Skoči do osrednje vsebine

Osnovne snovi, ki se lahko uporabljajo za varstvo rastlin, so tiste, ki niso problematične, ne povzročajo motenj hormonskega ravnovesja in nimajo nevrotoksičnih ali imunotoksičnih učinkov. Odobrene so za druge namene in se običajno ne uporabljajo za varstvo rastlin in ne dajejo v promet kot fitofarmacevtska sredstva (FFS), vendar so kljub temu koristne za varstvo rastlin, bodisi neposredno bodisi v pripravkih, ki so sestavljeni iz osnovnih snovi in enostavnih razredčil. Za osnovne snovi se lahko štejejo snovi, ki izpolnjujejo merila za živila.

Odobritev osnovnih snovi

Uporabo osnovnih snovi v Evropski uniji (EU) odobri Evropska komisija.

Vlagatelj vloži vlogo za odobritev osnovne snovi pri Evropski komisiji. Vlogi mora priložiti ocene o možnih učinkih snovi na zdravje ljudi ali živali ali okolje, ki jih je v zvezi z dovoljeno uporabo snovi izvedla katera koli organizacija v EU, in vse druge pomembne informacije o možnih učinkih snovi na zdravje ljudi ali živali ali okolje.

Evropska komisija zaprosi Evropsko agencijo za varnost hrane za tehnično in znanstveno pomoč ter mnenje o vlogi. Na podlagi tega mnenja Evropska komisija snov odobri ali je ne odobri kot osnovno snov. Odobreno osnovno snov vpiše na posebni del seznama odobrenih aktivnih snovi (v angleškem jeziku).

Navodila za uporabo osnovnih snovi

Osnovne snovi v ekološki pridelavi

Nekatere osnovne snovi se smejo uporabljati za varstvo rastlin pred škodljivci in boleznimi tudi v ekološki pridelavi, vendar ne pred pleveli. V ekološki pridelavi se lahko uporablja samo tiste osnovne snovi, ki so navedene v prvi točki Priloge 1 Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2021/1165 z dne 15. julija 2021 o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov teh proizvodov in snovi.