GOV.SI

Dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Pogoji za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskega potnega lista

Rastlinski potni listi se obvezno izdajajo za predpisane rastline in rastlinske proizvode:

 • določene s Seznamom A Direktive sveta 2000/29/ES
 • katerih nadzor je reguliran s posebnimi predpisi Evropske unije (Odločbe/Izvedbeni sklepi Evropske komisije o ukrepih).

Seznam V.A Direktive sveta 2000/29/ES je glede na fitosanitarno nevarnost razdeljen na zelo rizične in manj rizične rastline, in sicer:

 • če gre za pošiljke rastlin s Seznamov V.A.I/1 in V.A.II/1 (za varovana območja), mora rastlinski potni list spremljati pošiljke do končnega prejemnika;
 • če gre za pošiljke rastlin, s Seznamov V.A.I/2 in V.A.I/3 ter V.A.II/2 (za varovana območja), mora rastlinski potni list spremljati pošiljke le do tržnih pridelovalcev (pravne in fizične osebe, ki se profesionalno ukvarjajo s pridelavo rastlin in rastlinskih proizvodov).

Zahteve za pridobitev dovoljenja:

 • veljavna odločba o vpisu v FITO-register in dodeljena registrska številka;
 • ustrezna odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin, ki je pridobila potrdilo o temeljnem znanju iz zdravstvenega varstva rastlin;
 • zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz registracije, ter pogojev glede ustreznosti predlogov rastlinskih potnih listov (vrste, oblike in vsebine), katerih vzorce pristojnemu inšpektorju predloži na vpogled; za pregled se plača pristojbina;
 • podpis izjave na vlogi za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov, da je pripravljen in sposoben izpolniti obveznosti pri izdajanju rastlinskih potnih listov.

Vloga za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

ali na e-naslov:

gp.uvhvvr(at)gov.si

Vloga se vloži na predpisanih obrazcih in je prosta upravne takse.

Ko je vloga administrativno in vsebinsko popolna ter pristojni fitosanitarni inšpektor zapisniško ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev, Uprava izda dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov.

Obrazci - izdajanje rastlinskih potnih listov

 • Vloga za pridobitev dovoljenja

  Obrazci, prijavnice | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Izjava za pridobitev dovoljenja (rastlinski potni list)

  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dokazila

Za pridobitev dovoljenja mora imetnik rastlin pridobiti zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz registracije, ter pogojev glede ustreznosti predlogov rastlinskih potnih listov (vrste, oblike in vsebine), katerih vzorce pristojnemu inšpektorju predloži na vpogled.

V roku enega leta od pridobitve dovoljenja mora imenovana odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin pridobiti potrdilo o temeljnem znanju iz zdravstvenega varstva rastlin, za kar Uprava organizira usposabljanja.

Stroški

Za dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov se upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah ne plača.

Za pregled pristojnega fitosanitarnega inšpektorja o izpolnjevanju pogojev se plača pristojbina v skladu s Pravilnikom o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Druge informacije

Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov

Obrazec mora biti natančno izpolnjen s tiskanimi črkami in križci. V primeru, da so podatki nepopolni ali napačni, bo potrebna dopolnitev vloge.


Obrazec 4: VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA

 I. V prvi rubriki obrazca je prostor za vpis vašega naziva in vaše registrske številke iz FITO registra, ki vam je bila dodeljena ob vpisu v register. Če vanj še niste vpisani, pustite prostor za številko prazen.
II. Pod mesto / enoto pridelave vpišite vašo FITO ali KMG-MID številko mesta ali enote pridelave, ki vam je bila dodeljena pri vpisu v FITO register ali RKG. Če v enega ali drugega še niste vpisani, pustite prostor za številko prazen.
III. S križcem označite, ali gre za prvo vlogo,  za razširitev že obstoječega dovoljenja ali za razveljavitev dovoljenja.
IV:  S križcem označite, katere vrste rastlinskih potnih listov želite izdajati.

Možnih je več odgovorov:
– če boste rastline ali rastlinske proizvode prodajali tudi v varovana območja držav članic Evropske unije, to označite (ZP-Zona protecta), saj morajo biti med pridelavo pregledana po zahtevah teh območij;
– če prosite za dovoljenje kot uvoznik ali distributer rastlin in rastlinskih proizvodov, ki za premeščanje potrebujejo rastlinski potni list, označite vlogo za izdajo nadomestnih potnih listov.

 V: S križcem označite, za katere rastline nameravate izdajati rastlinske potne liste.


Obrazec 5: IZJAVA

Na prazno polje izjave vpišite naziv pravne osebe oziroma za fizične osebe ime in priimek ter s križcem označite ustrezno pod izjavo:
1.  Možnih je več odgovorov
2.a  Možnih je več odgovorov
2.b  Možen je en odgovor
2.c  Možnih je več odgovorov
2.d  Možnih je več odgovorov
3. Možnih je več odgovorov
4.    Možen je en odgovor

Napišite datum in se podpišite.

Izpolnjen obrazec kopirajte in kopijo shranite doma!

Originalni izpolnjen obrazec pošljite na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Vašo vlogo bomo na upravi pregledali in jo posredovali v nadaljnjo obravnavo pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju, ki bo pri vas opravil pregled in izdal zapisnik glede izpolnjevanja pogojev za izdajanje rastlinskih potnih listov (izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz registracije, in ustreznost vzorcev rastlinskih potnih listov glede vrste, oblike in vsebine).

PRIMERI oblikovanja Rastlinskega potnega lista .pdf

glej tudi Seznam V.A Direktive 2000/29/ES