Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Fitofarmacevtska sredstva (FFS) so pripravki, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred škodljivci, povzročitelji bolezni in plevelom. Kot učinkovine vsebujejo snovi, ki lahko imajo nevarne lastnosti in jih je treba zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja pred dajanjem v promet oceniti in določiti sprejemljivo uporabo. Postopke ocenjevanja učinkovin in pripravkov imenujemo registracija. Z nadzorom prometa in rabe FFS se trudimo čim bolj zmanjšati tveganja za zdravje ljudi in okolje. Slovenija in države članice EU vzpodbujamo in podpiramo razvoj alternativnih metod varstva rastlin kemičnim FFS, vendar so kemična FFS trenutno še potrebna pri današnjem načinu kmetovanja.

Področje fitofarmacevtskih sredstev (FFS) zajema registracijo FFS in izdajo dovoljenj za dajanje v promet in uporabo ter trajnostno rabo FFS z vsemi ukrepi, preko katerih se trudimo zagotoviti, da uporabniki uporabljajo FFS pravilno in na način, da FFS ne pomenijo nevarnosti za okolje in zdravje ljudi. Ti ukrepi so usposabljajnje uporabnikov FFS o pravilni rabi FFS, pregled naprav za nanašanje FFS, register distributerjev FFS, zbiranje podatkov o prodaji FFS, spremljanje pojavljanja ostankov FFS v vodah in hrani, spremljanje podatkov o zastrupitvah s FFS pri ljudeh  ter računanje kazalnikov tveganja, s katerimi nameravamo meriti gibanje prodaje in rabe FFS.

Ureditev na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev

Ker lahko fitofarmacevtska sredstva (FFS) vsebujejo nevarne snovi, je njihovo dajanje v promet in uporabo nadzorovano. Aktivne snovi (učinkovine) v FFS odobri Evropska komisja na EU ravni.  Le FFS, ki vsebujejo odobrene aktivne snovi, lahko države članice registriramo za dajanje v promet in uporabo na lastnem ozemlju. Prenašanje FFS preko meja držav članic brez uradnega dovoljenja pristojnega organa ni dovoljeno. 

V EU je bilo novembra 2019 odobrenih 466 aktivnih snovi za uporabo v FFS. V Sloveniji je bilo novembra 2019 v 527 pripravkih registriranih 210 aktivnih snovi. 

Raba fitofarmacevtskih sredstev

Način rabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) je zelo pomemben pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov FFS na okolje in zdravje ljudi. Pri uporabi mora uporabnik FFS uporabljati tako, da ne onesnažuje podtalnice in površinskih voda ter da prepreči zanašanje FFS na vse sosednje površine. Tako mora ravnati tudi pri pripravi škropilne brozge, odstranjevanju preostankov škropiva in embalaže. Uporabljati mora osebno varovalno opremo, da zaščiti lastno zdravje. 

Kazalniki tveganja, ki jih je uvedla Evropska komisija, so namenjeni spremljanju prodaje FFS, na podlagi katere bomo ocenili rabo FFS. To je prvi kazalnik, ki je usklajen na EU ravni, z razvojem tega področja bomo dodali v naslednjih letih dodatne kazalnike tveganja. 

Ukrepe glede pravilne rabe FFS in ukrepe za spodbujanje zmanjšanja rabe FFS povzema nacionalna strategija na področju trajnostne rabe FFS, to je Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe FFS, ki ga prenovimo in posodobimo vsakih 5 let. Zadnji Nacionalni akcijski program smo sprejeli za obdobje od 2018 do 2022. 

Iskalnik