GOV.SI

Vpis sorte v sortno listo

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Sorta se vpiše v sortno listo, če izpolnjuje predpisane pogoje za vpis.

Prijavo za vpis sorte v sortno listo lahko vloži žlahtnitelj sorte, vzdrževalec sorte ali druga oseba, ki ima pravico do sorte.

Pogoji za vpis sorte v sortno listo

Za vpis v sortno listo mora biti sorta razločljiva, izenačena in nespremenljiva (RIN). Imeti mora ustrezno ime.

Sorte poljščin (žita, krmne rastline, oljnice in predivnice, pesa, krompir), hmelja, vinske trte, industrijske cikorije in oljne buče, morajo imeti tudi primerno vrednost za pridelovanje in uporabo (VPU).

Sorta mora imeti vzdrževalca sorte.

Pred vpisom sorte morajo biti poravnani vsi stroški v zvezi s preizkušanjem sorte oziroma pridobitvijo rezultatov preizkušanja RIN in VPU.

Vložitev prijave za vpis sorte v sortno listo

Prijava za vpis sorte v sortno listo se vloži na obrazcu prijave, za vsako sorto posebej. Vsaki prijavi mora biti priložen izpolnjen tehnični vprašalnik.

Če gre za sorto, ki jo prijavlja prijavitelj iz tretje države, mora biti prijavi priloženo tudi pooblastilo za zastopanje.

Prijava za vpis sorte v sortno listo se vloži do predpisanega roka pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

     Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

     Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

     Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

ali na e-naslov: gp.uvhvvr@gov.si

Obrazci prijave in tehnični vprašalniki

Preveritev pogojev za vpis sorte v sortno listo

Preveritev prijave

Uprava preveri prijavo najprej po formalni in vsebinski plati. Če je prijava popolna, se prijavljeni sorti dodeli registrska številka, pod katero se vpiše v register prijav.

Uprava objavi podatke o prijavi sorte za vpis v sortno v uradnem glasilu Objave UVHVVR

Na podlagi podatkov iz prijave in ostale predložene dokumentacije se s preizkušanjem v poljskih poskusih in z laboratorijskim testiranjem preverijo lastnosti prijavljene sorte (RIN in VPU) kot tudi njena izvirnost (poreklo sorte, način njenega ustvarjanja idr.).

Preizkušanje sorte

Sorta se vključi v poljske sortne poskuse za preverjanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti (RIN), pri sortah poljščin, trte in hmelja pa se v sortnih poskusih preveri tudi njihova vrednost za pridelovanje in uporabo (VPU).

Preizkušanje RIN sorte

Preizkušanje RIN sort izvedejo imenovani izvajalci preizkušanja, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Za preizkušanje RIN sort se uporabljajo predpisani postopki in metode.

Preizkušanje RIN lahko izvedejo tudi uradi v državah članicah EU, s katerimi ima Uprava sklenjen dogovor o preizkušanju RIN.

Za preizkušanje RIN se izbranemu izvajalcu preizkušanja RIN dostavi vzorec semenskega materiala v količini in roku, ki ga določi izvajalec.

Preizkušanje RIN ni potrebno, če je bilo že opravljeno v drugi državi, članici EU ali v tretji državi, ki ji je priznana enakovrednost postopkov in metod uradnega preizkušanja sort.

Preizkušanje VPU

Preizkušanje VPU sorte se izvede po predpisanih metodah in obsega predvsem naslednje lastnosti: višina in kakovost pridelka, odpornost proti boleznim, škodljivcem in abiotskim stresnim razmeram (pomanjkanje vode, mraz). Pri sortah zelenjadnic in trav, ki niso namenjene za pridelovanje krme, VPU ni pogoj za vpis v sortno listo in se preizkušanje VPU ne opravlja. To ne velja za industrijsko cikorijo in oljno bučo.

Preizkušanje VPU sort izvedejo imenovani izvajalci preizkušanja, ki izpolnjujejo predpisane pogoje Za preizkušanje VPU sorte se imenovanemu izvajalcu dostavi vzorec semenskega materiala sorte. Pri dostavi vzorca je treba upoštevati predpisane količine in roke za dostavo vzorca.

Preveritev primernosti imena sorte

Primernost poimenovanja sorte preveri Uprava, saj mora ime sorte omogočati razločevanje sorte od katerekoli druge splošno znane sorte iste vrste ali sorodnih vrst; ne sme zavajati, zlasti glede porekla sorte in njenih lastnosti, ter ne sme biti v nasprotju s predpisi, ki urejajo blagovne znamke ali geografsko poreklo. Pravila za poimenovanje sorte so določena z Uredbo Komisije (ES) št. 637/2009 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic.

