Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za trženje oziroma profesionalno gojenje domorodnih organizmov

Za trženje oziroma profesionalno gojenje domorodnih vrst organizmov za namene biotičnega zatiranja škodljivih organizmov rastlin je potrebno pridobiti dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pogoji za pridobitev

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati naslednje podatke:

 • podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in vrsti dejavnosti z navedbo pravno-organizacijske oblike in z organizacijsko shemo, ki prikazuje razporeditev odgovornosti in dodelitev nalog ter pooblastil za vse zaposlene in druge osebe, ki sodelujejo v postopku gojenja;
 • podatke o strokovni odgovorni osebi za gojenje koristnega organizma (osebno ime, izobrazba, delovne izkušnje in dodatna strokovna usposobljenost osebja, vključno z zunanjimi sodelavci);
 • protokol gojenja koristnih organizmov v skladu s 13. členom pravilnika o biotičnem varstvu rastlin;
 • navodila uporabnikom za ravnanje pri transportu, hranjenju in uporabi ter navodila z varnostnimi ukrepi.

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

Dokazila

K vlogi mora biti priloženo:

 • dokazilo, da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji glede prostorov, opreme in kadrov, v skladu z 11. in 12. členom pravilnika o biotičnem varstvu rastlin;
 • dokazilo o registrirani dejavnosti (kopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti), če je dejavnost registrirana v tujini;
 • potrdilo o identifikaciji oziroma determinaciji koristnega organizma.

Stroški

Za pridobitev dovoljenja se plača upravna taksa po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Dovoljenje za trženje oziroma profesionalno gojenje domorodnih organizmov
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002