Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Rastlinski potni list uradna etiketa, ki spremlja pošiljke predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov pri njihovih premikih znotraj EU in potrjuje, da te izpolnjujejo predpisane zahteve zdravstvenega varstva rastlin, nadzornim organom pa omogoča sledljivost blaga. Rastlinski potni list ima predpisano vsebino in obliko.

Rastlinske potne liste lahko izdaja registrirani imetnik rastlin sam, če za to pridobi dovoljenje pristojnega organa.

Pogoji za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskega potnega lista

Rastlinski potni listi se obvezno izdajajo za predpisane rastline in rastlinske proizvode:

 • določene s Prilogo XIII še ne objavljene Izvedbene Uredbe (EU)
 • določene s posebnimi izvedbenimi akti Evropske unije zaradi določenih škodljivih organizmov (posebne zahteve, nujni ukrepi, …).

 Na Seznamu XIII Izvedbene Uredbe (EU) so fitosanitarno najbolj rizične  rastline, in sicer:

 • vse rastline za saditev (sadilni in razmnoževalni material), razen semen,
 • določene vrste semen,
 • določene vrste lesa,
 • deli določenih vrst rastlin.

Zahteve za pridobitev dovoljenja:

 • veljavna odločba o vpisu v FITO-register in dodeljena registrska številka;
 • imenovanje ustrezne strokovne osebe, ki je opravila preizkus znanja iz zdravja rastlin in o tem pridobila potrdilo;
 • podpis izjav glede ustreznega vodenja evidenc, ustrezne opreme in objektov ter vzpostavljenega Načrta ukrepov v primeru suma pojava ali odkritja škodljivega organizma.

Vloga za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Vloga se vloži na obrazcih in je prosta upravne takse.

Ko je vloga administrativno in vsebinsko popolna ter so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev dovoljenja, Uprava izda dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov.

Obrazci - izdajanje rastlinskih potnih listov

Dokazila

Imenovana strokovna oseba mora pridobiti potrdilo o preverjanju znanja s področja zdravja rastlin, za kar Uprava organizira usposabljanja.

Do 14.12.2020 velja prehodni rok za pridobitev dovoljenja za izdajanje RPL tudi brez potrdila o preverjanju znanja. Po tem datumu je potrdilo pogoj za pridobitev dovoljenja.

Potrdila o temeljnem znanju iz zdravstvenega varstva rastlin, pridobljena pred 14.12.2019, se štejejo za potrdila o preverjanju znanja s področja zdravja rastlin.

Stroški

Za dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov se upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah ne plača.

Druge informacije

PRIMERI oblikovanja Rastlinskega potnega lista glej .pdf

Zakonodaja EU

 • Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2313 z dne 13. decembra 2017 o določitvi specifikacij o obliki rastlinskega potnega lista za premike po ozemlju Unije in rastlinskega potnega lista za vnos na varovano območje in premike po njem

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/827 z dne 13. marca 2019 o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in postopkih za zagotovitev, da so navedena merila izpolnjena
Iskalnik