Skoči do osrednje vsebine

Vpis v register dobaviteljev

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (register dobaviteljev) je uradna evidenca fizičnih in pravnih oseb, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, trženjem oziroma uvozom semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Zavezanci za vpis in izjeme

Zavezanci za vpis v register dobaviteljev

V register dobaviteljev se vpišejo dobavitelji, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo vsaj z eno od naslednjih dejavnosti dobavitelja:

  • pridelava semenskega materiala z namenom trženja;
  • priprava semenskega materiala za trženje (vsi postopki, s katerimi se semenski material kmetijskih rastlin pripravi za trg: sušenje, čiščenje, sortiranje, tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi ali kemikalijami, pakiranje in označevanje …);
  • trženje semenskega materiala (prodaja, dobava ali distribucija semenskega materiala tretji osebi proti plačilu ali brezplačno, ponujanje semenskega materiala v prodajo, skladiščenje semenskega materiala oziroma vsako razpolaganje s semenskim materialom z namenom trženja);
  • uvoz semenskega materiala.

Izjeme

Vpis v register dobaviteljev ni obvezen za dobavitelje, ki se ukvarjajo izključno s prodajo semenskega materiala kmetijskih rastlin na drobno fizičnim osebam, ki so končni porabniki in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno.

Vloga za vpis v register dobaviteljev

Dobavitelj se vpiše v register dobaviteljev na podlagi vloge, v kateri navede:

1. identifikacijske podatke o dobavitelju:

  • osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež,
  • davčno številko ali enotno matično številko občana ali matično številko poslovnega subjekta,
  • pravno organizacijsko obliko;

2. dejavnosti dobavitelja, ki jih namerava opravljati: pridelava, priprava za trg, trženje oziroma uvoz, po vrstah oziroma skupinah kmetijskih rastlin;

3. podatke o kmetijskem gospodarstvu, če je se ukvarja s pridelavo semenskega materiala: naziv in naslov kmetijskega gospodarstva ter njegovo neponovljivo identifikacijsko številko (KMG-MID);

4. identifikacijske podatke o odgovorni strokovni osebi:

  • osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
  • enotno matično številko občana ali davčno številko.

Vloga se lahko vloži na obrazcih.

Vlogo se pošlje na Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

     Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

     Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

     Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

ali na e-naslov: gp.uvhvvr@gov.si

Pogoji za vpis in dokazila

Za vpis v register dobaviteljev mora dobavitelj zagotoviti osebo, ki izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti in ki bo odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja (odgovorna strokovna oseba).

Kot dokazilo o zagotovitvi odgovorne strokovne osebe se vlogi priloži pooblastilo dobavitelja tej osebi in izjava odgovorne strokovne osebe, da se s pooblastilom strinja in je pripravljena izpolnjevati obveznosti dobavitelja.

Kot dokazilo o strokovni usposobljenosti odgovorne strokovne osebe se v vlogi poleg identifikacijskih posatkov navedejo tudi njene delovne izkušnje.

Namesto dokazil se lahko priloži izpolnjeni obrazec 3.

Stroški postopka

Za vpis v register dobaviteljev se upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah ne plača.

Iskalnik