Skoči do osrednje vsebine

Ostanki pesticidov, vključno s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS), so ostanki aktivnih snovi, ki se uporabljajo ali so se uporabljali v fitofamacevtskih sredstvih, vključno z metaboliti in, ali razkrojnimi ali reakcijskimi produkti aktivnih snovi, ki so prisotni v ali na hrani in krmi, še posebej tisti, ki so nastali pri uporabi v zvezi z varstvom rastlin, v veterinarski medicini ali kot biocidi.

Mejne vrednosti ostankov fitofarmacevtskih sredstev

Za vsa FFS, ki so se uporabljala ali se uporabljajo v državah članicah, za določanje najvišjih dovoljenih vrednostih ostankov v hrani in krmi velja enotna zakonodaja Evropske unije (EU). 

Pred registracijo FFS v državah članicah morajo biti mejne vrednosti ostankov določene v evropski uredbi za vse uporabe, to je za kombinacije pridelkov in FFS, za katere se bo FFS uporabljalo. 

Evropska komisija (Komisija) določi mejne vrednosti ostankov FFS (angleško Maximum residue levels – MRL) na podlagi vloge za določitev MRL (vsebina v angleškem jeziku) in priložene dokumentacije vlagatelja.

Vlagatelj vloži vlogo v eni od držav članic hkrati z oceno aktivne snovi v FFS ali samostojno samo za ostanke. Postopek je podoben kot za oceno aktivne snovi v EU. Država članica oceni dokumentacijo, Evropska agencija za varno hrano (angleško European Food Safety Authority – EFSA) poda svoje mnenje, na podlagi katerega Komisija pripravi predlog. O predlogu države članice odločajo na Stalnem odboru Komisije za rastline, živali, hrano in krmo. Po sprejeti odločitvi Komisija objavi mejne vrednosti v Uradnem listu EU in evropski podatkovni zbirki o pesticidih (vsebina v angleškem jeziku).  

Komisija določi mejne vrednosti za dovoljene uporabe FFS. Za uporabe, ki niso dovoljene, Komisija določi mejne vrednosti na meji kvantitativnega določanja (angleško Limit of quantification – LOQ). Prav tako za FFS, ki se ne uporabljajo več v EU, ali za FFS z majhnim tveganjem, ki ne puščajo ostankov, Komisija določi mejne LOQ.

Uvozne tolerance mejnih vrednosti ostankov fitofarmacevtskih sredstev

Živila, ki vstopajo v EU iz tretjih držav, morajo biti v skladu z mejnimi vrednostmi ostankov v hrani in krmi, ki veljajo v EU. Če za določeno kombinacijo pridelka in FFS v EU mejne vrednosti niso določene, lahko izvoznik iz tretje države vloži vlogo v eni od držav članic za določitev uvozne tolerance.

Postopek določitve uvoznih toleranc je enak postopku določanja mejnih vrednosti ostankov. Uporabi se lahko enaka vloga kakor za določanje MRL (vsebina v angleškem jeziku).

Načrtno spremljanje (monitoring) ostankov fitofarmacevtskih sredstev

Nad ostanki pesticidov izvajamo redni nadzor. Vsako leto odvzamemo približno 850 vzorcev, ki jih analiziramo glede na prisotnost fitofarmacevtskih sredstev. Vsako leto pripravimo načrt, usklajen z večletnim načrtom nadzora Evropske Komisije (vsebina v angleškem jeziku), ki mu dodamo dodatne vzorce, značilne za prehrano v Sloveniji. 

Vsako leto iz podatkov o odvzetih in analiziranih vzorcih izdelamo poročilo, ki ga pošljemo EFSI. EFSA izdela poročilo za celotno območje EU. 

Poročila v slovenskem jeziku objavimo na spletnih straneh.

Stanje ostankov FFS v živilih v obdobju 2013–2017 je povzeto tudi v nacionalnem akcijskem programu za doseganje trajnostne rabe FFS.