali svetlobi, ki ustrezajo posameznemu FFS. Pogoje skladiščenja za posamezno FFS proizvajalec navede na njegovi etiketi.

Distributerji FFS morajo imeti:

  • za promet na debelo prostor za skladiščenje FFS in prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS, ki morata biti v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov FFS, odpadnih nevarnih snovi in odpadne embalaže. Prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS mora imeti dve pokriti posodi, eno s primernim absorpcijskim sredstvom, drugo (prazno) pa za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih in odpadnih FFS;
  • za promet na drobno skladiščni prostor za shranjevanje FFS, prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS, ki morata biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na skladiščenje odpadkov FFS, nevarnih snovi in odpadne embalaže, prodajno mesto in delovni prostor za svetovalca za FFS. Prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS mora imeti dve pokriti posodi, eno s primernim absorpcijskim sredstvom, drugo (prazno) pa za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih in odpadnih FFS. 

FFS morajo biti zapakirana v njihovi originalni embalaži, varno in pregledno zložena in urejena po skupinah nevarnosti oziroma strupenosti ter vrstah uporabe tako, da je vedno mogoč dostop do njih. V skladišču mora biti na vidnem mestu shema razporeditve FFS. Distributerji morajo izvajati redne preglede stanja FFS in njihove embalaže.

Uporabnik FFS mora skladiščiti FFS v originalni embalaži, ločeno od živil in drugih predmetov splošne rabe, zunaj dosega otrok, z določeno temperaturo, vlago in svetlobo, kakor so navedene na etiketi in v navodilu proizvajalca FFS. Neočiščeno embalažo, ostanke FFS in FFS, ki jim je potekla odločba o registraciji, dovoljenje ali rok uporabe (tj. odpadna FFS), mora uporabnik FFS odstraniti kot nevarni odpadek. Temeljito izpraznjeno in očiščeno embalažo FFS v trdni ali tekoči obliki mora shraniti v zaščitenem in suhem prostoru do odstranitve. Zamaške hrani ločeno ob embalaži. Očiščeno, dobro odcejeno in osušeno embalažo odda v zbirne centre za očiščeno odpadno embalažo. Odpadna FFS, ki jih ni mogoče takoj na predpisani način odstraniti, mora uporabnik FFS do odstranitve hraniti v posebnih pokritih, nevnetljivih in nekorozivnih posodah, zunaj dosega otrok, v skladiščih, kjer se običajno hranijo FFS.

Ostankov škropilne brozge uporabnik FFS ne sme izpirati v površinske vode, vodnjake, ponikovalnice ali odtočne odprtine, greznice in zunanjo kanalizacijo. Zaradi preprečitve onesnaženja podtalnice pri čiščenju naprav za nanašanje FFS ne sme točkovno izpuščati vode ali izliti škropilnice iz rezervoarja. Vodo, uporabljeno za čiščenje naprav, mora razpršiti na že tretirano ali drugo biološko aktivno površino oziroma na sistemu biološke razgradnje na kmetijskem obratu (biopurifikacija).

Integrirano varstvo rastlin (IVR)

Integrirano varstvo rastlin je sklop agrotehničnih ukrepov, s katerimi lahko uporabnik FFS zmanjša porabo fitofarmacevtskih sredstev. S preventivnimi ukrepi, kot so kolobar, optimalni čas setve ali sajenja, gnojenje v skladu s potrebami rastlin, izbira odpornih sort rastlin, redno čiščenje opreme in mehanizacije, zagotavljamo ustrezne pogoje za rastline in njihovo rast, kar povečuje njihovo odpornost proti škodljivim organizmom.

Nasad ali posevek pridelovalec redno pregleduje. Za obvladovanje škodljivih organizmov lahko uporablja metode z majhnim tveganjem, ki so:

  1. mehansko zatiranje plevela,
  2. mehansko odstranjevanje okuženih rastlin ali njihovih delov,
  3. FFS na podlagi izvlečkov mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in podobnih snovi, 
  4. koristni organizmi za biotično varstvo rastlin,
  5. osnovne snovi,
  6. FFS dovoljena za ekološko pridelavo

Uporabnik FFS upošteva tudi informacije o pragu škodljivosti, če te obstajajo, o primernem času za uporabo FFS in nasvete o uporabi tistih FFS, ki so čim bolj prilagojena in učinkovita glede na namen uporabe in imajo najmanj neželenih učinkov na zdravje ljudi, neciljne organizme in okolje. Te informacije zagotavljajo izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Uporabnik FFS mora voditi podatke o uporabi FFS in uporabi metod varstva rastlin z majhnim tveganjem na obrazcu Podatki o uporabi FFS v kmetijski pridelavi, oziroma na obrazcu Podatki o uporabi FFS v objektih za tretiranje semena. Podatke mora skupaj z računi kupljenih FFS hraniti najmanj tri leta.  

Pripravili smo spletno stran z vsebinami integriranega varstva rastlin, kjer uporabnik na enem mestu dobi celostno informacijo o ukrepih, ki zagotavljajo zdravje rastlin. Spodbujamo celostni način obvladovanja škodljivih organizmov, ki vključuje uporabo fitofarmacevtskih sredstev le v primerih, ko drugi ukrepi ne zagotavljajo zdravja rastlin in stabilne kmetijske pridelave.