Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev dovoljenja za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja

Dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (register dobaviteljev) in bo izdajal etikete in potrdila dobavitelja, mora imeti dovoljenje za izdajo takih etiket in potrdil.

Zavezanci in izjeme

Dovoljenje mora pridobiti dobavitelj, ki želi dati na trg semenski material kmetijskih rastlin, ki mora biti na trgu označeni s predpisanimi etiketami dobavitelja oziroma jih mora spremljati potrdilo dobavitelja:

 • razmnoževalni material (cepiči, podlage) ali sadike sadnih rastlin kategorije C.A.C.,
 • razmnoževalni material (cepiči) trte ali trsne cepljenke kategorije standard,
 • razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic (npr. čebulček, šalotka ali česen za saditev, vse sadike zelenjadnic),
 • razmnoževalni material okrasnih rastlin,
 • seme zelenjadnic kategorije standardno seme (vključno z majhnimi pakiranji mešanice standardnega semena različnih sort zelenjadnic).

Dovoljenje mora pridobiti tudi dobavitelj, ki daje na trg uradno potrjeno seme poljščin in zelenjadnic v majhnih pakiranjih, če ga želi označiti z etiketami dobavitelja.

Dovoljenja ni treba pridobiti dobaviteljem, ki so majhni pridelovalci in katerih celotna pridelava semenskega materiala je namenjena za samooskrbo ali za prodajo na lokalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega semenskega materiala in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno (niso tržni pridelovalci sadja, grozdja, zelenjave, okrasnih rastlin).

Vloga za pridobitev dovoljenja

Dobavitelj pridobi dovoljenje na podlagi vloge, v kateri navede:

1. identifikacijske podatke o dobavitelju:

 • osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja,
 • neponovljivo registrsko številko dobavitelja, s katero je vpisan v register dobaviteljev;

2. identifikacijske podatke o odgovorni strokovni osebi dobavitelja, ki bo odgovorna za izdajo etiket in potrdil dobavitelja:

 • osebno ime in evidenčno številko, s katero je vpisan v register dobaviteljev kot odgovorna strokovna oseba dobavitelja,

3. vrste oziroma skupine kmetijskih rastlin, ki jih prideluje in trži in za katere bo izdajal etikete in potrdila dobavitelja.

Vloga se lahko vloži na obrazcu VLOGA za dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

     Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

     Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

     Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

ali na e-naslov: gp.uvhvvr@gov.si.

Dokazila

Dobavitelj mora vlogi priložiti vzorec etiket in potrdil dobavitelja, ki jih namerava izdajati. 

Navodila dobaviteljem za pripravo vzorcev etiket in potrdil dobavitelja so na tej povezavi.

Stroški postopka

Za pridobitev dovoljenja se plača upravna taksa po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila:   dovoljenje za izdajo etiket dobavitelja
 • naziv banke:   Banka Slovenije
 • naziv prejemnika:   Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika:   Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN):       SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC:   BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca):   SI11 23370-7111002