Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji se lahko prideluje in trži semenski material sort kmetijskih rastlin, ki so vpisane v uradni seznam sort v eni od držav članic EU ali v Skupni katalog sort EU. Pri sadnih rastlinah mora biti sorta vpisana v uradni seznam sort ali zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin. Pri okrasnih rastlinah vpis sorte v uradni seznam ni obvezen.

Sortna lista

Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin. V sortno listo se vpišejo vse sorte, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, predpisane z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin.

Pogoji za vpis se preverijo s preizkušanjem sort na poskusnem polju in v laboratoriju. Preizkušanje opravijo uradno imenovani izvajalci preizkušanja.

Pod posebnimi pogoji se lahko v sortno listo vpiše ohranjevalna sorta, vrtičkarska sorta ali stara sorta sadnih rastlin:

 • Ohranjevalna sorta je domača sorta ali sorta krmnih rastlin, žit, pese, oljnic, predivnic, krompirja, zelenjadnic in trte, ki se tradicionalno goji in je naravno prilagojena na lokalne in regionalne pogoje ter je ogrožena zaradi genske erozije.
 • Vrtičkarska sorta je sorta zelenjadnic, ki nima pomembne vrednosti za tržno pridelavo zelenjave, ampak se je razvila za pridelavo v posebnih klimatskih, talnih ali agrotehničnih pogojih.
 • Stara sorta sadnih rastlin je sorta sadnih rastlin, katere sadilni material se je tržil na območju Slovenije že pred 30. septembrom 2012.

Sorta se v sortno listo vpiše z uradnim imenom, pri določenih vrstah ali sortah pa tudi z enim ali več sinonimi. Pri vsaki sorti se v sortni listi vodi podatek o vzdrževalcu sorte in o obdobju, do katerega je sorta vpisana.

Ob vpisu sorte v sortno listo se standardni vzorec sorte shrani pri imenovanem izvajalcu hrambe standardnih vzorcev.

Vpis sorte v sortno listo

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Publikacija Sortna lista Republike Slovenije in Objave UVHVVR

Publikacija Sortna lista Republike Slovenije

V publikaciji Sortna lista Republike Slovenije se enkrat letno obavi seznam sort poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte, ki vpisane v sortno listo v Republiki Sloveniji. V publikaciji je objavljen tudi seznam uradno sprejetih klonov trte in seznam sort, ki so zavarovane v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o varstvu novih sort rastlin.

Publikacija izhaja enkrat letno v tiskani in elektronski obliki.

 • Objave UVHVVR

  Objave UVHVVR so uradno glasilo Uprave in v katerih Uprava v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin objavlja podatke o vloženih, umaknjenih, zavrženih prijavah za vpis sorte v sortno listo, predloge za poimenovanje sort in odobritve predlaganih imen sort, podatke o izdanih odločbah o vpisu in zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo, podatke o sortah, ki se izbrišejo iz sortne liste, uradna obvestila o rokih za vlaganje prijav za vpis sorte v sortno listo in dostavo semenskega materiala za preizkušanje VPU sort in druga obvestila v zvezi s postopkom vpisa sorte v sortno listo.

  V Objavah UVHVVR se objavi tudi seznam fizičnih in pravnih oseb, ki jih Uprava imenuje, da v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, opravljajo preglede semenskih posevkov ter vzorčenja in laboratorijska testiranja semena poljščin (=seznam preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev).

  Objave UVHVVR izhajajo kot četrtletna periodična publikacija v tiskani in elektronski obliki.
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Letne pristojbine za sorte, ki so vpisane v sortno listo

Dokler je sorta vpisana v sortno listo, se zanjo vsako leto plačuje letna pristojbina. Letno pristojbino plača vzdrževalec sorte, ki je dolžan sorto vzdrževati po predpisanih metodah ali po splošno uveljavljenih postopkih in metodah, da se ohrani izenačenost in nespremenljivost sorte.

Višina letne pristojbine je določena z Uredbo o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin in znaša:

 • 39 EUR/sorto žit in krompirja,
 • 24 EUR/sorto pese, krmnih rastlin, oljnic in predivnic, fižola, vrtnega graha, kumare, paprike, paradižnika, solate,
 • 14 EUR/sorto hmelja in ostalih vrst zelenjadnic.

