Skoči do osrednje vsebine

Vpis v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin

Register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (register dobaviteljev) je uradna evidenca fizičnih in pravnih oseb, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, trženjem oziroma uvozom semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Postopek vpisa v register dobaviteljev se začne na podlagi pisne vloge.

Zavezanci za vpis in izjeme

Zavezanci za vpis v register dobaviteljev

V register dobaviteljev se vpišejo fizične in pravne osebe (dobavitelji), ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo vsaj z eno od naslednjih dejavnosti dobavitelja:

  • pridelava semenskega materiala (z namenom trženja);
  • priprava semenskega materiala za trženje (vsi postopki, s katerimi se semenski material kmetijskih rastlin pripravi za trg: sušenje, čiščenje, sortiranje, tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi ali kemikalijami, pakiranje in označevanje …);
  • trženje semenskega materiala (prodaja, dobava ali distribucija semenskega materiala tretji osebi proti plačilu ali brezplačno, ponujanje semenskega materiala v prodajo, skladiščenje semenskega materiala oziroma vsako razpolaganje s semenskim materialom z namenom trženja);
  • uvoz semenskega materiala.

Izjeme

Vpis v register dobaviteljev ni obvezen za dobavitelje, ki se ukvarjajo izključno s prodajo semenskega materiala kmetijskih rastlin na drobno fizičnim osebam, ki so končni porabniki in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno.

Vloga za vpis v register dobaviteljev

Dobavitelj navede v vlogi za vpis v register dobaviteljev naslednje podatke:

1. o dobavitelju:

  • osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež,
  • davčno številko ali enotno matično številko občana ali matično številko poslovnega subjekta,
  • pravno organizacijsko obliko;

2. o dejavnostih dobavitelja, ki jih namerava opravljati: pridelava, priprava za trg, trženje oziroma uvoz, po vrstah oziroma skupinah kmetijskih rastlin;

3. o kmetijskem gospodarstvu, če je se ukvarja s pridelavo semenskega materiala: naziv in naslov kmetijskega gospodarstva ter njegovo identifikacijsko številko (KMG-MID);

4. o odgovorni strokovni osebi:

  • osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
  • enotno matično številko občana ali davčno številko,
  • dosežena izobrazba in delovne izkušnje.

Vlogi priloži pooblastilo za strokovno osebo, ki bo odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja.

Naslov za vložitev vloge za vpis v register dobaviteljev

Vpis v register dobaviteljev

Uprava preveri vlogo po formalni in vsebinski plati.

Če je vloga popolna in je dobavitelj zagotovil strokovno osebo, ki bo odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, ga Uprava vpiše v register dobaviteljev. Ob vpisu mu dodeli neponovljivo registrsko številko dobavitelja.

Stroški postopka

Za vpis v register dobaviteljev se upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah ne plača.