Skoči do osrednje vsebine

Lesen pakirni material je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa in se uporablja v prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga ter zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirne bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje oziroma les za izdelavo le-teh.

Posebna obdelava in označevanje lesenega pakirnega materiala

Načine posebne obdelave in označevanje lesenega pakirnega materiala določa Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe številka 15 (ISPM-15). Posebna obdelava je postopek, s katerim se lesen pakirni material ustrezno obdela na način, ki zagotavlja uničenje škodljivih organizmov. Izvedbo posebne obdelave potrjuje uradna oznaka v obliki žiga ali enakovredne trajne oznake na lesenem pakirnem materialu, ki zagotavlja ustreznost njegovega zdravstvenega stanja.

Za izdelavo lesenega pakirnega materiala se lahko uporabi le beljen les. Beljen les je hlodovina, ki ji je odstranjeno lubje. Dopustni so majhni, med seboj ločeni koščki lubja.

Načini posebne obdelave lesa po mednarodnem standardu

Načini posebne obdelave lesa po mednarodnem standardu so:

 • toplotna obdelava (HT): segrevanje v toplotni komori po postopku z mednarodno oznako HT, ki zagotavlja, da se je les segrel po svojem celotnem preseku, vključno s sredico lesa, na najmanj 56 oC za najmanj 30 minut. Dokler ustrezajo specifikacijam toplotne obdelave, se sem štejejo tudi: sušenje v peči (KD), impregnacija s kemičnim stiskanjem ali druge vrste tretiranja;
 • toplotna dielektrična obdelava (DH): segrevanje v mikrovalovni komori po postopku z mednarodno oznako DH, ki zagotavlja, da se je les, katerega najmanjša dimenzija ne presega 20 cm, segrel po svojem celotnem preseku, vključno s površino lesa, na najmanj 60 oC za najmanj eno minuto, pri čemer se mora predpisana temperatura doseči v 30 minutah od začetka tretiranja;
 • zaplinjevanje z metilbromidom (MB): pri načinu obdelave lesa z zaplinjevanjem se uporabljajo določeni odmerki plina pri določeni temperaturi. V državah Evropske unije je uporaba metilbromida prepovedana;
 • zaplinjevanje s sulfuril fluoridom (SF).

Posebna oznaka na lesu (žig) po standardu ISPM-15 potrjuje posebno obdelavo po standardu ISPM-15 (vsebina v angleškem jeziku).

Oznaka mednarodnega standarda

Za lesen pakirni material se ne štejejo proizvodi iz papirja, leseni proizvodi, ki so tanjši od 6 mm, leseni proizvodi, ki so v celoti izdelani iz predelanega lesa ali izdelani s pomočjo lepila, toplote ali pritiska (iverne plošče, furnir), ter leseni sestavni deli, ki so trajno pritrjeni na tovorna vozila ali kontejnerje.

Lesen pakirni material se na splošno veliko uporablja pri trgovanju z različnim blagom. Največkrat je narejen iz manjvrednega lesa, zato predstavlja veliko tveganje za vnos in širjenje rastlinam škodljivih organizmov. Zato je bil na svetovnem nivoju leta 2002 sprejet Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe številka 15 (ISPM–15), ki določa ustrezne načine posebne obdelave in uradnega označevanja lesenega pakirnega materiala, za zagotavljanje odsotnosti škodljivih organizmov. Zato se morajo obrati za dodelavo in označevanje lesenega pakirnega materiala registrirati v vsaki državi podpisnici mednarodne konvencije.

Sestavni deli oznake po ISPM-15:

 • IPPC logotip
 • XX – ISO koda države
 • 000 - registrska številka proizvajalca
 • YY - okrajšava za način obdelave: 
 • HT - toplotna obdelava
 • DH - dielektrična obdelava
 • MB - metilbromid
 • SF – sulfuril fluorid

Registracija in dovoljenje za posebno obdelavo, označevanje in popravljanje

Posebno obdelavo, označevanje in popravljanje lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15 lahko v Sloveniji opravljajo fizične ali pravne osebe, ki so za to dejavnost registrirane (FITO-register) in imajo dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za izvajanje teh dejavnosti.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Kontrolni pregledi in inšpekcijski nadzor

Tehnične preglede opreme za toplotno obdelavo opravljajo imenovani pregledniki. Pregled se opravi pred pridobitvijo dovoljenja za izvajanje dejavnosti (potrditveni pregled), nato se redni tehnični pregledi opravljajo na vsaki dve leti.

Fitosanitarni inšpektorji opravljajo redni letni nadzor nad registriranimi obrati.  

Pogoji za uvoz lesenega pakirnega materiala v Evropski uniji in premiki lesenega pakirnega materiala znotraj Evropske unije

Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe številka 15 (ISPM–15) določa ustrezne načine posebne obdelave in uradnega označevanja lesenega pakirnega materiala. S posebnim EU predpisom je izpolnjevanje zahtev standarda določeno kot obvezen pogoj za lesen pakirni material, ki se vnaša na območje Evropske unije iz tretjih držav.

Znotraj EU velja obveznost uporabe ISPM-15 le v nekaterih državah članicah, ki imajo vzpostavljena razmejena območja zaradi posameznih izbruhov določenih karantenskih škodljivih organizmov, ki se lahko prenašajo oziroma širijo tudi z neobdelanim lesenim pakirnim materialom (borova ogorčica - Bursaphelenchus xylophilus in njeni prenašalci, ter kitajski kozliček - Anaplophora chinensis  in azijski kozliček - Anaplophora glabripennis). Pri premikih lesenega pakirnega materiala s teh območij je uporaba ISPM-15 standarda obvezna.

Seznami razmejenih območij so dostopni na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorju za zdravje rastlin in rastlinski semenski material.

Ves lesen pakirni material iz lesa iglavcev, ki se premika z razmejenih območij za borovo ogorčico (celinska Portugalska z otokom Madeira in določena območja Španije), ne glede na izvor, mora biti obdelan in označen v skladu s standardom ISPM-15.

Lesen pakirni material, ki je v celoti ali deloma izdelan iz lesa listavcev javor (Acer spp.), divji kostanj (Aesculus spp.), jelša (Alnus spp.), breza (Betula spp.), gaber (Carpinus spp.), cercidifil (Cercidiphyllum spp.), leska (Corylus spp.), bukev (Fagus spp.), jesen (Fraxinus spp.), Koelreuteria spp., platana (Platanus spp.), topol (Populus spp.), vrba (Salix spp.), lipa (Tilia spp.) in brest (Ulmus spp.) in se premika z razmejenih območij za azijskega kozlička, mora biti obdelan in označen v skladu s standardom ISPM-15.

Zakonodaja

 • Uvoz lesenega pakirnega materiala

  Lesen pakirni material (LPM) je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa. Uporablja se v prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga. Zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirne bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje oziroma les za izdelavo le-teh.