Skoči do osrednje vsebine

Vpis ohranjevalne sorte v sortno listo

Ohranjevalna sorta

Nekatere sorte so zanimive z vidika ohranjanja rastlinskih genskih virov, ker se tradicionalno gojijo in so prilagojene na lokalne in regionalne pogoje, vendar so ogrožene zaradi genske erozije. Z namenom, da se ohranijo in se semenski material teh sort lahko trži, jih lahko vpišemo v sortno listo pod posebnimi pogoji.

Ohranjevalna sorta je domača sorta ali sorta, ki se tradicionalno goji in je naravno prilagojena na lokalne in regionalne pogoje ter je ogrožena zaradi genske erozije.

Pogoji za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo

Kot ohranjevalna sorta se v sortno listo vpiše sorta poljščin (žit, krmnih rastlin, pese, oljnic, predivnic, krompirja) in zelenjadnic, če je:

 • iz podatkov o ohranjevalni sorti, pridobljenih pri zbiranju, karakterizaciji in ohranjanju rastlinskih genskih virov razvidno, da je zanimiva z vidika ohranjanja rastlinskih genskih virov,
 • razločljiva in nespremenljiva ter dovolj izenačena. 

Kot ohranjevalna sorta se ne more vpisati sorta, ki je:

 • že vpisana v skupni katalog sort poljščin ali zelenjadnic po rednem postopku (ne kot ohranjevalna sorta),
 • bila pred manj kot dvema letoma izbrisana iz skupnega kataloga sort poljščin ali zelenjadnic, oziroma je pred manj kot dvema letoma preteklo obdobje, v katerem je po izbrisu sort iz skupnega kataloga še dovoljeno trženje semena teh sort,
 • zavarovana z žlahtniteljskimi pravicami Skupnosti ali zavarovana v Republiki Sloveniji, ali je vložena prijava za varstvo sorte.

Vložitev prijave za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo

Prijavo za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo vloži prijavitelj, ki je vzdrževalec sorte ali druga oseba, ki razpolaga s semenskim materialom sorte.

Prijavi, ki se vloži na obrazcu Prijava za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo, se priloži:

 • opis sorte, v katerem se navedejo najmanj lastnosti sorte iz tehničnega vprašalnika,
 • podatke o lastnostih sorte, pridobljene pri pridelovanju, razmnoževanju in uporabi sorte ter
 • podatke o sorti, pridobljene iz pisnih ali drugih virov, ki dokazujejo, da je sorta ogrožena zaradi genske erozije.

Prijava se vloži do predpisanega roka pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

     Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

     Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

     Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

ali na e-naslov: gp.uvhvvr@gov.si

Obrazec prijave in tehnični vprašalniki

Preveritev pogojev za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo

Preveritev prijave

Uprava preveri prijavo najprej po formalni in vsebinski plati. Če je prijava popolna, se prijavljeni sorti dodeli registrska številka, pod katero se vpiše v register prijav.

Uprava preuči tudi opis ohranjevalne sorte in podatke, ki jih je o lastnostih sorte ter o ogroženosti sorte zaradi genske erozije prijavi priložil prijavitelj.

Uprava objavi podatke o prijavi ohranjevalne sorte za vpis v sortno v uradnem glasilu Objave UVHVVR

Preveritev pogojev za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo

Pogoji za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo se preverijo s preizkušanjem razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti ohranjevalne sorte (RIN OS) na poskusnem polju. Preizkušanje RIN OS izvede imenovani izvajalec preizkušanja, to je Kmetijski inštitut Slovenije (KIS).

Za preizkušanje RIN OS se na KIS dostavi vzorec semenskega materiala ohranjevalne sorte.  Pri dostavi semenskega materiala je potrebno upoštevati količine in roke za dostavo semena za preizkušanje RIN OS.

Naslov za dostavo vzorca semenskega materiala ohranjevalne sorte:

 • Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana (Semenski laboratorij)

Preveritev primernosti imena ohranjevalne sorte

Pri ohranjevalnih sortah ni treba upoštevati pravil za poimenovanje, ki so določena z Uredbo Komisije (ES) št. 637/2009 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic. Poleg imena ohranjevalne sorte se lahko v sortno listo vpišejo tudi znani sinonimi.

