Skoči do osrednje vsebine

Vpis sorte v sortno listo

V Republiki Sloveniji je vpis sorte v sortno listo obvezen pri krompirju, hmelju in trti ter pri določenih vrstah poljščin, zelenjadnic in sadnih rastlin. V sortno listo pa se lahko vpišejo tudi sorte ostalih vrst kmetijskih rastlin, kot na primer okrasnih rastlin ali dišavnic.

Postopek vpisa sorte v sortno listo se začne na podlagi pisne prijave.

Pogoji za vpis sorte v sortno listo

Za vpis v sortno listo mora biti sorta razločljiva, izenačena in nespremenljiva. Imeti mora ustrezno ime.

Sorte poljščin (žita, krmne rastline, oljnice in predivnice, pesa, krompir), industrijske cikorije, oljne buče, hmelja in vinske trte morajo imeti tudi primerno vrednost za pridelovanje in uporabo.

Sorta mora imeti vzdrževalca sorte.

Pred vpisom sorte v sortno listo morajo biti poravnani vsi stroški v zvezi s preizkušanjem vrednosti sorte za pridelavo in uporabo (preizkušanje VPU) in preizkušanjem razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte (preizkušanje RIN).

Vložitev prijave za vpis sorte v sortno listo

Prijavo za vpis sorte v sortno listo vloži prijavitelj, ki je žlahtnitelj ali vzdrževalec sorte. 

Prijava za vpis sorte v sortno listo se vloži za vsako sorto posebej. Vsaki prijavi mora biti priložen izpolnjen tehnični vprašalnik.

Prijava za vpis sorte v sortno listo se vloži do roka, ki je objavljen v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Naslov za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo

Obrazci prijave in tehnični vprašalniki

Preveritev pogojev za vpis sorte v sortno listo

Preveritev prijave

Uprava preveri prijavo najprej po formalni in vsebinski plati. Če je prijava popolna, se prijavljeni sorti dodeli registrska številka, pod katero se vpiše v register prijav.

Podatki o vloženih popolnih prijavah za vpis sorte v sortno listo se objavijo v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Preveritev sorte

Na podlagi podatkov iz prijave in ostale predložene dokumentacije se v poljskih sortnih poskusih in z laboratorijskim testiranjem preverijo razločljivost, izenačenost in nespremenljivost prijavljene sorte (preizkušanje RIN), pri sortah poljščin, trte in hmelja ter pri sortah oljne buče pa tudi vrednost prijavljene sorte za pridelavo in uporabo (preizkušanje VPU). Vrednost sorte za pridelavo in uporabo določajo zlasti naslednje lastnosti: višina in kakovost pridelka, odpornost proti boleznim, škodljivcem in abiotskim stresnim razmeram (pomanjkanje vode, mraz).

Preizkušanje RIN in VPU izvedejo imenovani izvajalci preizkušanja, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Preizkušanje RIN lahko izvedejo tudi uradi v državah članicah Evropske unije, s katerimi ima Uprava sklenjen dogovor o preizkušanju RIN. 

Za preizkušanje RIN in VPU se izbranemu izvajalcu dostavi vzorec semenskega materiala.

Količino vzorca in rok dostave vzorca semenskega materiala za preizkušanje RIN določi izvajalec. Pri dostavi vzorca semenskega materiala za preizkušanje VPU sorte pa je treba upoštevati količine in roke, ki jih objavi Uprava v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Preizkušanje RIN se ne opravi, če je bilo že opravljeno v drugi državi, članici Evropske unije ali v tretji državi, ki ji je priznana enakovrednost postopkov in metod uradnega preizkušanja sort. Preizkušanja VPU ni potrebno opraviti pri sortah trav, ki niso namenjene za pridelovanje krme. 

Preveritev primernosti imena sorte

Primernost poimenovanja sorte preveri Uprava, saj mora ime sorte omogočati razločevanje sorte od katerekoli druge splošno znane sorte iste vrste ali sorodnih vrst. Ime ne sme zavajati zlasti glede porekla sorte in njenih lastnosti in ne sme biti v nasprotju s predpisi, ki urejajo blagovne znamke ali geografsko poreklo. Pravila za poimenovanje sorte določajo predpisi Evropske unije.

Predlogi za poimenovanje sorte se objavijo v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Metode preizkušanja sort

Za preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte (preizkušanje RIN) se uporabljajo tehnični protokoli za preizkušanje RIN, ki jih sprejme Urad Skupnosti za rastlinske sorte (angleško Community Plant Variety Office - CPVO) in so dostopni na spletni strani CPVO (stran je v angleškem jeziku).

Če za določeno rastlinsko vrsto CPVO ni sprejel tehničnega protokola, se uporabljajo tehnične smernice za preizkušanje RIN, ki jih sprejme Mednarodna zveza za varstvo novih sort rastlin (angleško The International Union for the Protection of New Varieties of Plants - UPOV) in so dostopne na spletni strani UPOV (stran je v angleškem jeziku).

Za ostale vrste določi metode za preizkušanje RIN Uprava. Za preizkušanje vrednosti sorte za pridelavo in uporabo (preizkušanje VPU) se uporabljajo metode preizkušanja VPU, ki jih določi Uprava.

Obdobje vpisa sorte v sortno listo

Če sorta izpolnjuje predpisane pogoje, se vpiše v sortno listo.

Sorta se v sortno listo vpiše z uradnim imenom. Pri vsaki sorti se v sortni listi vodi podatek o vzdrževalcu sorte in o obdobju, do katerega je sorta vpisana.

Sorta poljščin in zelenjadnic se vpiše v sortno listo za 10 let, do konca desetega koledarskega leta, ki sledi letu vpisa. Sorta sadnih rastlin se vpiše v sortno listo za 30 let. Sorte ostalih vrst so vpisane v sortno listo, dokler se vzdržujejo na predpisan način oziroma dokler ohranja lastnosti, ki so bile preverjene v postopku vpisa).

Ob vpisu sorte v sortno listo se standardni vzorec sorte shrani pri imenovanem izvajalcu hrambe standardnih vzorcev.

Stroški postopka

Upravna taksa

Za izdajo odločbe o vpisu sorte v sortno listo plača prijavitelj upravno takso po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

  • koda namena: GOVT
  • namen plačila: prijava za vpis sorte v sortno listo
  • naziv banke: Banka Slovenije
  • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
  • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
  • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
  • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002

Stroški preizkušanja RIN in VPU

Višina stroškov preizkušanja RIN in VPU sorte je določena v Prilogi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste.