Skoči do osrednje vsebine

Ostanki pesticidov (vključno s fitofarmacevtskimi sredstvi) so ostanki aktivnih snovi, ki se uporabljajo ali so se uporabljali v fitofamacevtskih sredstvih, vključno z metaboliti in/ali razkrojnimi ali reakcijskimi produkti aktivnih snovi, ki so prisotni v ali na hrani in krmi, še posebej tisti, ki so nastali pri uporabi v zvezi z varstvom rastlin, v veterinarski medicini ali kot biocidi.

Mejne vrednosti ostankov fitofarmacevtskih sredstev

Za vsa FFS, ki so se uporabljala ali se uporabljajo v državah članicah, za določanje najvišjih dovoljenih vrednostih ostankov v hrani in krmi velja enotna zakonodaja EU. 

Pred registracijo FFS v državah članicah morajo biti mejne vrednosti ostankov določene v evropski uredbi za vse uporabe, to je za kombinacije pridelkov in FFS, za katere se bo FFS uporabljalo. 

Evropska komisija določi mejne vrednosti ostankov FFS (MRL – Maximum residue levels) na podlagi vloge in priložene dokumentacije vlagatelja.

EU vloga za določitev mejnih vrednosti ostankov FFS

Vlagatelj vloži vlogo v eni od držav članic hkrati in skupaj z oceno aktivne snovi v FFS ali samostojno samo za ostanke. Postopek je podoben kot za oceno aktivne snovi v EU. Država članica oceni dokumentacijo, Evropska agencija za varno hrano (EFSA) poda svoje mnenje, na podlagi katerega Evropska komisija pripravi predlog. O predlogu države članice odločajo na Stalnem odboru Komisije za rastline, živali, hrano in krmo. Po sprejeti odločitvi Komisija objavi mejne vrednosti v Uradnem listu EU in evropski podatkovni zbirki o pesticidih.  

Evropska komisija določi mejne vrednosti za dovoljene uporabe FFS. Za uporabe, ki niso dovoljene, Komisija določi mejne vrednosti na meji kvantitativnega določanja (LOQ – limit of quantification). Prav tako za FFS, ki se ne uporabljajo več v EU, ali za FFS z majhnim tveganjem, ki ne puščajo ostankov, Komisija določi mejne vrednosti na meji kvanitiativnega določanja (LOQ).

Uvozne tolerance mejnih vrednosti ostankov FFS

Živila, ki vstopajo v EU iz tretjih držav, morajo biti v skladu z mejnimi vrednostmi ostankov v hrani in krmi, ki veljajo v EU. Če za določeno kombinacijo pridelka in FFS v EU mejne vrednosti niso določene, lahko izvoznik iz tretje države vloži vlogo v eni od držav članic za določitev uvozne tolerance.

Postopek določitve uvoznih toleranc je enak postopku določanja mejnih vrednosti ostankov. Uporabi se lahko enak obrazec kakor za EU-vloge.  

Načrtno spremljanje (monitoring) ostankov fitofarmacevtskih sredstev

Nad ostanki pesticidov izvajamo redni nadzor. Vsako leto odvzamemo približno 850 vzorcev, ki jih analiziramo glede na prisotnost fitofarmacevtskih sredstev. Vsako leto pripravimo načrt, usklajen z večletnim načrtom nadzora Evropske Komisije, ki mu dodamo dodatne vzorce, značilne za prehrano v Sloveniji. 

Vsako leto iz podatkov o odvzetih in analiziranih vzorcih izdelamo poročilo, ki ga pošljemo Evropski agenciji za varno hrano (EFSA). Ta agencija izdela poročilo za celotno območje EU

Poročila v slovenskem jeziku objavimo na spletnih straneh.

Stanje ostankov FFS v živilih v obdobju 2013–2017 je povzeto tudi v nacionalnem akcijskem programu za doseganje trajnostne rabe FFS. 

Poročilo o rezultatih vzorčenja živil na ostanke pesticidov za leto 2020

Poročilo o rezultatih vzorčenja živil na ostanke pesticidov za leto 2019

Poročilo o rezultatih vzorčenja živil na ostanke pesticidov za leto 2018