Skoči do osrednje vsebine

Obveščanje o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih in vrtičkarskih sort

Dobavitelji, ki pridelujejo seme ohranjevalnih sort poljščin in zelenjadnic, morajo vsako leto do predpisanega roka sporočiti podatke o predvidenem obsegu pridelave teh sort.

Dobavitelji morajo najpozneje do 31. januarja za preteklo leto sporočiti tudi podatke o količinah semena ohranjevalnih sort poljščin in ohranjevalnih ter vrtičkarskih sort zelenjadnic, ki so jih dali na trg v preteklem koledarskem letu.

Obvestilo o nameravani pridelavi ohranjevalnih sort

Dobavitelj, ki prideluje seme ohranjevalnih sort poljščin in zelenjadnic, sporoči Upravi naslednje podatke o predvidenem obsegu pridelave ohranjevalnih sort:

 • o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko;
 • o pridelovalcu, kadar le-ta prideluje seme v imenu in na račun dobavitelja: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež pridelovalca;
 • o zemljišču, na katerem se bo pridelovalo seme ohranjevalne sorte: naslov in KMG-MID številko kmetijskega gospodarstva ter identifikacijsko oznako GERK-PID zemljišča;
 • o ohranjevalnih sortah, ki jih bo prideloval; za vsako ohranjevalno sorto mora navesti: vrsto in sorto rastlin, lokacijo zemljišča, na katerem bo semenski posevek, predviden obseg pridelave (površino) in pričakovano količino semena, ki bo pridelana na prijavljeni površini.

Podatke mora sporočiti do naslednjih predpisanih rokov:

1.      žita:

 • do 15. septembra za ozimna žita,
 • do 15. februarja za jara žita,
 • do 1. aprila za koruzo in sirek,
 • do 10. junija za navadno ajdo in navadno proso;

2.      krmne rastline in pesa:

 • do 15. marca za spomladansko setev krmnih rastlin in peso,
 • do 15. avgusta za jesensko setev krmnih rastlin;

3.      oljnice in predivnice:

 • do 15. marca za spomladansko setev oljnic in predivnic,
 • do 15. avgusta za jesensko setev oljnic in predivnic;

4.      krompir: do 15. marca;

5.      zelenjadnice:

 • do 15. januarja za plodovke, čebulnice, lobodovke, beluše in solato,
 • do 15. februarja za kapusnice (križnice), bučnice, bob in grah,
 • do 15. marca za sladko koruzo in fižol,
 • do 1. maja za podzemno kolerabo, vrtno redkev, endivijo, radič in motovilec.

Dobavitelj sporoči podatke o nameravani pridelavi na naslov:

          Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

          Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

          Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

 ali na e-naslov:  gp.uvhvvr(at)gov.si .

Podatke lahko dobavitelj sporoči na obrazcu.

Če Uprava na podlagi sporočil ugotovi, da bo s predvideno pridelavo prekoračena predpisana količina semenskega materiala, ki se lahko trži v tekočem letu, po uradni dolžnosti določi posameznim dobaviteljem največjo količino semenskega materiala, ki ga sme iz te pridelave tržiti.

Obvestilo o trženju ohranjevalne ali vrtičkarske sorte

Dobavitelj, ki trži seme ohranjevalnih sort poljščin in zelenjadnic ali vrtičkarskih sort zelenjadnic, sporoči Upravi naslednje podatke o količinah semena teh sort, ki jih je dal na trg v preteklem koledarskem letu:

 • o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko;
 • o ohranjevalnih in vrtičkarskih sortah, ki jih je tržil; za vsako sorto mora navesti: vrsto in sorto rastlin ter količino semena.

Podatke mora sporočiti vsako leto do 31. januarja na naslov:

          Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

          Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

          Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

 ali na e-naslov:  gp.uvhvvr(at)gov.si .

Podatke lahko dobavitelj sporoči na obrazcu.

Zakonodaja EU

 • Direktiva Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21.6.2008, str. 13)
 • Direktiva Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije, in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (prečiščeno besedilo)