Skoči do osrednje vsebine

Obveščanje o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih in vrtičkarskih sort

Dobavitelji semena ohranjevalnih sort poljščin in zelenjadnic morajo pristojni organ redno obveščati o nameravani pridelavi teh sort in o količinah semena teh sort, ki so jih dali na trg.

Dobavitelji semena vrtičkarskih sort zelenjadnic morajo pristojni organ redno obveščati o količinah semena teh sort, ki so jih dali na trg.

Obvestila o nameravani pridelavi semena ohranjevalnih sort in o trženju semena ohranjevalnih ter vrtičkarskih sort se posredujejo pisno.

Obvestilo o nameravani pridelavi semena ohranjevalnih sort

V obvestilu o nameravani pridelavi semena ohranjevalnih sort poljščin in zelenjadnic navede dobavitelj naslednje podatke:

 • o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko;
 • o mestih in enotah pridelave ohranjevalnih sort: naslov in KMG-MID številko kmetijskega gospodarstva ter identifikacijsko oznako GERK-PID zemljišča;
 • o ohranjevalnih sortah, ki jih bo prideloval; za vsako ohranjevalno sorto mora navesti: vrsto in sorto rastlin, predviden obseg pridelave (površino) in pričakovano količino semena, ki bo pridelana na prijavljeni površini.

Roki za posredovanje obvestila:

 1. žita:
  • do 15. septembra za ozimna žita,
  • do 1. aprila za koruzo in sirek,
  • do 15. februarja za jara žita,
  • do 10. junija za navadno ajdo in navadno proso;
 2. krmne rastline in pesa: 
  • do 15. marca za spomladansko setev krmnih rastlin in peso,
  • do 15. avgusta za jesensko setev krmnih rastlin;
 3. za oljnice in predivnice:
  • do 15. marca za spomladansko setev oljnic in predivnic,
  • do 15. avgusta za jesensko setev oljnic in predivnic;
 4. krompir: do 15. marca;
 5. zelenjadnice:
  • do 15. januarja za plodovke, čebulnice, lobodovke, beluše in solato,
  • do 15. februarja za kapusnice (križnice), bučnice, bob in grah,
  • do 15. marca za sladko koruzo in fižol,
  • do 1. maja za podzemno kolerabo, vrtno redkev, endivijo, radič in motovilec.

Če pristojni organ na podlagi sporočil ugotovi, da bo s predvideno pridelavo prekoračena predpisana količina semenskega materiala, ki se lahko trži v tekočem letu, po uradni dolžnosti določi posameznim dobaviteljem največjo količino semenskega materiala, ki ga sme iz te pridelave tržiti.

Obvestilo o trženju semena ohranjevalne ali vrtičkarske sorte

V obvestilu o količinah semena ohranjevalnih in vrtičkarskih sort, ki jih je dal na trg v preteklem koledarskem letu, dobavitelj navede naslednje podatke:

 • o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko;
 • o ohranjevalnih in vrtičkarskih sortah, ki jih je tržil; za vsako sorto mora navesti: vrsto in sorto rastlin ter količino semena.

Rok za posredovanje obvestila:

 • do 31. januarja.

Naslov za posredovanje obvestil o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih in vrtičkarskih sort