Skoči do osrednje vsebine

Vpis v FITO register

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

FITO register je uradna evidenca izvajalcev poslovnih dejavnosti (fizičnih in pravnih oseb), ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelavo, predelavo, distribucijo/trženjem, uvozom oziroma izvozom določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov. V register so vpisani tudi izvajalci mednarodnega potniškega prometa in poštnih storitev oziroma vsi tisti, ki so v skladu s predpisi dolžni zagotavljati določene informacije potnikom ter uporabnikom poštnih storitev, vključno z internetno prodajo.

Zavezanci za vpis v FITO register

Vpis v FITO register je obvezen za:

 • pridelovalce in distributerje določenih rastlin in rastlinskih proizvodov s Seznama XIII še ne objavljene Izvedbene Uredbe (EU), če le-te premeščajo (tržijo);
 • uvoznike in njihove zastopnike (špediterje) določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov s Seznama XI (del A in B) še ne objavljene Izvedbene Uredbe (EU);
 • izvoznike določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere je treba pred izvozom izdati fitosanitarno spričevalo ali predizvozno spričevalo;
 • izvajalce poslovnih dejavnosti, ki obdelujejo, označujejo oziroma popravljajo lesen pakirni material v skladu z mednarodnim standardom ISPM-15
 • izvajalce poslovnih dejavnosti, za katere je registracija zahtevana s posebnimi izvedbenimi akti Evropske unije zaradi določenih škodljivih organizmov (posebne zahteve, nujni ukrepi, …);
 • izvajalci mednarodnega potniškega prometa in poštnih storitev oziroma vsi tisti, ki so dolžni zagotavljati določene informacije potnikom ter uporabnikom poštnih storitev, vključno z internetno prodajo (letališča, pristanišča, prevozniki, pošte, hitre pošte, …).

Vpis v FITO register ni potreben za:

 • pridelovalce oziroma distributerje, ki dobavljajo rastline in rastlinske proizvode izključno in neposredno končnim neprofesionalnim uporabnikom (vrtičkarjem), razen ob prodaji po pogodbah sklenjenih na daljavo (npr. kataloška, spletna prodaja, prodaja po elektronski pošti),
 • prevoznike rastlin, rastlinskih proizvodov oziroma nadzorovanih predmetov, vključno z lesenim pakirnim materialom.

Zahteve za vpis v FITO register:

Posebnih pogojev ali zahtev za vpis v FITO register ni. Zavezanec le izpolni in posreduje vlogo na pristojni organ.

Vloga za vpis v FITO register

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Vloga se vloži na obrazcih in je prosta upravne takse.

V postopku registracije Uprava izda izpis iz FITO-registra, ki velja kot potrdilo o vpisu. Z njim zavezanec prejme neponovljivo registrsko številko, ki je njegov razpoznavni znak tudi na vsakem izdanem rastlinskem potnem listu.

Obrazci za vpis v FITO register

 • Navodila za vpis v FITO register

  Navodila | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Osnovni podatki o izvajalcu poslovne dejavnosti ter podatki o poslovni dejavnosti

  Obrazci, prijavnice | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Vprašalnik za izdajanje rastlinskih potnih listov

  Obrazci, prijavnice | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dokazila

Dokazila niso potrebna.

Stroški

Za vpis v FITO register se upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah ne plača.

Dodatne informacije

Izvajalec poslovne dejavnosti je dolžan izpolnjevati predpisane obveznosti, še zlasti:

 • Vsako leto do 30. aprila javiti spremembe podatkov, ki se vodijo v registru (posodobitev)
 • v roku 30 dni javiti spremembo imena, naslova ali kontaktnih podatkov
 • Voditi evidence na način, da zagotavljajo sledljivost pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov v skladu z 69. in 70 členom Uredbe (EU) 2016/2031

Seznama XI in XIII izvedbene uredbe

Zakonodaja EU

 • Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2313 z dne 13. decembra 2017 o določitvi specifikacij o obliki rastlinskega potnega lista za premike po ozemlju Unije in rastlinskega potnega lista za vnos na varovano območje in premike po njem

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/827 z dne 13. marca 2019 o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in postopkih za zagotovitev, da so navedena merila izpolnjena
Iskalnik