Metode preizkušanja sort

Vpis sorte v sortno listo, obdobje vpisa

Če sorta izpolnjuje predpisane pogoje, se vpiše v sortno listo.

Sorta se v sortno listo vpiše z uradnim imenom. Pri vsaki sorti se v sortni listi vodi podatek o vzdrževalcu sorte in o obdobju, do katerega je sorta vpisana.

Sorta poljščin in zelenjadnic se vpiše v sortno listo za 10 let, do konca desetega koledarskega leta, ki sledi letu vpisa. Sorta sadnih rastlin se vpiše v sortno listo za 30 let. Sorte ostalih vrst so vpisane v sortno listo, dokler se vzdržujejo na predpisan način oziroma dokler izpolnjujejo ostale pogoje za vpis (se niso spremenile njihove lastnosti, ki so bile preverjene v postopku vpisa).

Ob vpisu sorte v sortno listo se standardni vzorec sorte shrani pri imenovanem izvajalcu hrambe standardnih vzorcev.

Stroški postopka

Upravna taksa

Za izdajo odločbe o vpisu sorte v sortno listo plača prijavitelj upravno takso po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila:   prijava za vpis sorte v sortno listo
 • naziv banke:   Banka Slovenije
 • naziv prejemnika:   Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika:   Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN):       SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC:   BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca):   SI11 23370-7111002

Stroški preizkušanja RIN in VPU

Višina stroškov preizkušanja RIN in VPU sorte je določena s Pravilnikom o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste. 

Zakonodaja EU

Poljščine in zelenjadnice

 • Direktiva Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (prečiščeno besedilo)
 • Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (prečiščeno besedilo), nazadnje spremenjena z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/990 z dne 17. junija 2019 o spremembi seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) Direktive Sveta 2002/55/ES, iz Priloge II k Direktivi Sveta 2008/72/ES in iz Priloge k Direktivi Komisije 93/61/EGS (UL L št. 160 z dne 18.6.2019, str. 14)
 • Uredba Komisije (ES) št. 637/2009 z dne 22. julija 2009 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic (kodificirana različica) (prečiščeno besedilo)
 • Direktiva Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (prečiščeno besedilo), nazadnje spremenjena z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/114 z dne 24. januarja 2019 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (UL L št. 23 z dne 25.1.2019, str. 35)
 • Direktiva Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje nekaterih sort zelenjadnic (prečiščeno besedilo), nazadnje spremenjena z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/114 z dne 24. januarja 2019 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (UL L št. 23 z dne 25.1.2019, str. 35)
 • 2005/834/ES: Odločba Sveta z dne 8. novembra 2005 o enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvajajo v nekaterih tretjih državah, in o spremembah Odločbe 2003/17/ES (prečiščeno besedilo)

Trta in sadne rastline

 • Direktiva Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (prečiščeno besedilo)
 • Direktiva Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (prenovljena različica), (prečiščeno besedilo)
 • Direktiva Komisije 2004/29/ES z dne 4. marca 2004 o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za pregled sort vinske trte (UL L št. 71 z dne 10.3.2004, str. 22) (posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3 zvezek 43 str. 68)
 • Izvedbena direktiva Komisije 2014/97/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi z registracijo dobaviteljev in sort ter skupnim seznamom sort (UL L št. 298 z dne 16.10.2014, str. 16)
 • Objave UVHVVR

  Objave UVHVVR so uradno glasilo Uprave in v katerih Uprava v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin objavlja podatke o vloženih, umaknjenih, zavrženih prijavah za vpis sorte v sortno listo, predloge za poimenovanje sort in odobritve predlaganih imen sort, podatke o izdanih odločbah o vpisu in zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo, podatke o sortah, ki se izbrišejo iz sortne liste, uradna obvestila o rokih za vlaganje prijav za vpis sorte v sortno listo in dostavo semenskega materiala za preizkušanje VPU sort in druga obvestila v zvezi s postopkom vpisa sorte v sortno listo.

  V Objavah UVHVVR se objavi tudi seznam fizičnih in pravnih oseb, ki jih Uprava imenuje, da v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, opravljajo preglede semenskih posevkov ter vzorčenja in laboratorijska testiranja semena poljščin (=seznam preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev).

  Objave UVHVVR izhajajo kot četrtletna periodična publikacija v tiskani in elektronski obliki.
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin