Skoči do osrednje vsebine

Kazalniki tveganja za spremljanje napredka pri zmanjšanju tveganja in škodljivih vplivov fitofarmacevtskih sredstev

Za spremljanje napredka pri zmanjševanju tveganja in škodljivih vplivov fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za zdravje ljudi in okolje je Evropska komisija določila dva usklajena kazalnika tveganja za območje Evropske unije. Kazalnik 1 temelji na količini prodanih FFS v državah članicah, kazalnik 2 pa na številu izdanih dovoljenj za nujne primere uporabe FFS. V prihodnjih letih Evropska komisija načrtuje uvedbo dodatnih kazalnikov tveganja.

Izračun kazalnikov tveganja

Od leta 2019 mora Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin spremljati napredek glede zmanjšanja tveganj in škodljivih vplivov FFS na zdravje in okolje po sprejeti metodologiji v EU. To določa Direktiva Komisije (EU) 2019/782 z dne 15. maja 2019 o spremembi Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve usklajenih kazalnikov tveganja. V ta namen je treba izračunati dva kazalnika tveganja, s katerima spremljamo napredek. Usklajena kazalnika tveganja je določila Evropska komisija in veljata za celotno območje EU.

Kazalnik 1 se izračuna na podlagi statističnih podatkov o količinah aktivnih snovi v FFS, danih v promet.

Kazalnik 2 se izračuna na podlagi števila dovoljenj, izdanih za uporabo FFS v nujnih primerih v zvezi z varstvom rastlin. 

Za obdobje 2011–2018 je kazalnika izračunala Evropska komisija na podlagi podatkov, ki smo ji jih poslali. Evropska komisija izračuna skupna kazalnika tveganja za območje EU iz podatkov, ki ji jih pošljejo države članice, in jih v zvezi s trajnostno rabo pesticidov objavi na svoji spletni strani

Izračun kazalnikov tveganja za Slovenijo

 • Kazalnika tveganja EUROSTAT

  Evropski urad za statistiko (EUROSTAT) je izračunal kazalnika tveganja 1 in 2 za Slovenijo iz podatkov o prodaji FFS in številu izdanih dovoljenj za nujno uporabo FFS, ki smo jih poslali Evropski komisiji.
  Analize in raziskave | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Kazalnik tveganja 1

Aktivne snovi v FFS so na podlagi njihovih lastnosti razdeljene v 4 skupine in 7 razredov.

Kazalnik tveganja 1 izračunamo tako, da zberemo letne količine aktivnih snovi v FFS v prometu v Republiki Sloveniji. Te aktivne snovi razdelimo v 4 skupine in 7 razredov ter prodane količine po teh razredih seštejemo. Seštevke pomnožimo z uteženim faktorjem iz metodologije izračuna kazalnkov tveganja in nato združimo rezultate teh izračunov.

Izhodiščno vrednost za spremljanje napredka je Evropska komisija določila kot povprečje prodaje FFS v obdobju 2011-2013 in jo označila z vrednostjo 100. Količine prodaje FFS v naslednjih letih bomo zato ovrednotili glede na izhodiščno vrednost 100. 

Preglednica 1: Kazalnik tveganja 1

Preglednica in slika prikazujeta gibanje celotnega utežnega indeksa z izhodiščno vrednostjo 100. Izhodiščna vrednost za kazalnik tveganja 1 je enaka povprečnemu rezultatu izračuna za obdobje 2011–2013.
2011-2013 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Usklajeni kazalnik tveganja 1 100 111 99 90 99 103 113 103 109

Iz preglednice in slike izhaja, da se prodaja FFS giblje nekoliko nad ali pod povprečjem obdobja 2011-2013. Najverjetnejši razlogi za nihanje prodaje so vremenske razmere in pojav škodljivih organizmov, ki narekuje obseg uporabe FFS v posameznih letih.

Preglednica in slika prikazujeta gibanje celotnega utežnega indeksa z izhodiščno vrednostjo 100. Izhodiščna vrednost za kazalnik tveganja 1 je enaka povprečnemu rezultatu izračuna za obdobje 2011–2013.

Iz preglednice in slike izhaja, da se prodaja FFS giblje nekoliko nad ali pod povprečjem obdobja 2011-2013. Najverjetnejši razlogi za nihanje prodaje so vremenske razmere in pojav škodljivih organizmov, ki narekuje obseg uporabe FFS v posameznih letih.

Preglednica 2: Kazalnik tveganja 1 po štirih skupinah aktivnih snovi

Preglednica in slika 2 prikazujeta gibanje celotnega utežnega indeksa v vsaki skupini aktivnih snovi (a.s.) z izhodiščno vrednostjo 100. Izhodiščna vrednost za kazalnik tveganja 1 je enaka povprečnemu rezultatu navedenega izračuna za obdobje 2011–2013.
Skupina aktivnih snovi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1: a.s. z majhnjim tveganjem 129 57 114 272 344 292 116 160
2: odobrene a.s. 110 101 89 99 101 111 106 113
3: kandidatke za zamenjavo 110 92 99 106 123 149 131 166
4: neodobrene a.s. 114 97 88 99 99 97 76 60

1. V skupini 1 so aktivne snovi, ki so odobrene v EU in s kemijskega stališča pomenijo majhno tveganje za zdravje ljudi in okolje.
2. V skupini 2 so aktivne snovi, ki so odobrene v EU in niso opredeljene kot snovi z majhnim tveganjem ali kot snovi, ki so na seznamu za zamenjavo.
3. V skupini 3 so aktivne snovi, ki so odobrene v EU in so s kemijskega stališča problematične ter so zato na seznamu za zamenjavo.
4. V skupini 4 so aktivne snovi, ki se v EU ne smejo več uporabljati v FFS. To so snovi, ki niso odobrene v EU, vendar se do izteka roka za odprodajo zalog še smejo prodajati v državah članicah.

