Skoči do osrednje vsebine

Vpis ohranjevalne sorte v sortno listo

Pod posebnimi pogoji se v sortno listo vpiše tudi ohranjevalna sorta. To je sorta, ki je zanimiva z vidika ohranjanja rastlinskih genskih virov, ker se tradicionalno goji in je prilagojena na lokalne ali regionalne pogoje, vendar je ogrožena zaradi genske erozije.

Postopek vpisa ohranjevalne sorte v sortno listo se začne na podlagi pisne prijave.

Pogoji za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo

Kot ohranjevalna sorta se v sortno listo vpiše sorta poljščin (žit, krmnih rastlin, pese, oljnic, predivnic, krompirja) in zelenjadnic, če je:

 • iz podatkov o ohranjevalni sorti, pridobljenih pri zbiranju, karakterizaciji in ohranjanju rastlinskih genskih virov razvidno, da je zanimiva z vidika ohranjanja rastlinskih genskih virov,
 • razločljiva in nespremenljiva ter dovolj izenačena. 

Sorta se ne more vpisati v sortno listo kot ohranjevalna sorta, če:

 • je že vpisana v skupni katalog sort poljščin ali zelenjadnic,
 • je zavarovana v Republiki Sloveniji ali v Evropski Uniji ali je bila zanjo vložena prijava za varstvo sorte,
 • še ni preteklo dve leti od dneva, ko je bila izbrisa iz skupnega kataloga sort poljščin ali zelenjadnic oziroma ko je preteklo obdobje, do katerega je bilo dovoljeno trženje semena te sorte.

Vložitev prijave za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo

Prijavo za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo vloži prijavitelj, ki sorto vzdržuje ali jo ohranja v pridelavi in razpolaga s semenskim materialom sorte.

Prijava za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo se vloži za vsako sorto posebej. Prijavi se priloži:

 • opis sorte, v katerem se navedejo najmanj lastnosti sorte iz tehničnega vprašalnika,
 • podatke o lastnostih sorte, pridobljene pri pridelovanju, razmnoževanju in uporabi sorte ter
 • podatke o sorti, pridobljene iz pisnih ali drugih virov, ki dokazujejo, da je sorta ogrožena zaradi genske erozije.

Prijava za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo se vloži do roka, ki je objavljen v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Naslov za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo

Obrazec prijave in tehnični vprašalniki

Preveritev pogojev za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo

Preveritev prijave

Uprava preveri prijavo najprej po formalni in vsebinski plati. Če je prijava popolna, se prijavljeni sorti dodeli registrska številka, pod katero se vpiše v register prijav.

Podatki o vloženih popolnih prijavah za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo se objavijo v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Preveritev ohranjevalne sorte

V poljskih sortnih poskusih na poskusnem polju se preverijo razločljivost, izenačenost in nespremenljivost prijavljene ohranjevalne sorte (preizkušanje RIN OS). Preizkušanje RIN OS izvede imenovani izvajalec preizkušanja sort.

Za preizkušanje RIN OS se imenovanemu izvajalcu pravočasno dostavi vzorec semenskega materiala ohranjevalne sorte. Pri dostavi vzorca semenskega materiala za preizkušanje RIN OS je treba upoštevati količine in roke, ki objavi Uprava v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Ostale pogoje za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo preveri Uprava na podlagi podatkov, ki jih je prijavitelj priložil prijavi za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo.

Vpis ohranjevalne sorte v sortno listo, obdobje vpisa

Če ohranjevalna sorta izpolnjuje predpisane pogoje, se vpiše v sortno listo. Poleg imena ohranjevalne sorte se lahko v sortno listo vpišejo tudi znani sinonimi.

Ob vpisu ohranjevalne sorte v sortno listo se določi regija porekla ohranjevalne sorte, v kateri se sme pridelovati in tržiti seme te sorte.

Ohranjevalna sorta se vpiše v sortno listo za 10 let, do konca desetega koledarskega leta, ki sledi letu vpisa.

Vzorec semena ohranjevalne sorte se kot standarni vzorec shrani pri imenovanem izvajalcu hrambe standardnih vzorcev. Vzdrževalec sorte pa mora vzorec semena ohranjevalne sorte dostaviti tudi za hrambo v genski banki.

Regija porekla ohranjevalne sorte

Regija porekla sorte je območje, v katerem se je sorta v preteklosti pridelovala oziroma na katero je naravno prilagojena. Kot regija porekla se določi ena ali več fitogeografskih regij, na katere je razdeljena Republika Slovenija. Lahko pa se kor regija porekla opredeli celotno ozemlje Republike Slovenije.

Dodatno območje za pridelavo semena ohranjevalnih sort

Dodatno območje za pridelavo semena ohranjevalne sorte se določi na posebno zahtevo prijavitelja ali vzdrževalca sorte, če semena ohranjevalne sorte ni mogoče pridelati v regiji porekla zaradi manj primernih pogojev za semenarstvo.

Podatek o dodatnem območju za pridelavo semena se prav tako vodi v sortni listi.

Stroški postopka

Upravna taksa

Za izdajo odločbe o vpisu ohranjevalne sorte v sortno listo plača prijavitelj upravno takso po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Vpis ohranjevalne sorte v SL
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002