Skoči do osrednje vsebine

Biotično varstvo rastlin je način zatiranja škodljivih organizmov rastlin v kmetijstvu in gozdarstvu z uporabo koristnih organizmov. To so domorodne ali tujerodne vrste organizmov, kot so živi naravni sovražniki, antagonisti ali kompetitorji ali njihovi produkti in drugi organizmi, ki se lahko sami razmnožujejo, vključno s tistimi, ki so pakirani ali formulirani kot komercialen proizvod za biotično varstvo rastlin.

Uporaba, trženje, vnos in gojenje koristnih organizmov

Pri biotičnem varstvu rastlin moramo upoštevati ne le načela učinkovitosti in kakovosti biotičnega varstva, pač pa tudi pravila in morebitno tveganje za ohranjanje narave in njene biotske raznovrstnosti. Zato morajo biti za uporabo, trženje, vnos in za gojenj koristnih organizmov izpolnjeni določeni pogoji.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)  v soglasju z ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave, vodi upravne postopke za izdajo dovoljenja za vnos, gojenje, trženje in uporabo zadevnih organizmov.

Druge tehnike zatiranja škodljivih organizmov, ki se lahko zmotno štejejo za biotično varstvo so npr. uporaba odpornih gostiteljskih rastlin, kemičnih snovi, ki spreminjajo vedenjske vzorce škodljivih organizmov, gensko modificiranih organizmov in drugih naravnih proizvodov. Tudi mikroorganizmov, ki jih urejajo predpisi s področja fitofarmacevtskih sredstev, ne spadajo pod področje biotičnega varstva rastlin.

Seznam domorodnih vrst koristnih organizmov

Koristni organizmi, katerih uporaba, trženje, vnos in gojenje je dovoljeno za namene biotičnega varstva rastlin:

Seznam tujerodnih vrst koristnih organizmov

Koristni organizmi, katerih uporaba, trženje, vnos in gojenje je dovoljeno za namene biotičnega varstva rastlin:

Seznama komercialnih proizvodov za biotično varstvo rastlin in podjetij, ki imajo dovoljenje za trženje teh proizvodov v RS

Storitve

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin