Skoči do osrednje vsebine

Metode preizkušanja sort in preverjanja semenskega materiala kmetijskih rastlin

V postopku vpisa sorte v sortno listo se v sortnih poskusih in z laboratorijskimi testi preverijo različnost, izenačenost in nespremenljivost sorte ter vrednost sorte za pridelavo in uporabo. V postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin (uradna potrditev) se z uradnimi pregledi in vzorčenji ter laboratorijskimi testi preverijo sortna pristnost in čistost ter zdravstveno stanje rastlin v semenskih posevkih in nasadih. Z uradno naknadno kontrolo semenskega materiala kmetijskih rastlin (naknadna kontrola) se preverijo sortna pristnost in čistost ter zdravstveno stanje semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se uradno potrdi oziroma trži v Republiki Sloveniji.

V metodah preizkušanja sort in preverjanja semenskega materiala kmetijskih rastlin Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) določa tehnična in strokovna pravila ter postopke izvajanja sortnih poskusov in uradnih pregledov, vzorčenj ter testiranj v postopku vpisa sorte v sortno listo, v postopku uradne potrditve in v naknadni kontroli.

Metode preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte

Za preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte (preizkušanje RIN) se uporabljajo tehnični protokoli za preizkušanje RIN, ki jih sprejme Urad Skupnosti za rastlinske sorte (angleško Community Plant Variety Office - CPVO) in so dostopni na spletni strani CPVO (stran je v angleškem jeziku).

Če za določeno rastlinsko vrsto CPVO ni sprejel tehničnega protokola, se uporabljajo tehnične smernice za preizkušanje RIN, ki jih sprejme Mednarodna zveza za varstvo novih sort rastlin (angleško The International Union for the Protection of New Varieties of Plants - UPOV) in so dostopni na spletni strani UPOV (stran je v angleškem jeziku).

Za ostale vrste sprejme metode za preizkušanje RIN Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Metode preizkušanja vrednosti sorte za pridelavo in uporabo

Metode uradnega potrjevanja semenskega materiala kmetijskih rastlin

Metode naknadne kontrole semenskega materiala kmetijskih rastlin

Starejše verzije metod uradnega potrjevanja in metod naknadne kontrole semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se ne uporabljajo več, so dostopne na

Kontaktna oseba