GOV.SI

Vpis v FITO register

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Zavezanci za vpis v FITO register

Vpis v FITO register je obvezen za:

 • pridelovalce, predelovalce in distributerje rastlin in rastlinskih proizvodov s Seznama V.A Direktive Sveta 2000/29/ES, če te rastline premeščajo (tržijo);
 • uvoznike s Seznama V.B Direktive Sveta 2000/29/ES; imetnike določenih rastlin (npr. rododendron, aktinidija, palme,…), za katere je tako določeno s posebnimi predpisi Evropske unije zaradi določenih škodljivih organizmov (Odločbe oziroma Izvedbeni sklepi Evropske komisije o nujnih ukrepih);
 • zbirne in distribucijske centre jedilnega krompirja na območju pridelave, ki jedilni krompir pakirajo, perejo oziroma sortirajo.

 Vpis v FITO register ni potreben za:

 • imetnike, ki se ukvarjajo z distribucijo oziroma prodajo na drobno ali skladiščenjem rastlin in rastlinskih proizvodov s Seznama V.A.I in V.A.II  Direktive Sveta 2000/29/ES, če naprej premeščajo rastline in rastlinske proizvode, ki so že opremljeni z rastlinskimi potnimi listi tako, da so pripravljeni za prodajo končnemu uporabniku;
 • majhne pridelovalce ali predelovalce, katerih celotna pridelava oziroma predelava in prodaja rastlin in rastlinskih proizvodov je namenjena za samooskrbo oziroma končno prodajo fizičnim osebam, ki niso tržni pridelovalci, na lokalnem trgu, in izhaja iz zemljišča manjšega od 100 m2 za pokrite oziroma 1000 m2 za nepokrite površine, ali dohodek iz dejavnosti, registrirane v FITO register v gospodarskem letu ne presega 1/3 letne povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji
 • imetnike, ki se ukvarjajo s pridelavo jedilnega krompirja, če pakirajo, perejo oziroma sortirajo samo lastne pridelke.

 Zahteve za vpis v FITO register:

 • imenovanje odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin, ki je ustrezno strokovno usposobljena,
 • podpis izjave o seznanjenosti s področnimi predpisi in obveznostmi, ki izhajajo iz registracije,
 • v primeru pridelave rastlin predhoden vpis v Register kmetijskih gospodarstev pri krajevno pristojni upravni enoti (imeti dodeljeno KMG-MID št. s pripadajočimi GERK-i).

Vloga za vpis v FITO register

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

ali na e-naslov:

gp.uvhvvr(at)gov.si

Vloga se vloži na predpisanih obrazcih in je prosta upravne takse.

 V postopku registracije Uprava izda odločbo o vpisu v FITO-register, s katero imetnik prejme neponovljivo registrsko številko. Registrska številka je razpoznavni znak imetnika tudi na vsakem izdanem rastlinskem potnem listu.

Obrazci za vpis v FITO register

 • Osnovni podatki o imetniku in odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin

  Obrazci, prijavnice | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Osnovni podatki o mestu pridelave

  Obrazci, prijavnice | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Izjava imetnika, ki je zavezanec za vpis v FITO register

  Obrazci, prijavnice | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Vprašalnik za izdajanje rastlinskih potnih listov

  Obrazci, prijavnice | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dokazila

Za vpis v FITO register mora zavezanec zagotoviti strokovno usposobljeno osebo, ki izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti in ki bo odgovorna za izpolnjevanje predpisanih obveznosti. Podatke o strokovni usposobljenosti zavezanec navede v vlogi, dodatna dokazila niso potrebna.

Stroški

Za vpis v FITO register se upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah ne plača.

Druge informacije

NAVODILA za izpolnjevanje obrazcev za vpis v FITO register: NAVODILA - registracija

Seznam rastlin .pdf

Pri opravljanju dejavnosti mora registrirani imetnik rastlin preko svoje odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin izpolnjevati predpisane obveznosti, ki izhajajo iz registracije, še zlasti:

 • voditi podatke o pridelavi, predelavi in prometu rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih kupujejo za skladiščenje ali sajenje na posestvu, jih pridelujejo ali jih odpošiljajo drugam in te listine hraniti najmanj eno leto;
 • opravljati redne vizualne zdravstvene preglede rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov in voditi evidenco o teh pregledih ter nemudoma obvestiti Upravo oziroma pristojnega inšpektorja o vseh nenavadnih pojavih in izbruhih škodljivih organizmov;
 • prijaviti Upravi vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka;
 • oddati letno prijavo pridelave v predpisanem roku;
 • omogočiti fitosanitarne preglede pristojnega inšpektorja ali druge uradne osebe (organi za uradno potrjevanje rastlinskega semenskega materiala).