Skoči do osrednje vsebine

Vpis vrtičkarske sorte v sortno listo

Sorta zelenjadnic, ki je požlahtnjena ali vzgojena za pridelavo v posebnih pogojih in ki ni zanimiva za tržno pridelavo zelenjave, se pod posebnimi pogoji vpiše v sortno listo kot vrtičkarska sorta.

Postopek vpisa vrtičkarske sorte v sortno listo se začne na podlagi pisne prijave.

Pogoji za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo

Kot vrtičkarska sorta se v sortno listo vpiše sorta zelenjadnic, če:

 • nima pomembne vrednosti za tržno pridelovanje zelenjave ampak je razvita za pridelavo v posebnih agrotehničnih, klimatskih ali talnih (pedoloških) pogojih,
 • je dovolj razločljiva, izenačena in nespremenljiva. 

Vrtičkarska sorta nima pomembne vrednosti za tržno pridelavo, če je namenjena pridelovalcem, ki sami uporabijo pridelek in ga ne tržijo.

Sorta zelenjadnic se ne more vpisati v sortno listo kot vrtičkarska sorta, če:

 • je že vpisana v skupni katalog sort zelenjadnic,
 • je zavarovana v Republiki Sloveniji ali v Evropski Uniji ali je bila zanjo vložena prijava za varstvo sorte,
 • še ni preteklo dve leti od dneva, ko je bila izbrisa iz skupnega kataloga sort zelenjadnic oziroma ko je preteklo obdobje, do katerega je bilo dovoljeno trženje semena te sorte.

Vložitev prijave za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo

Prijavo za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo vloži prijavitelj, ki je žlahtnitelj ali vzdrževalec sorte ali druga oseba, ki razpolaga s semenskim materialom sorte.

Prijava za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo se vloži za vsako sorto posebej. Prijavi se priloži opis vrtičkarske sorte, v katerem se navedejo najmanj lastnosti sorte iz tehničnega vprašalnika, ter podatki o:

 • lastnostih vrtičkarske sorte, pridobljene pri pridelovanju, razmnoževanju in uporabi sorte,
 • namenu uporabe in vrednosti vrtičkarske sorte za tržno pridelovanje zelenjave,
 • primernosti za pridelovanje v posebnih agrotehničnih, klimatskih ali talnih (pedoloških) pogojih.

Prijava za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo se vloži do roka, ki je objavljen v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Naslov za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo

Obrazec prijave in tehnični vprašalniki

Preveritev pogojev za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo

Preveritev prijave

Uprava preveri prijavo najprej po formalni in vsebinski plati. Če je prijava popolna, se prijavljeni sorti dodeli registrska številka, pod katero se vpiše v register prijav.

Podatki o vloženih popolnih prijavah za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo se objavijo v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Preveritev pogojev za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo

V poljskih sortnih poskusih na poskusnem polju se preverijo razločljivost, izenačenost in nespremenljivost prijavljene vrtičkarske sorte (preizkušanje RIN VS). Preizkušanje RIN VS izvede imenovani izvajalec preizkušanja.

Za preizkušanje RIN VS se imenovanemu izvajalcu pravočasno dostavi vzorec semenskega materiala vrtičkarske sorte. Pri dostavi vzorca semenskega materiala za preizkušanje RIN VS je treba upoštevati količine in roke, ki objavi Uprava v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Ostale pogoje za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo preveri Uprava na podlagi podatkov, ki jih je prijavitelj priložil prijavi za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo.

Vpis vrtičkarske sorte v sortno listo, obdobje vpisa

Če vrtičkarska sorta izpolnjuje predpisane pogoje, se vpiše v sortno listo. Poleg imena vrtičkarske sorte se lahko v sortno listo vpišejo tudi znani sinonimi.

Vrtičkarska sorta se vpiše v sortno listo za 10 let, do konca desetega koledarskega leta, ki sledi letu vpisa.

Ob vpisu vrtičkarske sorte v sortno listo se standardni vzorec semenskega materiala sorte shrani pri imenovanem izvajalcu hrambe standardnih vzorcev.

Stroški postopka

Za izdajo odločbe o vpisu vrtičkarske sorte v sortno listo plača prijavitelj upravno takso po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: vpis vrtičkarske sorte v SL
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002