Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev dovoljenja za trženje semena sort v postopku vpisa v sortno listo

Semenski material sorte poljščin, zelenjadnic, hmelja in trte, za katero je bila vložena prijava za vpis v sortno listo, se lahko v omejenih količinah trži na podlagi posebnega dovoljenja.

Upravičenci

Dovoljenje za trženje semenskega materiala sorte, ki je v postopku vpisa v sortno listo, lahko pridobi oseba, ki je vložila prijavo za vpis sorte v sortno listo (prijavitelj), ali njen zastopnik.

Oseba, ki bo tržila semenski material sorte v postopku vpisa, mora biti vpisana v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Vložitev zahteve

Dovoljenje se pridobi na podlagi zahteve, v kateri se navedejo:

 • identifikacijski podatki o prijavitelju sorte: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firma in sedež;
 • identifikacijski podatki o pooblaščenem zastopniku, če obstaja: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firma in sedež;
 • podatki o semenskem materialu, ki ga namerava prijavitelj tržiti: vrsta  in sorta, registrska številka, pod katero se sorta vodi v postopku vpisa v sortno listo, države, v katerih bodo potekali poskusi in testiranja , vzdrževalce sorte ter količine semenskega materiala, po državah, v katerih se bo semenski material tržil,
 • namen trženja.

Zahteva se lahko vloži na obrazcu.

Na zahtevo se Upravi posreduje opis sorte, zlasti s tistimi lastnostmi, ki so pomembne za ugotavljanje sortne pristnosti in čistosti semenskega materiala v postopku uradnega potrjevanja.

Zahteva se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

          Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

          Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

          Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

 ali na e-naslov:  gp.uvhvvr(at)gov.si

Dovoljenje se izda za eno leto in ga je mogoče podaljšati.

Pogoji za pridobitev dovoljenja in količinske omejitve

Dovoljenje se lahko pridobi, če je bila za sorto že vložena popolna prijava za vpis v sortno listo.

Dovoljenje se dobi za trženje semenskega materiala v količinah, potrebnih za izvedbo sortnih poskusov ali drugih testov z namenom, da se pridobijo praktične izkušnje pri pridelavi sorte in dodatni podatki uporabni vrednosti sorte.

Količine semenskega materiala, ki jih je dovoljeno tržiti v ta namen, so določene s Pravilnikom o količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin in obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja.

Stroški postopka

Za izdajo dovoljenja za trženje semenskega materiala sorte, ki je v postopku vpisa v sortno listo, plača prijavitelj upravno takso po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila:   dovolitev trženja sorte v postopku vpisa
 • naziv banke:   Banka Slovenije
 • naziv prejemnika:   Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika:   Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN):       SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC:   BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca):   SI11 23370-7111002

Zakonodaja EU