 • slika 2

  Analize in raziskave | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Preglednica 3: Kazalnik tveganja 1 po sedmih razredih aktivnih snovi

Preglednica in slika 3 prikazujeta gibanje celotnega utežnega indeksa v vsaki izmed sedmih razredov aktivnih snovi (a.s.) z izhodiščno vrednostjo 100. Izhodiščna vrednost za kazalnik tveganja 1 je enaka povprečnemu rezultatu izračuna za obdobje 2011–2013.
Skupina/Razred 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1/A: mikroorganizmi
1/B: kemične a.s. 129 57 114 272 344 292 116 160
2/C: mikroorganizmi 123 82 95 1044 207 244 274 543
2/D kemične a.s. 110 101 89 99 101 111 106 113
3/E: nerazvrščene a.s. 109 91 100 108 125 153 130 149
3/F: razvrščene a.s. 124 99 77 75 87 91 138 416
4/G: neodobrene a.s. 114 97 88 99 99 97 76 60

A. V razredu A so vse aktivne snovi, ki so narejene na podlagi mikroorganizmov in s kemijskega stališča pomenijo majhno tveganje za zdravje ljudi in okolje.
B. V razredu B so vse kemične aktivne snovi, ki pomenijo majhno tveganje za zdravje ljudi in okolje.
C. V razredu C so aktivne snovi, ki so narejene na podlagi mikroorganizmov in niso opredeljene kot snovi z majhnim tveganjem ali kot snovi, ki so na seznamu za zamenjavo.
D. V razredu D so vse kemične aktivne snovi, ki so odobrene v EU in niso opredeljene kot snovi z majhnim tveganjem ali kot snovi, ki so na seznamu za zamenjavo.
E. V razredu E so aktivne snovi, ki so odobrene v EU in so s kemijskega stališča problematične ter hkrati niso opredeljene kot rakotvorne snovi razreda 1A ali 1B in/ali strupene za razmnoževanje razreda 1A ali 1B; in/ali kot endokrini motilci.
F. V razredu F so aktivne snovi, ki so odobrene v EU in so s kemijskega stališča problematične ter so hkrati opredeljene kot rakotvorne snovi razreda 1A ali 1B in/ali strupene za razmnoževanje razreda 1A ali 1B; in/ali kot endokrini motilci, pri katerih je izpostavljenost ljudi zanemarljiva.
G. V kategoriji G so vse aktivne snovi, ki se v EU ne smejo več uporabljati v FFS. To so snovi, ki niso odobrene v EU, vendar se v prehodnem času do izteka roka za odprodajo zalog FFS še smejo prodajati v državah članicah.

Iz slike 3 izhaja, da se je prodaja kemičnih aktivnih snovi, izdelanih na podlagi mikroorganizmov, izrazito povečala leta 2014, leta 2015 pa je bila večja tudi prodaja kemičnih aktivnih snovi, ki pomenijo majhno tveganje za zdravje ljudi in okolje, prodaja drugih aktivnih snovi pa je v obdobju 2011-2017 ostala približno enaka. V letu 2018 je ponovno narasla prodaja kemičnih aktivnih snovi, izdelanih na podlagi mikroorganizmov, narasla pa je tudi prodaja razvrščenih aktivnih snovi.

 • Slika Kazalnik tveganja 1 po 7 razredih

  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Kazalnik tveganja 2

Ta kazalnik temelji na številu dovoljenj za FFS, ki smo jih v tekočem letu izdali za uporabo FFS v nujnih primerih v zvezi z varstvom rastlin. Podatke smo izračunali na podlagi aktivnih snovi v FFS, ki so razdeljene v 4 skupine in 7 razredov. Podatke smo po razredih sešteli, pomnožili z uteženim faktorjem in jih na koncu združili. 

Preglednica 4: Kazalnik tveganja 2

Preglednica in slika prikazujeta gibanje celotnega utežnega indeksa z izhodiščno vrednostjo 100. Izhodiščna vrednost za usklajeni kazalnik tveganja 2 je enaka povprečnemu rezultatu izračuna iz števila izdanih dovoljenj za obdobje 2011–2013.
2011-2013 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Usklajeni kazalnik tveganja 2 100 40 80 180 160 100 220 220 140

Iz slike izhaja, da se je skupno število nujnih dovoljenj za FFS v letih 2016–2017 povečalo v primerjavi s predhodnimi leti. Razlog sta lahko večji pojav škodljivih organizmov in pojav novih vrst škodljivih organizmov, pred katerimi ni mogoče uspešno zaščititi pridelkov z redno dovoljenimi FFS, zato pridelovalci iščejo druge rešitve. V letu 2018 je število izdanih nujnih dovoljenj ponovno upadlo.

Preglednica in slika prikazujeta gibanje celotnega utežnega indeksa z izhodiščno vrednostjo 100. Izhodiščna vrednost za usklajeni kazalnik tveganja 2 je enaka povprečnemu rezultatu izračuna iz števila izdanih dovoljenj za obdobje 2011–2013.

Iz slike izhaja, da se je skupno število nujnih dovoljenj za FFS v letih 2016–2017 povečalo v primerjavi s predhodnimi leti. Razlog sta lahko večji pojav škodljivih organizmov in pojav novih vrst škodljivih organizmov, pred katerimi ni mogoče uspešno zaščititi pridelkov z redno dovoljenimi FFS, zato pridelovalci iščejo druge rešitve. V letu 2018 je število izdanih nujnih dovoljenj ponovno upadlo.

Iskalnik