Skoči do osrednje vsebine

Fitofarmacevtska sredstva (FFS) so pripravki, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred škodljivci, povzročitelji bolezni in plevelom. Njihove učinkovine vsebujejo snovi, ki imajo lahko nevarne lastnosti in jih je treba zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja pred dajanjem v promet oceniti in določiti njihovo sprejemljivo uporabo. Postopkom ocenjevanja učinkovin in pripravkov pravimo registracija. Z nadzorom prometa in uporabe FFS se trudimo čim bolj zmanjšati tveganja za zdravje ljudi in okolje. Slovenija in države članice EU spodbujamo in podpiramo alternativne metode varstva rastlin pred kemičnimi FFS, čeprav so kemična FFS pri današnjem načinu kmetovanja še vedno potrebna.

Področje fitofarmacevtskih sredstev zajema registracijo FFS in izdajo dovoljenj za dajanje v promet in uporabo ter trajnostno rabo FFS z vsemi ukrepi, s katerimi skušamo zagotoviti, da uporabniki uporabljajo FFS pravilno in tako, da FFS ne pomenijo nevarnosti za okolje in zdravje ljudi. Ti ukrepi so usposabljanje uporabnikov FFS o pravilni uporabi FFS, pregled naprav za nanašanje FFS, vodenje registra distributerjev FFS, zbiranje podatkov o prodaji FFS, spremljanje ostankov FFS v vodah in hrani, spremljanje podatkov o zastrupitvah s FFS pri ljudeh ter izračunavanje kazalnikov tveganja, s katerimi spremljamo gibanje prodaje in uporabe FFS.

Ureditev področja registracije fitofarmacevtskih sredstev

Ker lahko fitofarmacevtska sredstva vsebujejo nevarne snovi, sta njihovo dajanje v promet in uporaba nadzorovana. Aktivne snovi (učinkovine) v FFS odobri Evropska komisija na ravni EU. Le FFS, ki vsebujejo odobrene aktivne snovi, lahko države članice registriramo za dajanje v promet in uporabo na lastnem ozemlju. Prenašanje FFS čez meje držav članic brez uradnega dovoljenja pristojnega organa ni dovoljeno. 

V EU je bilo novembra 2019 odobrenih 466 aktivnih snovi za uporabo v FFS. V Sloveniji je bilo novembra 2019 v 527 pripravkih registriranih 210 aktivnih snovi. 

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev

Način uporabe fitofarmacevtskih sredstev ima pomembno vlogo pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov FFS na okolje in zdravje ljudi. FFS je treba uporabljati tako, da ne onesnažujejo podtalnice in površinskih voda ter da se prepreči zanašanje FFS na sosednje površine. Tako je treba ravnati tudi pri pripravi škropilne brozge, odstranjevanju preostankov škropiva in embalaže. Pri uporabi je obvezna osebna varovalna oprema za zaščito uporabnikovega zdravja. 

Kazalniki tveganja, ki jih je uvedla Evropska komisija, so namenjeni spremljanju prodaje FFS, na podlagi katere ocenimo uporabo FFS. To je prvi kazalnik, ki je usklajen na ravni EU, v naslednjih letih pa bodo uvedeni še dodatni kazalniki tveganja. 

Ukrepi za pravilno uporabo FFS in spodbujanje zmanjšanja uporabe FFS so določeni v nacionalnem akcijskem programu za doseganje trajnostne rabe FFS, ki ga prenovimo in posodobimo vsakih pet let. Zadnji nacionalni akcijski program smo sprejeli za obdobje 2018–2022.