Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za vnos oziroma uporabo tujerodnih vrst organizmov

Za vnos oziroma uporabo tujerodnih vrst organizmov za namene biotičnega zatiranja škodljivih organizmov rastlin na območju Republike Slovenije je potrebno pridobiti dovoljenje.

Pridobitev dovoljenja

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:

 • Podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in vrsti dejavnosti;
 • Podatke o strokovni odgovorni osebi za vnos, uporabo, spremljanje učinkovitosti in širjenja tujerodne vrste organizma (osebno ime, kontaktni podatki in potrdilo o znanju iz fitomedicine v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva);
 • V primeru, da je organizem pakiran ali formuliran kot komercialni proizvod: trgovsko ime komercialnega proizvoda z latinskim imenom organizma in ime proizvajalca oziroma zastopnika v Republiki Sloveniji;
 • Vrsto in način uporabe glede na ciljni škodljivi organizem, zlasti podatke o: 
  a. koristnem organizmu (latinsko ime vrste, podvrste ali druge podenote in njegovo taksonomsko uvrstitev, biologija organizma, odnos do ciljnega organizma), 
  b. razvojni stopnji koristnega organizma (jajčece, ličinka, buba, odrasel osebek) oziroma fizikalni obliki, 
  c. ciljnem/ih organizmu/ih (latinsko ime vrste, podvrste in njegovo taksonomsko uvrstitev), 
  d. načinu uporabe glede na ciljni škodljivi organizem oziroma vrsto rastlin, ki jih škodljivi organizmi napadajo oziroma pridelave na prostem ali prostoru ločenem od narave,
  e. najvišji predvideni količini uporabe organizmov na enoto pridelave,
  f. času uporabe;
 • Podatke o načinu pakiranja organizma pri transportu (opis pakiranja in odpornost embalaže pri transportu);
 • Predlog navodil o varnostnih ukrepih pri uporabi, shranjevanju, transportu.

Dokazila

K vlogi je treba priložiti tudi:

 • Dokazila, da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji glede prostorov, opreme in kadrov v skladu z 11. in 12. členom pravilnika o biotičnem varstvu rastlin.
 • Oceno tveganja vnosa za naravo, v skladu s predpisom o izvedbi presoje tveganja za naravo; 
  Program vnosa ali naselitve, iz katerega je razviden vnos tujerodne vrste organizmov glede na čas in količino;
 • Seznam prejemnikov oziroma uporabnikov tujerodne vrste organizma;
 • Dokazila, da je organizem namenjen uporabi za biotično varstvo rastlin z navedbo ciljnih organizmov;
 • Za tujerodne organizme, ki niso na Seznamu tujerodnih organizmov, dokazila, da je organizem dovoljeno uporabljati vsaj v treh ekološko primerljivih evropskih državah, če se uporabljajo v enakem ali primerljivem ekosistemu;
 • Predlog navodil uporabnikom za ravnanje pri transportu, hranjenju in uporabi.

Stroški

Za pridobitev dovoljenja se plača upravna taksa po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Dovoljenje za vnos oziroma uporabo tujerodnih vrst organizmov
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002