Skoči do osrednje vsebine

Vpis vrtičkarske sorte v sortno listo

Vrtičkarska sorta

Nekatere sorte zelenjadnic so požlahtnjene ali vzgojene za pridelavo v posebnih pogojih. Čeprav take sorte niso zanimive za tržno pridelavo zelenjave, lahko pomembno prispevajo k trajnostni rabi rastlinskih genskih virov.

Da se lahko trži semenski material take sorte, jo lahko pod posebnimi pogoji vpišemo v sortno listo kot vrtičkarsko sorto.

Pogoji za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo

Kot vrtičkarska sorta se v sortno listo vpiše sorta zelenjadnic, če:

 • nima pomembne vrednosti za tržno pridelovanje zelenjave ampak je razvita za pridelavo v posebnih agrotehničnih, klimatskih ali talnih (pedoloških) pogojih,
 • je dovolj razločljiva, izenačena in nespremenljiva. 

Vrtičkarska sorta nima pomembne vrednosti za tržno pridelavo, če je namenjena pridelovalcem, ki sami uporabijo pridelek in ga ne tržijo.

Kot vrtičkarska sorta se ne more vpisati sorta, ki je: 

 • vpisana v skupni katalog sort zelenjadnic po rednem postopku (ne kot ohranjevalna ali vrtičkarska sorta),
 • bila pred manj kot dvema letoma izbrisana iz skupnega kataloga sort zelenjadnic oziroma je pred manj kot dvema letoma preteklo obdobje, v katerem je po izbrisu sort iz skupnega kataloga še dovoljeno trženje semena teh sort,
 • zavarovana z žlahtniteljskimi pravicami Skupnosti ali zavarovana v Republiki Sloveniji, ali je vložena prijava za varstvo sorte.

Vložitev prijave za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo

Prijavo za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo vloži prijavitelj, ki je vzdrževalec sorte ali druga oseba, ki razpolaga s semenskim materialom sorte.

Prijavi, ki se vloži na obrazcu Prijava za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo, se priloži opis sorte, v katerem se navedejo najmanj lastnosti sorte iz tehničnega vprašalnika, ter podatke o:

 • lastnostih vrtičkarske sorte, pridobljene pri pridelovanju, razmnoževanju in uporabi sorte,
 • namenu uporabe in vrednosti vrtičkarske sorte za tržno pridelovanje zelenjave,
 • primernosti za pridelovanje v posebnih agrotehničnih, klimatskih ali talnih (pedoloških) pogojih.

Prijava se vloži do predpisanega roka pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

     Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

     Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

     Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

ali na e-naslov: gp.uvhvvr@gov.si

Obrazec prijave in tehnični vprašalniki

Preveritev pogojev za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo

Preveritev prijave

Uprava preveri prijavo najprej po formalni in vsebinski plati. Če je prijava popolna, se prijavljeni sorti dodeli registrska številka, pod katero se vpiše v register prijav. Podatki o prijavi vrtičkarske sorte za vpis v sortno listo se objavijo v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Preveritev pogojev za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo

Uprava preveri izpolnjevanje pogojev za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo na podlagi:

 • opisa vrtičkarske sorte, pripravljenega na osnovi uradnega preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti vrtičkarske sorte (RIN VS) na poskusnem polju;
 • podatkov o lastnostih vrtičkarske sorte, ki so bili pridobljeni pri pridelovanju, razmnoževanju in uporabi te sorte;
 • podatkov o namenu uporabe in vrednosti vrtičkarske sorte za tržno pridelovanje zelenjave;
 • podatkov o primernosti za pridelovanje v posebnih agrotehničnih, klimatskih ali talnih (pedoloških) pogojih.

Uradno preizkušanje RIN VS izvede imenovani izvajalec preizkušanja, to je Kmetijski inštitut Slovenije (KIS). Za uradno preizkušanje RIN VS se na KIS dostavi vzorec semenskega materiala vrtičkarske sorte.  Pri dostavi semenskega materiala je potrebno upoštevati količine in roke za dostavo semena za preizkušanje RIN VS.

Naslov za dostavo vzorca semenskega materiala vrtičkarske sorte:

    Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana (Semenski laboratorij)

Preveritev primernosti imena ohranjevalne sorte

Pri vrtičkarskih sortah ni treba upoštevati pravil za poimenovanje, ki so določena z Uredbo Komisije (ES) št. 637/2009 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic. Poleg imena ohranjevalne sorte se lahko v sortno listo vpišejo tudi znani sinonimi.

Vpis vrtičkarske sorte v sortno listo, obdobje vpisa

Če vrtičkarska sorta izpolnjuje predpisane pogoje, se vpiše v sortno listo za 10 let, do konca desetega koledarskega leta, ki sledi letu vpisa.

Ob vpisu vrtičkarske sorte v sortno listo se obvezno shrani standardni vzorec semenskega materiala ohranjevalne sorte pri imenovanem izvajalcu hrambe standardnih vzorcev.

Stroški postopka

Za izdajo odločbe o vpisu vrtičkarske sorte v sortno listo plača prijavitelj upravno takso po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila:   vpis vrtičkarske sorte v SL
 • naziv banke:   Banka Slovenije
 • naziv prejemnika:   Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika:   Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN):       SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC:   BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca):   SI11 23370-7111002

Zakonodaja EU

 • Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (prečiščeno besedilo)
 • Direktiva Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije, in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (prečiščeno besedilo)
 • Direktiva Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje nekaterih sort zelenjadnic (prečiščeno besedilo)
 • Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2021/746 z dne 6. maja 2021 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES glede protokolov za preskušanje nekaterih sort poljščin in zelenjadnic ter o spremembi Direktive 2003/90/ES glede nekaterih botaničnih imen rastlin (UL L št. 160 z dne 7.5.2021, str. 94)

Objave UVHVVR

 • Objave UVHVVR

  Objave UVHVVR so uradno glasilo Uprave in v katerih Uprava v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin objavlja podatke o vloženih, umaknjenih, zavrženih prijavah za vpis sorte v sortno listo, predloge za poimenovanje sort in odobritve predlaganih imen sort, podatke o izdanih odločbah o vpisu in zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo, podatke o sortah, ki se izbrišejo iz sortne liste, uradna obvestila o rokih za vlaganje prijav za vpis sorte v sortno listo in dostavo semenskega materiala za preizkušanje VPU sort in druga obvestila v zvezi s postopkom vpisa sorte v sortno listo.

  V Objavah UVHVVR se objavi tudi seznam fizičnih in pravnih oseb, ki jih Uprava imenuje, da v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, opravljajo preglede semenskih posevkov ter vzorčenja in laboratorijska testiranja semena poljščin (=seznam preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev).

  Objave UVHVVR izhajajo kot četrtletna periodična publikacija v tiskani in elektronski obliki.
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin