Skoči do osrednje vsebine

Vpis v register dobaviteljev

Register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (register dobaviteljev) je uradna evidenca fizičnih in pravnih oseb, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, trženjem oziroma uvozom semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Zavezanci za vpis in izjeme

Zavezanci za vpis v register dobaviteljev

V register dobaviteljev se vpišejo dobavitelji, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo vsaj z eno od naslednjih dejavnosti dobavitelja:

  • pridelava semenskega materiala z namenom trženja;
  • priprava semenskega materiala za trženje (vsi postopki, s katerimi se semenski material kmetijskih rastlin pripravi za trg: sušenje, čiščenje, sortiranje, tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi ali kemikalijami, pakiranje in označevanje …);
  • trženje semenskega materiala (prodaja, dobava ali distribucija semenskega materiala tretji osebi proti plačilu ali brezplačno, ponujanje semenskega materiala v prodajo, skladiščenje semenskega materiala oziroma vsako razpolaganje s semenskim materialom z namenom trženja);
  • uvoz semenskega materiala.

Izjeme

Vpis v register dobaviteljev ni obvezen za dobavitelje, ki se ukvarjajo izključno s prodajo semenskega materiala kmetijskih rastlin na drobno fizičnim osebam, ki so končni porabniki in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno.

Vloga za vpis v register dobaviteljev

Dobavitelj se vpiše v register dobaviteljev na podlagi vloge, v kateri navede:

1. identifikacijske podatke o dobavitelju:

  • osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež,
  • davčno številko ali enotno matično številko občana ali matično številko poslovnega subjekta,
  • pravno organizacijsko obliko;

2. dejavnosti dobavitelja, ki jih namerava opravljati: pridelava, priprava za trg, trženje oziroma uvoz, po vrstah oziroma skupinah kmetijskih rastlin;

3. podatke o kmetijskem gospodarstvu, če je se ukvarja s pridelavo semenskega materiala: naziv in naslov kmetijskega gospodarstva ter njegovo neponovljivo identifikacijsko številko (KMG-MID);

4. identifikacijske podatke o odgovorni strokovni osebi:

  • osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
  • enotno matično številko občana ali davčno številko.

Vloga se lahko vloži na obrazcih.

Vlogo se pošlje na Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

     Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

     Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

     Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

ali na e-naslov: gp.uvhvvr@gov.si

Pogoji za vpis in dokazila

Za vpis v register dobaviteljev mora dobavitelj zagotoviti osebo, ki izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti in ki bo odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja (odgovorna strokovna oseba).

Kot dokazilo o zagotovitvi odgovorne strokovne osebe se vlogi priloži pooblastilo dobavitelja tej osebi in izjava odgovorne strokovne osebe, da se s pooblastilom strinja in je pripravljena izpolnjevati obveznosti dobavitelja.

Kot dokazilo o strokovni usposobljenosti odgovorne strokovne osebe se v vlogi poleg identifikacijskih posatkov navedejo tudi njene delovne izkušnje.

Namesto dokazil se lahko priloži izpolnjeni obrazec 3.

Stroški postopka

Za vpis v register dobaviteljev se upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah ne plača.