Skoči do osrednje vsebine

Vpis semenske mešanice v evidenco

Mešanica semen različnih vrst in sort krmnih rastlin (semenska mešanica), ki je namenjena pridelavi krme, mora biti vpisana v evidenco semenskih mešanic. V evidenco semenskih mešanic se lahko vpiše tudi mešanica, ki ni namenjena pridelavi krme.

Semenska mešanica se lahko trži le, če je uradno potrjena.

Pogoji za vpis semenske mešanice v evidenco

Dobavitelj, ki prijavi semensko mešanico za vpis v evidenco, mora biti vpisan v register dobaviteljev za pripravo za trženje in trženje semena krmnih rastlin. Izpolnjevati mora pogoje, določene z Odločbo Komisije 2004/371/ES z dne 20. aprila 2004 o pogojih za dajanje na trg semenskih mešanic, ki so namenjene za uporabo kot krma.

Semenska mešanica je lahko sestavljena iz semena različnih vrst in sort krmnih rastlin, pod pogojem, da je posamezna sorta, ki je v taki mešanici, vpisana v sortno listo ali v skupni katalog sort poljščin.

Če je semenska mešanica namenjena za pridelavo krme, lahko poleg semena krmnih rastlin vsebuje tudi seme žit iz rodov Avena, Hordeum, Secale in Triticum, ne sme pa vsebovati semena sort krmnih rastlin, ki niso namenjene pridelavi krme.

Semenska mešanica, ki ni namenjena za pridelavo krmne, lahko poleg semena krmnih rastlin vsebuje seme katerekoli druge vrste rastlin, pod pogojem, da so sorte teh vrst vpisane v sortno listo ali enega od skupnih katalogov sort. 

Postopek vpisa semenske mešanice v evidenco

Vložitev zahteve

Dobavitelj vloži zahtevo za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic, v kateri navede:

 • podatke o dobavitelju: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
 • ime ali oznako semenske mešance,
 • podatke o sestavi semenske mešanice: navedejo se vrsta, sorta in utežni delež (v %) posamezne sestavine,
 • namen uporabe semenske mešanice.

Zahteva se pošlje na Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

     Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

     Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

     Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

ali na e-naslov: gp.uvhvvr@gov.si

Zahteva se lahko vloži na obrazcu Zahteva za vpis semenske mešanice v evidenco.

Preveritev zahtev za vpis

Prev vpisom v evidenco semenskih mešanic preveri Uprava:

 • ali je dobavitelj vpisan v register dobaviteljev
 • ali so sorte, ki sestavljajo prijavljeno mešanico, vpisane v sortno listo oziroma skupni katalog sort poljščin

Vpis semenske mešanice v evidenco in izdaja potrdila

Semenski mešanici, ki izpolnjuje predpisane zahteve, dodeli Uprava evidenčno številko in jo vpiše v evidenco semenskih mešanic.

Ob vpisu semenske mešanice v evidenco izda Uprava dobavitelju Potrdilo o vpisu semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic.

Stroški postopka

Za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic, plača dobavitelj upravno takso po tar. št 1 in 4.2 (za vložitev prijave in za izdajo potrdila) Zakona o upravnih taksah v višini 9,00 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila:   vpis semenske mešanice v evidenco
 • naziv banke:   Banka Slovenije
 • naziv prejemnika:   Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika:   Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN):       SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC:   BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca):   SI11 23370-7111002

Zakonodaja EU