Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov

Rastlinski potni list je uradna etiketa, ki spremlja pošiljke predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov pri njihovih premikih znotraj EU in potrjuje, da te izpolnjujejo predpisane zahteve zdravstvenega varstva rastlin, nadzornim organom pa omogoča sledljivost blaga. Rastlinski potni list ima predpisano vsebino in obliko.

Rastlinske potne liste lahko izdaja registrirani imetnik rastlin sam, če za to pridobi dovoljenje pristojnega organa.

Pogoji za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskega potnega lista

Rastlinski potni listi se obvezno izdajajo za predpisane rastline in rastlinske proizvode:

  • določene s Prilogo XIII Izvedbene Uredbe (EU) 2019/2072
  • določene s posebnimi izvedbenimi akti Evropske unije zaradi določenih škodljivih organizmov.

 V prilogi XIII Izvedbene Uredbe (EU) 2019/2072 so fitosanitarno najbolj rizične  rastline, in sicer:

  • vse rastline za saditev (sadilni in razmnoževalni material), razen semen,
  • določene vrste semen,
  • določene vrste lesa,
  • deli določenih vrst rastlin.

Zahteve za pridobitev dovoljenja:

  • veljavna odločba o vpisu v FITO-register in dodeljena registrska številka;
  • imenovanje ustrezne strokovne osebe, ki je opravila preizkus znanja iz zdravja rastlin in o tem pridobila potrdilo;
  • podpis izjav glede ustreznega vodenja evidenc, ustrezne opreme in objektov ter učinkovitega Načrta ukrepov v primeru suma pojava ali odkritja škodljivega organizma
  • zapisnik pristojnega inšpektorja glede izpolnjevanja pogojev.

Pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Vloga se vloži na obrazcih in je prosta upravne takse.

Ko je vloga administrativno in vsebinsko popolna ter je iz inšpekcijskega zapisnika razvidno, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev dovoljenja, Uprava izda dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov.

Dokazila

Zapisnik pristojnega inšpektorja glede izpolnjevanja pogojev.

Imenovana strokovna oseba mora pridobiti potrdilo o preverjanju znanja s področja zdravja rastlin, za kar Uprava organizira usposabljanja.

Do 14.12.2020 velja prehodni rok za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov tudi brez potrdila o preverjanju znanja. Po tem datumu je potrdilo pogoj za pridobitev dovoljenja.

Potrdila o temeljnem znanju iz zdravstvenega varstva rastlin, pridobljena pred 14.12.2019, se štejejo za potrdila o preverjanju znanja s področja zdravja rastlin.

Stroški

Za dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov se upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah ne plača.