Skoči do osrednje vsebine

Vpis v FITO register

FITO register je uradna evidenca izvajalcev poslovnih dejavnosti (fizičnih in pravnih oseb), ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelavo, predelavo, distribucijo/trženjem, uvozom oziroma izvozom določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov. V register so vpisani tudi izvajalci mednarodnega potniškega prometa in poštnih storitev oziroma vsi tisti, ki so v skladu s predpisi dolžni zagotavljati določene informacije potnikom ter uporabnikom poštnih storitev, vključno z internetno prodajo.

Zavezanci za vpis

Vpis v FITO register je obvezen za:

 • pridelovalce in distributerje določenih rastlin in rastlinskih proizvodov s Seznama XIII Izvedbene Uredbe (EU) 2019/2072, če le-te premeščajo (tržijo);
 • uvoznike oziroma njihove zastopnike (špediterje) določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov s Seznama XI (del A in B) Izvedbene Uredbe (EU) 2019/2072;
 • izvoznike oziroma njihove zastopnike (špediterje) določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere je treba pred izvozom izdati fitosanitarno spričevalo ali predizvozno spričevalo;
 • izvajalce poslovnih dejavnosti, ki obdelujejo, označujejo oziroma popravljajo lesen pakirni material v skladu z mednarodnim standardom ISPM-15;
 • izvajalce poslovnih dejavnosti, za katere je registracija zahtevana s posebnimi izvedbenimi akti Evropske unije zaradi določenih škodljivih organizmov (posebne zahteve, nujni ukrepi, …);
 • izvajalci mednarodnega potniškega prometa in poštnih storitev oziroma vsi tisti, ki so dolžni zagotavljati določene informacije potnikom ter uporabnikom poštnih storitev, vključno z internetno prodajo (letališča, pristanišča, prevozniki, pošte, hitre pošte, …).

Vpis v FITO register ni potreben za:

 • pridelovalce oziroma distributerje, ki dobavljajo rastline in rastlinske proizvode izključno in neposredno končnim neprofesionalnim uporabnikom (vrtičkarjem), razen ob prodaji po pogodbah sklenjenih na daljavo (npr. kataloška, spletna prodaja, prodaja po elektronski pošti);
 • prevoznike rastlin, rastlinskih proizvodov oziroma nadzorovanih predmetov, vključno z lesenim pakirnim materialom.

Zahteve za vpis v FITO register:

Posebnih pogojev ali zahtev za vpis v FITO register ni. Zavezanec le izpolni in posreduje vlogo na pristojni organ.

Vloga

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vloga se vloži na obrazcih in je prosta upravne takse.

V postopku registracije UVHVVR izda izpis iz FITO-registra, ki velja kot potrdilo o vpisu. Z njim zavezanec prejme neponovljivo registrsko številko, ki je njegov razpoznavni znak tudi na vsakem izdanem rastlinskem potnem listu.

Obrazci za vpis v FITO register

Dokazila

Dokazila niso potrebna.

Stroški

Za vpis v FITO register se upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah ne plača.

Dodatne informacije

Izvajalec poslovne dejavnosti je dolžan izpolnjevati predpisane obveznosti, še zlasti:

 • Vsako leto do 30. aprila javiti spremembe podatkov, ki se vodijo v registru (posodobitev);
 • Vsako leto do 30. aprila pristojnim organom oddati letno prijavo pridelave (pridelovalci, ki izdajajo rastlinske potne liste);
 • V roku 30 dni javiti spremembo imena, naslova ali kontaktnih podatkov;
 • Voditi evidence na način, da zagotavljajo sledljivost pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov v skladu z 69. in 70 členom Uredbe (EU) 2016/2031.

V skladu z 69. členom Uredbe 2016/2031/EU je predpisano vodenje evidenc, ki omogočajo sledljivost do dobavitelja oziroma tržnega prejemnika rastlin (na primer tržnega pridelovalca sadja, lesa, maloprodajne trgovine ali distributerja) in o izdanih rastlinskih potnih listih.

Sisteme in postopke vodenja evidenc je potrebno vzpostaviti na način, da zagotavljajo sledljivost pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov, in sicer:

 • vodenje evidence, ki omogoča, da se za vsako prodajno enoto prejetih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov identificira dobavitelja;
 • vodenje evidence, ki omogoča, da se za vsako prodajno enoto prodanih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov identificira prejemnika;
 • izvajalec dejavnosti zaradi zagotavljanja sledljivosti v skladu s prvo ali drugo alinejo zagotovi, da v zvezi z izdanim rastlinskim potnim listom vodi evidenco z naslednjimi informacijami: 

(a) kadar je ustrezno, izvajalcu poslovne dejavnosti, ki je dobavil zadevno prodajno enoto;

(b) izvajalcem poslovne dejavnosti, ki mu je bila dobavljena zadevna prodajna enota; in 

(c) ustreznimi informacijami v zvezi z rastlinskim potnim listom.

To so podatki navedeni na rastlinskem potnem listu, ki sledijo črkam na rastlinskem potnem listu:

 • A (botanično ime vrste ali rodu rastline),
 • B (izdajatelja RPL oziroma dobavitelja rastlin),
 • C če je predpisana „oznaka za sledljivost“ (pomeni črkovno, številčno ali alfanumerično oznako, ki zaradi sledljivosti opredeljuje pošiljko, partijo ali prodajno enoto, vključno z oznakami, povezanimi s partijo, serijo, datumom proizvodnje ali dokumenti izvajalca poslovne dejavnosti) in
 • D (poreklo). 

Evidenco se lahko zagotovi na različne načine: hranjen RPL, kopija RPL, fotografija. Najlažje pa je, da so ustrezni podatki navedeni na dobavnici ali računu. To ne pomeni, da ima dobavnica ali račun obliko in vsebino RPL, ampak da so nekje navedeni podatki o: botaničnem imenu, izdajatelju RPL /dobavitelju rastlin, oznaki za sledljivost (če je predpisana) in poreklu. To so podatki, ki jih dobavnica ali račun največkrat vsebuje (mogoče ne porekla).

V skladu s 70. členom Uredbe 2016/2031/EU morajo imeti izvajalci poslovnih dejavnosti vzpostavljene tudi sisteme in postopke, ki omogočajo sledljivost premikov rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov po svojih prostorih in med njimi. Na ta način lahko zagotovijo sledljivost o prejetih in dobavljenih rastlinah. 

Zgoraj navedene evidence je treba voditi najmanj 3 leta od prejema, prodaje oziroma premika rastlin in rastlinskih proizvodov.

Obveznost vodenja evidenc velja za vse izvajalce poslovnih dejavnosti, tudi neregistrirane, ki prejmejo rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete z RPL (maloprodajne trgovine, tržni pridelovalci sadja, zelenjave, lesa ipd). Hranjenje etiket kot rastlinskih potnih listov ni več predpisano. Sledljivost je predpisana zato, da se v primeru okužbe rastline z boleznijo ali škodljivcem lahko identificira izvor okužbe, torej do pridelovalca.

Seznam XI in seznam XIII izvedbene uredbe

Zakonodaja