Vpis ohranjevalne sorte v sortno listo, obdobje vpisa

Če ohranjevalna sorta izpolnjuje predpisane pogoje, se vpiše v sortno listo za 10 let, do konca desetega koledarskega leta, ki sledi letu vpisa.

Ob vpisu ohranjevalne sorte v sortno listo se obvezno shrani standardni vzorec semenskega materiala te sorte pri imenovanem izvajalcu hrambe standardnih vzorcev. Vzdrževalec sorte pa mora vzorec semenskega materiala ohranjevalne sorte dostaviti tudi za hrambo v genski banki.

Določitev regije porekla

Ob vpisu ohranjevalne sorte v sortno listo se določi regija porekla.

Kot regija porekla se določi območje, v katerem se je sorta v preteklosti pridelovala oziroma na katero je naravno prilagojena. Osnovo za določitev regije porekla sorte predstavlja razdelitev ozemlja Slovenije na fitogeografske regije

Regija porekla se lahko določi z mejami posamezne fitogeografske regije, s kombinacijo večjega števila fitogeografskih regij ali z opredelitvijo celotnega ozemlja Republike Slovenije kot regije izvora sorte. V dogovoru s sosednjimi državami članicami EU se lahko regija porekla definira tudi preko državnih meja.

Na regijo porekla ohranjevalne sorte je omejena tudi pridelava in trženje semenskega materiala ohranjevalne sorte ter vzdrževanje ohranjevalne sorte.

Podatek o regiji porekla se vodi v sortni listi.

Dodatno območje za pridelavo semena ohranjevalnih sort

Če je znano, da semena oziroma sadilnega materiala ohranjevalne sorte ni mogoče pridelati v regiji porekla zaradi manj primernih pogojev za semenarstvo, se lahko z odločbo o vpisu ohranjevalne sorte v sortno listo določi tudi dodatno območje za pridelavo semena.

Dodatno območje za pridelavo se določi na posebno zahtevo prijavitelja ali vzdrževalca sorte. Uprava mora pred odobritvijo dodatnega območja pridobiti mnenje Komisije in ostalih držav članic EU. Podatek o dodatnem območju za pridelavo semena se prav tako vodi v sortni listi.

Semenski material, ki je pridelan v dodatnem območju, se lahko trži izključno v regiji porekla sorte.

Stroški postopka

Upravna taksa

Za izdajo odločbe o vpisu ohranjevalne sorte v sortno listo plača prijavitelj upravno takso po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila:   Vpis ohranjevalne sorte v SL
 • naziv banke:   Banka Slovenije
 • naziv prejemnika:   Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika:   Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN):       SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC:   BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca):   SI11 23370-7111002

Zakonodaja EU

 • Direktiva Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (prečiščeno besedilo)
 • Direktiva Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21.6.2008, str. 13)
 • Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (prečiščeno besedilo)
 • Direktiva Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije, in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (prečiščeno besedilo)
 • Direktiva Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (prečiščeno besedilo)
 • Direktiva Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje nekaterih sort zelenjadnic (prečiščeno besedilo)
 • Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2021/746 z dne 6. maja 2021 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES glede protokolov za preskušanje nekaterih sort poljščin in zelenjadnic ter o spremembi Direktive 2003/90/ES glede nekaterih botaničnih imen rastlin (UL L št. 160 z dne 7.5.2021, str. 94)

Objave UVHVVR

 • Objave UVHVVR

  Objave UVHVVR so uradno glasilo Uprave in v katerih Uprava v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin objavlja podatke o vloženih, umaknjenih, zavrženih prijavah za vpis sorte v sortno listo, predloge za poimenovanje sort in odobritve predlaganih imen sort, podatke o izdanih odločbah o vpisu in zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo, podatke o sortah, ki se izbrišejo iz sortne liste, uradna obvestila o rokih za vlaganje prijav za vpis sorte v sortno listo in dostavo semenskega materiala za preizkušanje VPU sort in druga obvestila v zvezi s postopkom vpisa sorte v sortno listo.

  V Objavah UVHVVR se objavi tudi seznam fizičnih in pravnih oseb, ki jih Uprava imenuje, da v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, opravljajo preglede semenskih posevkov ter vzorčenja in laboratorijska testiranja semena poljščin (=seznam preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev).

  Objave UVHVVR izhajajo kot četrtletna periodična publikacija v tiskani in elektronski obliki.
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin