Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev dovoljenja za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja

Dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (register dobaviteljev) in bo izdajal etikete in potrdila dobavitelja, mora imeti dovoljenje za izdajo takih etiket in potrdil.

Postopek izdaje dovoljenja se začne na podlagi pisne vloge.

Zavezanci in izjeme

Dovoljenje mora pridobiti dobavitelj, ki želi dati na trg semenski material kmetijskih rastlin, ki mora biti na trgu označeni s predpisanimi etiketami dobavitelja oziroma jih mora spremljati potrdilo dobavitelja:

 • razmnoževalni material (cepiči, podlage) ali sadike sadnih rastlin kategorije C.A.C.,
 • razmnoževalni material (cepiči) trte ali trsne cepljenke kategorije standard,
 • razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic (npr. čebulček, šalotka ali česen za saditev, vse sadike zelenjadnic),
 • razmnoževalni material okrasnih rastlin,
 • seme zelenjadnic kategorije standardno seme (vključno z majhnimi pakiranji mešanice standardnega semena različnih sort zelenjadnic).

Dovoljenje mora pridobiti tudi dobavitelj, ki daje na trg uradno potrjeno seme poljščin in zelenjadnic v majhnih pakiranjih, če ga želi označiti z etiketami dobavitelja.

Dovoljenja ni treba pridobiti dobaviteljem, ki so majhni pridelovalci in katerih celotna pridelava semenskega materiala je namenjena za samooskrbo ali za prodajo na lokalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega semenskega materiala in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno (niso tržni pridelovalci sadja, grozdja, zelenjave, okrasnih rastlin).

Vloga za pridobitev dovoljenja

V vlogi za pridobitev dovoljenja za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja se navedejo:

 1. identifikacijski podatki o dobavitelju:
  • osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja,
  • neponovljivo registrsko številko dobavitelja, s katero je vpisan v register dobaviteljev;
 2. vrste oziroma skupine kmetijskih rastlin, za katere bo dobavitelj izdajal etikete in potrdila dobavitelja.

Vlogi se priložijo vzorci etiket in potrdil dobavitelja, ki bo dobavitelj izdajal. 

Etikete in potrdila dobavitelja se pripravijo v skladu z Navodili za pripravo vzorcev etiket in potrdil dobavitelja.

Stroški postopka

Za pridobitev dovoljenja se plača upravna taksa po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: dovoljenje za izdajo etiket dobavitelja
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002