Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev dovoljenja za trženje semenskega materiala sort v postopku vpisa v sortno listo

Semenski material sorte poljščin, zelenjadnic, hmelja in trte, za katero je bila vložena prijava za vpis v sortno listo, se lahko trži na podlagi posebnega dovoljenja. 

Pri poljščinah se lahko semenski material trži le za namen dodatnega preizkušanja in testiranja sorte.

Postopek izdaje dovoljenja se začne na podlagi pisne zahteve.

Upravičenci

Dovoljenje za trženje semenskega materiala sorte, ki je v postopku vpisa v sortno listo, lahko pridobi oseba, ki je vložila popolno prijavo za vpis sorte v sortno listo (prijavitelj), ali njen zastopnik.

Zahteva za pridobitev dovoljenja

V zahtevi za pridobitev dovoljenja za trženje semenskega materiala sort, ki so v postopku vpisa v sortno listo, se navedejo:

 • identifikacijski podatki o osebi, ki vlaga zahtevo: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firma in sedež;
 • identifikacijski podatki o prijavitelju sorte v postopek vpisa v sortno listo, če zahtevo vlaga pooblaščeni zastopnik prijavitelja: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firma in sedež;
 • podatki o vzdrževalcu sorte;
 • podatki o semenskem materialu, ki se bo tržil: vrsta  in sorta, registrska številka, pod katero se sorta vodi v postopku vpisa v sortno listo, in količine semenskega materiala.

Pri poljščinah se navede tudi namen trženja semena in države, v katerih se bo seme tržilo.

Naslov za vložitev zahteve za pridobitev dovoljenja

Stroški postopka

Za izdajo dovoljenja za trženje semenskega materiala sorte, ki je v postopku vpisa v sortno listo, plača vložnik zahteve upravno takso po tar. št. 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: dovolitev trženja sorte v postopku vpisa
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002