Letna pristojbina se plača na začetku koledarskega leta za tekoče leto vpisa sorte v sortno listo. Če letna pristojbina ni plačana, Uprava razveljavi odločbo o vpisu sorte v sortno listo. Sorta se tako izbriše iz sortne liste, v skupnem katalogu sort pa se objavi podatek, da sorta v Republiki Sloveniji ni več vpisana v sortno listo. Če taka sorta ni vpisana v uradni seznam sort v nobeni drugi državi članici EU, se izbriše tudi iz skupnega kataloga sort. Po izbrisu sorte iz skupnega kataloga sort se semenski material take sorte ne sme več tržiti v EU.

Izvajalci preizkušanja sort in hrambe standardnih vzorcev

Za uradno preizkušanje sort in hrambo standardnih vzorcev sort so izvajalci uradno imenovani na podlagi 76. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin.

Za izvajanje uradnega preizkušanja sort poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte je imenovan Kmetijski inštitut Slovenije.

Za izvajanje uradnega preizkušanja sort hmelja in okrasnih rastlin je imenovan Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Za izvajalca hrambe standardnih vzorcev sort hmelja je imenovan Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Za izvajalca hrambe standardnih vzorcev semenskega materiala je imenovan Kmetijski inštitut Slovenije.

Skupni katalogi sort

Skupne kataloge sort pripravlja in objavlja Evropska komisija. V Skupne kataloge sort se vključijo vse sorte, ki so vpisane v uradni seznam (sortno listo) vsaj v eni državi članici EU.

Zadnje objave Skupnega kataloga sort poljščin v Uradnem listu EU

Seznam prejšnjih objav Skupnega kataloga sort poljščin (objave so dostopne v Uradnem listu Evropske unije)

Sprotni podatki o sortah, vpisanih v Skupni katalog sort poljščin, so dostopni na spletni strani Evropske komisije (Podatki so izključno informativnega značaja. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti ali za nepravilno uporabo podatkov. Uradna različica Skupnega kataloga sort je tista, ki je objavljena v Uradnem listu Evropske unije.)

Zadnje objave Skupnega kataloga sort zelenjadnic v Uradnem listu EU

Seznam prejšnjih objav Skupnega kataloga sort zelenjadnic (objave so dostopne v Uradnem listu Evropske unije)

Sprotni podatki o sortah, vpisanih v Skupni katalog sort zelenjadnic, so dostopni na spletni strani Evropske komisije (Podatki so izključno informativnega značaja. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti ali za nepravilno uporabo podatkov. Uradna različica Skupnega kataloga sort je tista, ki je objavljena v Uradnem listu Evropske unije.)

Zadnja objava Skupnega kataloga sort in klonov trte

Zadnja objava Skupnega seznama sort sadnih rastlin

Zakonodaja EU

 • Direktiva Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (prečiščeno besedilo)
 • Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (prečiščeno besedilo), nazadnje spremenjena z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13.2.2020, str. 1)
 • Direktiva Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (prenovljena različica), (prečiščeno besedilo)
 • Direktiva Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (prečiščeno besedilo), nazadnje spremenjena z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13.2.2020, str. 1)
 • Direktiva Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21.6.2008, str. 13)
 • Direktiva Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (prečiščeno besedilo), nazadnje spremenjena z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/1985 z dne 29. novembra 2019 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (UL L št. 308 z dne 29.11.2019, str. 86)
 • Direktiva Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje nekaterih sort zelenjadnic (prečiščeno besedilo), nazadnje spremenjena z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/1985 z dne 29. novembra 2019 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (UL L št. 308 z dne 29.11.2019, str. 86)
 • Izvedbena direktiva Komisije 2014/97/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi z registracijo dobaviteljev in sort ter skupnim seznamom sort (UL L št. 298 z dne 16.10.2014, str. 16)
 • Direktiva Komisije 2004/29/ES z dne 4. marca 2004 o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za pregled sort vinske trte (UL L št. 71 z dne 10.3.2004, str. 22) (posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3 zvezek 43 str. 68)
 • Direktiva Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije, in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (prečiščeno besedilo)
 • 2004/842/ES: Odločba Komisije z dne 1. decembra 2004 o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (prečiščeno besedilo)
Iskalnik