Skoči do osrednje vsebine

Lesen pakirni material je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa in se uporablja v prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga ter zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirne bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje oziroma les za izdelavo le-teh.

Posebna obdelava in označevanje lesenega pakirnega materiala

Načine posebne obdelave in označevanje lesenega pakirnega materiala določa Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe številka 15 (ISPM-15). Posebna obdelava je postopek, s katerim se lesen pakirni material ustrezno obdela na način, ki zagotavlja uničenje škodljivih organizmov. Izvedbo posebne obdelave potrjuje uradna oznaka v obliki žiga ali enakovredne trajne oznake na lesenem pakirnem materialu, ki zagotavlja ustreznost njegovega zdravstvenega stanja.

Za izdelavo lesenega pakirnega materiala se lahko uporabi le beljen les. Beljen les je hlodovina, ki ji je odstranjeno lubje. Dopustni so majhni, med seboj ločeni koščki lubja.

Načini posebne obdelave lesa po mednarodnem standardu

Načini posebne obdelave lesa po mednarodnem standardu je:

 • toplotna obdelava (HT=heat treatment): segrevanje v toplotni komori po postopku z mednarodno oznako HT, ki zagotavlja, da se je les segrel po svojem celotnem preseku, vključno s sredico lesa, na najmanj 56 oC za najmanj 30 minut. Dokler ustrezajo specifikacijam toplotne obdelave, se sem štejejo tudi: sušenje v peči (KD=kiln-drying), impregnacija s kemičnim stiskanjem ali druge vrste tretiranja);
 • toplotna dielektrična obdelava (DH=dielectric heating): segrevanje v mikrovalovni komori po postopku z mednarodno oznako DH, ki zagotavlja, da se je les, katerega najmanjša dimenzija ne presega 20 cm, segrel po svojem celotnem preseku, vključno s površino lesa, na najmanj 60 oC za najmanj eno minuto, pri čemer se mora predpisana temperatura doseči v 30 minutah od začetka tretiranja;
 • zaplinjevanje z metilbromidom (MB=methyl bromide): pri načinu obdelave lesa z zaplinjevanjem se uporabljajo določeni odmerki plina pri določeni temperaturi. V državah Evropske unije je uporaba metilbromida prepovedana;
 • zaplinjevanje s sulfuril fluoridom (SF=sulphuryl bromide).

Posebna oznaka na lesu (žig) po standardu ISPM-15 potrjuje posebno obdelavo po standardu ISPM-15.

Oznaka mednarodnega standarda

Za lesen pakirni material se ne štejejo proizvodi iz papirja, leseni proizvodi, ki so tanjši od 6 mm, leseni proizvodi, ki so v celoti izdelani iz predelanega lesa ali izdelani s pomočjo lepila, toplote ali pritiska (iverne plošče, furnir), ter leseni sestavni deli, ki so trajno pritrjeni na tovorna vozila ali kontejnerje.

Lesen pakirni material se na splošno veliko uporablja pri trgovanju z različnim blagom. Največkrat je narejen iz manjvrednega lesa, zato predstavlja veliko tveganje za vnos in širjenje rastlinam škodljivih organizmov.  Zato je bil na svetovnem nivoju, v okviru Food and Agriculture Organization (FAO), Mednarodne konvencije za varstvo rastlin, International Plant Protection Convention (IPPC) leta 2002 sprejet Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe številka 15, International standard for phytosanitary measures, številka 15 (ISPM–15), ki določa ustrezne načine posebne obdelave in uradnega označevanja lesenega pakirnega materiala, za zagotavljanje odsotnosti škodljivih organizmov. Zato se morajo obrati za dodelavo in označevanje lesenega pakirnega materiala registrirati v vsaki državi podpisnici mednarodne konvencije.

Sestavni deli oznake

Sestavni deli oznake po ISPM-15:

 • IPPC logotip
 • XX – ISO koda države
 • 000 - registrska številka proizvajalca
 • YY - okrajšava za način obdelave: 
 • HT - toplotna obdelava
 • DH - dielektrična obdelava
 • MB - metilbromid)
 • SF – sulfuril fluorid

Registracija in dovoljenje za posebno obdelavo, označevanje in popravljanje

Posebno obdelavo, označevanje in popravljanje lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15 lahko v Sloveniji opravljajo fizične ali pravne osebe, ki so za to dejavnost registrirane, FITO-register, in imajo dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za izvajanje teh dejavnosti.

Dovoljenje za dejavnosti v zvezi z lesenim pakirnim materialom

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Kontrolni pregledi in inšpekcijski nadzor

Tehnične preglede opreme za toplotno obdelavo opravljajo imenovani pregledniki. Pregled se opravi pred pridobitvijo dovoljenja za izvajanje dejavnosti (potrditveni pregled), nato se redni tehnični pregledi opravljajo na vsaki dve leti.

Fitosanitarni inšpektorji opravljajo redni letni nadzor nad registriranimi obrati.  

Pogoji za uvoz lesenega pakirnega materiala v Evropski uniji in premiki lesenega pakirnega materiala znotraj Evropske unije

Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe številka 15 (ISPM–15) določa ustrezne načine posebne obdelave in uradnega označevanja lesenega pakirnega materiala. S posebnim EU predpisom je določen kot obvezen pogoj za lesen pakirni material, ki se vnaša na območje Evropske unije iz tretjih držav.

Zaradi posameznih izbruhov določenih karantenskih škodljivih organizmov (borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) in njenih prenašalcev, kitajskega kozlička (Anaplophora chinensis)  in azijskega kozlička (Anaplophora glabripennis), ki se lahko prenašajo tudi z lesenim pakirnim materialom, v nekaterih državah članicah (razmejena območja) velja obveznost uporabe ISPM-15 tudi za lesen pakirni material znotraj EU, če se premešča iz razmejenih območij v druge države članice. Seznami razmejenih območij so dostopni na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorju za zdravje rastlin in rastlinski semenski material.

Ves lesen pakirni material iz lesa iglavcev, ki se premešča iz razmejenih območij za borovo ogorčico (celinska Portugalska z otokom Madeira in določena območja Španije), ne glede na izvor, mora biti obdelan in označen v skladu s standardom ISPM-15.

Lesen pakirni material, ki je izdelan deloma ali v celoti iz lesa listavcev (javor (Acer spp.), divji kostanj (Aesculus spp.), jelša (Alnus spp.), breza (Betula spp.), gaber (Carpinus spp.), cercidifil (Cercidiphyllum spp.), leska (Corylus spp.), bukev (Fagus spp.), jesen (Fraxinus spp.), Koelreuteria spp., platana (Platanus spp.), topol (Populus spp.), vrba (Salix spp.), lipa (Tilia spp.) in brest (Ulmusspp.) in se premešča iz razmejenih območij za azijskega kozlička, mora biti obdelan in označen v skladu s standardom ISPM-15.

Dokumenti

Zakonodaja