Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za gojenje oziroma trženje tujerodnih organizmov

Za gojenje oziroma trženje tujerodnih vrst organizmov za namene biotičnega zatiranja škodljivih organizmov rastlin je potrebno pridobiti dovoljenje.

Pridobitev dovoljenja

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:

 • Podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in vrsti dejavnosti;
 • Podatke o strokovni odgovorni osebi za vnos, uporabo, spremljanje učinkovitosti in širjenja tujerodne vrste organizma (osebno ime, kontaktni podatki in potrdilo o znanju iz fitomedicine v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva);
 • V primeru, da je organizem pakiran ali formuliran kot komercialni proizvod: trgovsko ime komercialnega proizvoda z latinskim imenom organizma in ime proizvajalca oziroma zastopnika v Republiki Sloveniji;
 • Vrsto in način uporabe glede na ciljni škodljivi organizem, zlasti podatke o: 
  koristnem organizmu (latinsko ime vrste, podvrste ali druge podenote in njegovo taksonomsko uvrstitev, biologija organizma, odnos do ciljnega organizma), 
  b. razvojni stopnji koristnega organizma (jajčece, ličinka, buba, odrasel osebek) oziroma fizikalni obliki, 
  c. ciljnem/ih organizmu/ih (latinsko ime vrste, podvrste in njegovo taksonomsko uvrstitev), 
  d. načinu uporabe glede na ciljni škodljivi organizem oziroma vrsto rastlin, ki jih škodljivi organizmi napadajo oziroma pridelave na prostem ali prostoru ločenem od narave,
  e. najvišji predvideni količini uporabe organizmov na enoto pridelave,
  f. času uporabe;
 • Podatke o načinu pakiranja organizma pri transportu(opis pakiranja in odpornost embalaže pri transportu);
 • Predlog navodil o varnostnih ukrepih pri uporabi, shranjevanju, transportu.

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

Dokazila

K vlogi je treba priložiti tudi:

 • Dokazila, da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji glede prostorov, opreme in kadrov v skladu z 11. in 12. členom pravilnika o biotičnem varstvu rastlin.
 • Oceno tveganja gojitve za naravo oziroma v primeru trženja, oceno tveganja za naravo, ki presodi vpliv trženja, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo presoje tveganja za naravo.
 • Predlog navodil uporabnikom za ravnanje pri transportu, hranjenju in uporabi ter predlog navodil z varnostnimi ukrepi.

Stroški

Za pridobitev dovoljenja se plača upravna taksa po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT;
 • namen plačila: Dovoljenje za gojenje oziroma trženje tujerodnih organizmov;
 • naziv banke: Banka Slovenije;
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637;
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X;
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002.