Skoči do osrednje vsebine

Vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic

Mešanica semen različnih vrst in sort krmnih rastlin (semenska mešanica), ki je namenjena pridelavi krme, mora biti vpisana v evidenco semenskih mešanic. V evidenco semenskih mešanic se lahko vpiše tudi mešanica, ki ni namenjena pridelavi krme.

Postopek vpisa semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic se začne na podlagi pisne zahteve.

Pogoji za vpis semenske mešanice v evidenco

Semenska mešanica je lahko sestavljena iz semena različnih vrst in sort kmetijskih rastlin.

Semenska mešanica, ki je namenjena za pridelavo krme, lahko poleg semena krmnih rastlin vsebuje tudi seme žit, oljnic in predivnic ter zelenjadnic, ne sme pa vsebovati semena sort trav, ki niso namenjene pridelavi krme.

Semenska mešanica, ki ni namenjena za pridelavo krmne, lahko poleg semena krmnih rastlin vsebuje seme katerekoli druge vrste rastlin.

Posamezna sestavina semenske mešanice mora pred mešanjem izpolnjevati zahteve za trženje. Sorte poljščin in zelenjadnic, ki so v semenski mešanici, morajo biti vpisane v sortno listo ali v ustrezni skupni katalog sort.

Vložitev zahteve za vpis semenske mešanice v evidenco

Zahtevo za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic vloži dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev za pripravo za trženje in trženje semena krmnih rastlin in ki izpolnjuje pogoje, določene z Odločbo Komisije 2004/371/ES z dne 20. aprila 2004 o pogojih za dajanje na trg semenskih mešanic, ki so namenjene za uporabo kot krma.

V zahtevi navede:

 • podatke o dobavitelju: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
 • ime ali oznako semenske mešance,
 • podatke o sestavi semenske mešanice: navedejo se vrsta, sorta in utežni delež (v %) posamezne sestavine,
 • namen uporabe semenske mešanice.

Naslov za vložitev zahteve za vpis semenske mešanice v evidenco

Vpis semenske mešanice v evidenco in izdaja potrdila o vpisu

Semenski mešanici, ki izpolnjuje predpisane zahteve, dodeli Uprava evidenčno številko in jo vpiše v evidenco semenskih mešanic.

Ob vpisu semenske mešanice v evidenco izda Uprava dobavitelju Potrdilo o vpisu semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic.

Stroški postopka

Za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic, plača dobavitelj upravno takso po tar. št 1 in 4.2 (za vložitev prijave in za izdajo potrdila) Zakona o upravnih taksah v višini 9,00 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: vpis semenske mešanice v evidenco
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002